Szerokie pasmo

Czytaj Dalej

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

turystyka międzynarodowa, przekazy emigrantów, koszty utrzymania baz wojskowych5) Szeroko pojęte obroty kapitałowo - kredytowe, również umożliwiające otrzymanie wpływów dewizowych. Szerokie ujęcie handlu zagranicznego znajduje z kolei odzwierciedlenie w bilansie płatniczym (bilansie obrotów bieżących).

Broad banding - szerokie kategorie

 

W ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat, zaznaczyła się w bardzo hierarchicznych organizacjach tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi zmierzająca do wprowadzenia mniej kłopotliwych taryfikatorów liczących zaledwie kilka kategorii obejmujących całą firmę, tzw. broad banding.

Nie jest to...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Odziedziczalność w szerokim i wąskim rozumieniu

Odziedziczalność w szerokim rozumieniu ujmuje w sposób bardzo ogólny tylko główne składniki zmienności fenotypowej, nie uwzględniając składników genetycznych i środowiskowych.

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Wyjaśnij pojęcia: „wąska norma” i „szeroka norma”

68% dzieci i „szerokiej normy” ( +/- 2s) – w granicach której znajduje się ok. Zgodnie z założeniem krzywej dzwonowej, poza granicą szerokiej normy znajduje się więc ok.

Definicja wychowania - ujęcie szerokie, ujęcie wąskie

SZEROKIE – „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Wychowania w szerokim rozumieniu

To działanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Wg art. 18 §1 k.k.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego...

Mięsień szeroki szyi

szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m.

M. szeroki szyi - odmiany

szeroki szyi może nie występować lub czasem może sięgać tylko do połowy szyi, a wówczas rozwój części dolnej jest zahamowany. Często są widoczne pasma mięśniowe biegnące poprzecznie na karku i wychodzące z tylnego brzegu m.

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej

4—7 cm szerokości, przechodzi w ścięgniste pasmo biodrowo-piszczelowe (tractus iliotibialis) powięzi szerokiej, które kończy się na kłykciu bocznym piszczeli.

Powięź szeroka

U góry powstaje ono ze zlania się trzech pasm ścięgnistych, o czym była mowa poprzednio, a mianowicie z pasma przednio-górnego w przedłużeniu włókien ścięgnistych m.

Więzadło szerokie macicy

Obustronnie więzadło szerokie składa się z trzech części: z krezki jajowodu (mesosalpinx) i krezki jajnika (mesorarium), o których wspominaliśmy poprzednio  oraz z grubszej, większej części dolnej, krezki macicy (meso-meirium).

Pasmo zażuchwowe

Pasmo zażuchwowe  towarzyszy żyłom skroniowym powierzchownym i w ich przedłużeniu ż.

Pasmo podczerwieni

Słabo wykorzystywane do tej pory widmo fal elektromagnetycznych z tego zakresu dostarcza pasma użytecznego o niezwykłej szerokości, ok.

Pasmo podstawowe

Pasmo podstawowe - naturalne pasmo przenoszenia sygnałów elektrycznych w torach miedzianych sieci LAN czyli bez stosowania modulacji sygnałów (brak sygnałów nośnych) w kablu transmisyjnym.

Pasmo przenoszenia głosu

Uwzględniając bariery ochronne po obydwu stronach pasma (łącznie 600 Hz), niezbędne przy multipleksowaniu i wydzielaniu sygnałów mowy na większych częstotliwościach - rzeczywista szerokość pasma transmitowanego przez urządzenia telefoniczne i kanały transmisyjne wynosi 3400+600 = 4 kHz.

Szerokość pasma

Szerokość pasma - w odniesieniu do sygnału różnica między częstotliwościami, dla których moc sygnału spada o określoną wartość w stosunku do wartości maks.

Transmisja w paśmie podstawowym

Ta transmisja zajmuje całą dostępną szerokość pasma nośnika transmisyjnego na potrzeby jednego kanału komunikacyjnego, chyba że stosuje się technologie współdzielenia medium przez wielu użytkowników podczas pracy z podziałem czasu (TDM).