Pojęcie szkody

Szkodę stanowi, więc różnica między dwoma stanami majątkowymi: tym po wyrządzeniu szkody, i tym, który by istniał, gdyby szkody nie wyrządzono.

Pojęcie szkody

Szkoda na majątku a szkoda na osobie Szkoda na mieniu odnosi się do uszczerbku ,który dotyczy bezpośrednio składników majątku poszkodowanego.

PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ WIERZYCIELI

303 KK, nazywane skrótowo nierzetelna dokumentacją, czy ściślej wyrządzaniem szkody majątkowej przez nierzetelna dokumentację działalności gospodarczej, są tradycjonalnie zaliczane do przestępstw na szkodę wierzycieli, mimo że ich sprawcą nie musi być dłużnik, a jako pokrzywdzonego przepisy te nie wymieniają wierzyciela.

Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

Państwo, które poniesie szkodę lub, którego osoby fizyczne lub prawne poniosą szkodę, może przedstawić roszczenie o odszkodowanie w ciągu roku od powstania szkody.

Szkoda i sposoby jej naprawienia

Jeżeli strony nie ustaliły sposób naprawienia szkody to dochodzono ją w procesie: a) formułkowym (sposób B) b) kognicyjnym (sposób A). Szkoda mogła też być wynikiem przypadku za który dłużnik nie odpowiadał.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez rzecz

szkoda wyrządzona zawaleniem się budowli lub oderwaniem się jej części jeżeli zawali się budynek i wyrządzi krzywdę to odpowiedzialność ponosi samoistny posiadacz, czyli właściciel albo ten kto zachowuje się jak właściciel jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka zwalnia go od odpowiedzialności (3 wyłączenia) dowolnej innej przyczyny, która spowodowała szkodę nie zwalnia z odpowiedzialności: o wady w budowie o brak ...

Bezprawne wyrządzenie szkody (damnum iniuria datum)

Wymogiem zastosowania tej ustawy było: aby szkoda była rezultatem bezpośredniego oddziaływania na rzecz aby rzecz została rzeczywiście uszkodzona aby szkoda powstała z działania, a nie z zaniechania aby szkoda wyrządzona była bezprawnie.

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zwierzę

 

a. żyjące w stanie wolnym (tzw. dzikie) – obowiązuje zasada że nikt nie ponosi

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez te zwierzęta. Jednak są

sytuacje, gdzie może zachodzić odpowiedzialność SP lub gminy, jeżeli

funkcjonariusze publiczni dopuścili się zaniedbań w zakresie...

Naprawienie szkody wynikłej z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

 

Zakres uprawnienia za szkodę w tej sytuacji regulują art. 444-448 KC.

Występują 2 sytuacje:

1) poszkodowany przeżył – jeżeli chodzi o tą sytuację, poszkodowany wnosi o

odszkodowanie i może domagać się:

- zwrotu kosztów leczenia w pełnym wymiarze

- renty związanej z:

częściową lub...

Skarga pauliańska (działanie na szkodę wierzycieli)

Skarga pauliańska (actio Pauliana) powstała w czasach justyniańskich. Dotyczyła działania na szkodę wierzycieli przez dłużnika, który specjalnie umniejszał swój majątek aby wierzyciele nie mogli wyegzekwować swoich należności. Skarga ta miła zastosowanie wobec osób które odniosły korzyści na...

Szkoda i odszkodowanie

Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie lub przywrócić stan sprzed szkody – restytucja naturalna (dopiero w prawie poklasycznym w postępowaniu extra ordinem, we wcześniejszym postępowaniu formułkowym obowiązywała zasada kondemnacji pieniężnej); lub zapłacić odszkodowanie pieniężne.

Szkody górnicze

wskutek działalności górniczej; w sprawach szkód stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego; jeżeli jest to możliwe, naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe podobna do noxalnej – actio de pauperie można było ubiegać się o odszkodowanie lub wydanie zwierzęcia.

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

 

Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego. ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania:

-nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce

-treść tych praw...

Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Szkody górnicze

Eksploatacji węgla kamiennego niezależnie od stosowanych systemów eksploatacji oraz podejmowanych działań techniczno-organizacyjnych towarzyszą ujemne skutki oddziaływania na powierzchnię terenów i obiektów, przejawiające się między innymi deformacją i przekształceniem terenu, uszkodzeniami obiektów i...

Działanie na szkodę wierzycieli (fraus creditorum)

Wśród przestępstw prawa pretorskiego wymieniane jest podejmowanie przez dłużnika aktów uszczuplających jego majątek w celu uniemożliwienia egzekwowania przez wierzyciela swych należności.

Początkowo wierzyciele likwidowali umniejszenia majątku dłużnika za pomocą restitutio in integrum, a także...

Mobbing, podkultura więziennej, czynniki kryminogenne, przestępczość zorganizowana, bezdomność i bezrobocie, konflikt jako zjawisko społeczne, prostytucja, podstawowe pojęcia, problem redukcji szkód, totalitaryzm, faszyzm, komunizm, demokracja

Pytanie 5 Na czym polega zjawisko mobingu w miejscu pracy? Mobbing w miejscu pracy ? napieranie na kogoś. Zjawisko, które dotyczy każdej zbiorowości gdzie istnieją silne relacje zależności. Można określić jako bezpodstawne zastraszanie, poniżanie ludzi. Oznacza działanie i zachowanie dotyczące pracowników lub skierowane przeciw pracownikowi polegający na uporczywym długotrwałym zastraszaniu go, wywołującą u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej lub mające na ...

Szkody górnicze hydrogeologiczne

S.g. powstałe w wyniku zakłócenia hydrogeologicznych warunków przez działalność górniczą; najczęściej spotykane to:

– zaniki wody w studniach w wyniku drenażu górniczego lub odkształceń → górotworu,

– osuszanie gruntów,

– zanieczyszczanie → wód podziemnychw wyniku zmiany głębokości wody lub...