Duns Szkot

Powstała przez to szczególna koncepcja poznania: zainicjował był ją niegdyś Augustyn, teraz rozwinął ją Szkot. Szkot nie tylko stworzył szkołę, ale sam przygotował reakcję przeciw niej.

Jan Duns Szkot - Bóg

Gdy chodzi o najdoskonalszą naturę, Szkot przeprowadza znów analogicznerozumowanie. Po analizie istnienia Boga jako pierwszej przyczyny sprawczej, ostatecznegocelu i najwyższej pod względem doskonałości natury przechodzi Szkot dozagadnienia jedności Boga.

Jan Duns Szkot

Nawiązując do panujących tamtendencji, musiał Duns Szkot uwzględnić gwałtowny rozwój metody matematyczno-przyrodniczej, co spowodowało większy rygoryzm pojęcia dowodu i zaostrzyłokrytycyzm.

Jan Duns Szkot - Poznanie

Idzie tu Szkot za Awicenna i j e s t zdania, że sama w sobie,niezależnie od naszego poznania, natura każdej rzeczy nie jest ani ogólna,ani szczegółowa, lecz obojętna dla tych określeń. Dlategoteż zupełnie inny od tomistycznego będzie szkotystyczny pogląd na samąabstrakcję.

Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

Z czasem jednak Szkot rozwinął swoją koncepcję poznania i podzielił ja na dwa etapy. Szkot jednak szybko zastrzegł, iż Bóg nie może tworzyć rzeczy sprzecznych lub niemożliwych.

Jan Duns Szkot - Człowiek i świat

Poza rodzajowąi gatunkową formą przyjmuje Duns Szkot jeszcze zawężenie formy gatunkoweji określa ją jako ostateczną realność bytu {ultima realitas entis), którą szkotyści nazwalisłynnym mianem haecceitas.

Jan Duns Szkot - Bóg

Abylepiej zrozumieć t e głębokie różnice między Tomaszem a Szkotem, trzeba zdaćsobie sprawę z pewnych faktów historycznych: Szkot wychodzi od arystotelizmuAwicenny, a Tomasz od nurtu awerroistycznego, który głęboko przeobraża.

Jan Duns Szkot - Działanie

Szkot ma całkiem inne podejście do natury grzechupierworodnego i prawa natury, choć przyznaje, że: Wszystkie przykazania również drugiej tablicy należą do prawa natury,ponieważ ich słuszność jest wielce zgodna z pierwszymi zasadami praktycznymi,które są dla nas oczywiste z koniecznością.

Jan Duns Szkot - Poznanie

Omówiliśmy zatem, jak Duns Szkot zapatruje się na nasze poznaniepierwszych zasad i na doświadczenie, pozostaje więc trzecia dziedzina poznaniapewnego, nasze własne akty psychiczne.

Jan Szkot Eriugena

Wyspę tę zwano również Scotta, dlategodrugie imię Jana brzmi „Szkot". Jan Szkot jest przeświadczony o tym, że nie należyustępować przed autorytetami: Niech żadna prawda nie odstrasza cię od tego, czego uczy rozumna radasłusznej kontemplacji.

Jan Szkot Eriugena - Bóg i podział natury (divisio naturae)

Jan Szkot stara się wyjaśnić to poprzezporównanie do rozpalonego żelaza i prześwietlonego słońcem powietrza.

Jan Szkot Eriugena - Człowiek i powrót rzeczy do Boga

Jan Szkot istotnie balansuje na granicy chrześcijaństwaw swych poglądach na dogmat i ortodoksję katolicką, ale tak naprawdę spowodowałato nieudolność stosowanych formuł i j ę z yk p e ł e n mistyki.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Ontologia

     Jan Szkot Eriugena rozróżniał: byt tworzący, ale nie stworzony (jest nim Bóg, niepoznawalny, opisany w Biblii); byt tworzący, ale stworzony (zespół idei objawionych przez Boga, za pośrednictwem których Bóg daje się poznać, można go utożsamiać z Synem Bożym, Logosem); byt stworzony i nie tworzący (to  świat rzeczywisty, będący dalszą emanacją Boga, zrealizowaniem się idei); byt nie stworzony i nie tworzący (to ...

Duns Szkot i skotyzm

SKOTYZM wyrównanie antagonizmu między augustynizmem a tomizmem (postawa zasadniczo augustyńska, ale z przyjęciem wielu elementów Tomasza), dokonane przez franciszkanów – „nowa szkoła franciszkańska” DUNS SZKOT (1270 – 1308 n.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Gnoseologia

Jan Szkot Eriugena powiadał za Pismem  Świętym: „Jeśli wierzyć nie będziecie, nie zrozumiecie”, ale wiarę rozumiał jako zasadę, która pozwala poznawać Boga.

Jan Szkot Eriugena (810 - 877) - Predestynacja

Jan Szkot Eriugena uważał,  że Bóg jest jeden, dlatego nie może być przyczyną jednocześnie dobra i zła, potępienia i zbawienia.

SZKOCKIE POWSTANIE PRZECIW MARII, KRÓLOWEJ SZKOTÓW 1567-1568

Tajem­nicze morderstwo lorda Henryka Darnleya (1542-1567), męża Marii, królowej Szkotów (1542-1587), którą posądzano o owe zabój­stwo, spowodowało oburzenie protestantów, i kosztowało Marię utratę korony.

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus

po 870 we Francii, filozof i teolog; pleonazm Jan Szkot Eriugena przyjął się od XVII w.

ERIUGENA JAN SZKOT, Jerugena, Scottigena, Scottus - POGLĄDY

Stróżewski, Z historii problematyki negacji u Jana Szkota E.

Jan Szkot Eriugena - Podział i rozbiór (divisio - analysis)

Szkot pisze o t ym słowami: Owa sztuka, która dzieli rodzaje na gatunki i łączy gatunki w rodzaje,którą nazywamy 8taA£KTticn, nie jest wynikiem działań ludzkich, lecz zostałaumieszczona w rzeczywistości przez stwórcę wszystkich sztuk, któresą prawdziwymi sztukami, i odkryta przez mędrców oraz wykorzystywanaprzez zręczne badanie dla pożytku rzeczy.