Szkoła

Czytaj Dalej

Krajowa Szkoła Administracji Publcznej

Żaneta Gregorczyk Warszawa 30.XII.2005r Specjalność: Pedagogika Wczesnoszkolna z Terapią Pedagogiczną Grupa: 360 Cykl „B” SOCJOLOGIA Temat : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej STATUS Decyzję o utworzeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej podjął rząd Tadeusza Mazowieckiego w maju 1990 roku a jej otwarcie nastąpiło 2 września 1991 roku. Szkoła powstała jako pierwsza tego typu placówka w krajach postkomunistycznych.

Urządzenie szkół w wiekach średnich.

Urządzenie szkół w wiekach średnich. 1.Władze kierownictwo , nauczyciele. Szkoły w średniowieczu powstawały wyłącznie pod nadzorem kościoła , były od niego zależne i służyły jego celom . Wyjątkiem były prywatne zakłady naukowe , które powstały we Włoszech . W zakładach tych kształcono młodzież do zawodów świeckich. Władze – papież , sobór lateraneński , arcybiskup , biskupi i kapituła , opat. Kierownictwo – kierownik szkoły magister principalis ,

Analiza SWOT i program rozwoju szkoły

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MANIACH I. Analiza SWOT Mocne strony szkoły Słabe strony szkoły Kadra - większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe, wszyscy wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, - studia podyplomowe posiada – trzech nauczycieli, - studia podyplomowe rozpoczęło – trzy nauczycielki, - wszyscy nauczyciele uczestniczą w dokształcaniu ustawicznym – kursy, - nauczyciele posiadają stopnie specjalizacji przedmiotowej: geografia,

Urządzenie szkół w wiekach średnich.

1.Władze , kierownictwo , nauczyciele. Szkoły w średniowieczu powstawały wyłącznie pod nadzorem kościoła , były od niego zależne i służyły jego celom . Wyjątkiem były prywatne zakłady naukowe , które powstały we Włoszech . W zakładach tych kształcono młodzież do zawodów świeckich. Władze – papież , sobór lateraneński , arcybiskup , biskupi i kapituła , opat. Kierownictwo – kierownik szkoły magister principalis , magister scholarum , konwent zakonny ...

Średniowiecze- typy szkół

W roku 476 upadło Cesarstwo zachodnio- rzymskie. Szkoły: 1)Parafialne 2)Katedralne 3)Klasztorne 4)Kolegiackie W wieku XII-XIII powstały szkoły miejskie, w których kształciła się młodzież kupiecka. Najwyższym krajowym zwierzchnikiem szkolnym był arcybiskup i synod, zaś w diecezji biskup i kapituła. Szkoły klasztorne podlegały opatowi. Ani biskupi, ani opaci nie wypełniali swojej władzy bezpośrednio, ale przez kierownika szkoły katedralnej zwanego scholastykiem ...

Koncepcja szkoły środowiskowej

Koncepcja szkoły środowiskowej Instytucją pełniącą pierwszoplanową rolę w procesie wychowania integralnego jest dobrze funkcjonująca szkoła środowiskowa (otwarta). Termin ten niemal przez wszystkich autorów jest jednoznacznie definiowany. Wg K.Czajkowskiego, J. Mikulskiego, M. Winiarskiego i J. Wołczyka szkoła środowiskowa to placówka dydaktyczno-wychowawcza, która: przyjęła na siebie rolę inspiratora i koordynatora wszelkich poczynań i oddziaływań środowiska ...

Przyczyny agresji w szkole

Przyczyny agresii i przemocy w szkole Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej. Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole ...

Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

SZKOŁA W CHARTRES. HUMANIZM WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

W XII wieku, okresie rozkwitu wczesnej scholastyki, gdy Paryż kształcił teologów i dialektyków, druga wielka szkoła, szkoła w Chartres, zgromadziła humanistów. Szkoła ta, myśląca filologicznie i retrospektywnie, w filozofii nowych owoców nie wydała; nato­miast znakomicie podniosła ogólną kulturę...

BIBLIJNE SZKOŁY

Kierunki badań egzeget. w -> biblistycekat. i niekatolickiej.

I. KATOLICKIE — W starożytności chrzęść, istniały 2 główneszkoły: aleksandryjska szkoła egzegetyczna i -» antiocheńskaszkoła egzegetyczna.W czasach nowoż. w egzegezie kat., która pozostaje pod opieką-> nauczycielskiego urzędu Kościoła...

BRACIA SZKOLNI, Bracia Szkól Chrześcijańskich, Institutum Fratrum Scholarum Christianarum (FSC), lasu lianie

Zgromadzeniezakonne zał. w 2. poł. XVII w. we Francji, któregoczłonkowie, nie przyjmując święceń kapl., zajmują się rei. wychowaniemi kształceniem młodzieży, głównie ubogiej.

I. W KościELi: POWSZECHNYM — Zgromadzenie wyrosło napodłożu szerokiej reformy duszpast., którą zapoczątkował SobórTryd...

Projekt współpracy rodziny – szkoły lokalnego środowiska zgodnie z modelem J. L. Epstei.

Środowiska społeczne, które wywierają znaczący wpływ na edukację dziecka. Rodzina, szkoła i lokalna społeczność krzyżują swoje oddziaływania w obszarze, jaki zakreśla rozwijający się uczeń. Więzi pomiędzy nimi mogą stanowić zarazem ograniczającą, lepką pajęczynę, wygodny hamak, czy wynoszącą poza ów układ, sprężystą trampolinę. Która z tych konstrukcji jest najlepsza dla poruszającego się w nich dziecka - nie wiadomo, ono samo w końcu także wywiera na ...

Szkoła jako instytucja wychowawcza (proces wychowania)

Proces wychowania obejmuje całe społeczeństwo i towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jesteśmy wychowankami, później sami stajemy się wychowawcami, choć nadal ulegamy wszelkim wpływom wychowawczym. Na ogół wychowanie jest rozpatrywane jako proces, czyli swoisty rodzaj ludzkiego działania, lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Wychowanie jako proces utożsamiane jest z oddziaływaniem na psychikę i zachowanie człowieka, przy czym przez ...

Przyczyny agresii i przemocy w szkole

Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej. Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole ? Dlaczego zdarzają się na terenie ...

REID I SZKOŁA SZKOCKA

Anglia, która wyhodowała empiryzm, idealizm i sceptycyzm (dzięki Locke'owi, Hume'owi, Berkeleyowi i innym), zapoczątkowała również reakcję przeciw tym stanowiskom. Reakcja ta wystąpiła w imię zdrowego rozsądku i dlatego znana jest pod nazwą „filozofii zdrowego rozsądku". Była głoszona przez szkockich...

SZKOŁA

Instytucja, której celem jest kształcenie młodzieży; jej budynek; jej uczniowie i personel; kierunek, metoda w nauce, sztuce, sporcie; grupa poetów, pisarzy, artystów, uczonych związanych wspólnotą metody, przedmiotu a. pochodzenia; podręcznik do nauki śpiewu a. gry na instrumencie; z łac. schola.

Choćby...

HISTORYCZNO - RELIGIJNA SZKOŁA, Religionsgeschichtliche Schule

Nurt badawczy w liberalnej teologii protest,powstały na przełomie XIX i XX w. w Niemczech (Getynga),wykorzystujący metodę historyczno-genetyczną dobadań religii judeo-chrześcijańskiej (ST i NT), którą traktowałjako zjawisko hist., widziane na tle i w ścisłym powiązaniuz pogańskimi religiami...

Winnetka - przystosowanie szkoły do dziecka

WINNETKA- PRZYSTOSOWANIE SZKOŁY DO DZIECKA W 1919 r. w Stanach Zjednoczonych zaczęło działać towarzystwo The Association for the Advancement of Progressive Education. Towarzystwu przewodniczył, jako honorowy przewodniczący Ch. W. Eliot. Celem tzw. Wychowania progresywnego miał być „najbardziej wolny i najpełniejszy rozwój jednostki oparty na naukowym badaniu jej umysłowych, fizycznych, duchowych i społecznych właściwościach jej potrzeb.” Pierwsze próby przebudowy ...

Czy pedagogika Herbarta ma prawo funkcjonowania we współczesnej szkole.

Czy pedagogika Herbarta ma prawo funkcjonowania we współczesnej szkole. Jan Fryderyk Herbart niemiecki filozof, pedagog i psycholog, nadał pedagogice miano nauki. Przedstawił własny system pedagogiczny, oparty na etyce i psychologii. Etyka stała się sformułowana celów wychowania a psychologia środków. Za główny cel wychowania i kształcenia uważał Herbart ukształtowanie moralnego charakteru , a za prowadzące do tego główne środki – kierowanie dziećmi, karność i ...

Szkoły specjalne i zakłady opiekuńczo-wychowawcze

Rozwój szkolnictwa specjalnego datuje się od niedawna (II poł. XIX w.). Przyspieszyło go wprowadzenie powszechności obowiązku i przymusu szkolnego oraz wprowadzenie nadzoru lekarskiego nad młodzieżą, a także rozwój psychologii. Powstały osobne zakłady dla głuchoniemych, ociemniałych i umysłowo upośledzonych. 1. Zakłady dla głuchoniemych Niski poziom kultury higienicznej, medycyny i ciężkie warunki życia niższych stanów powodowały, że zjawisko głuchoty było ...