Szeroka

Czytaj Dalej

Powięź szeroka

Na powierzchni tylnej, tak samo jak na przyśrodkowej, powięź szeroka jest na ogół cieńsza niż na powierzchni przedniej. 6 cm szerokie, które u dołu przyczepia się do kłykcia bocznego kości piszczelowej.

M. szeroki szyi - odmiany

szeroki szyi jest pozostałością mięśniówki skórnej, która u wielu ssaków (np. szeroki szyi może nie występować lub czasem może sięgać tylko do połowy szyi, a wówczas rozwój części dolnej jest zahamowany.

Wąskie i szerokie ujęcie handlu zagranicznego

turystyka międzynarodowa, przekazy emigrantów, koszty utrzymania baz wojskowych5) Szeroko pojęte obroty kapitałowo - kredytowe, również umożliwiające otrzymanie wpływów dewizowych. Szerokie ujęcie handlu zagranicznego znajduje z kolei odzwierciedlenie w bilansie płatniczym (bilansie obrotów bieżących).

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej

naprężacz powięzi szerokiej [m. 4—7 cm szerokości, przechodzi w ścięgniste pasmo biodrowo-piszczelowe (tractus iliotibialis) powięzi szerokiej, które kończy się na kłykciu bocznym piszczeli.

Mięsień szeroki szyi

szeroki szyi (platysma; platys = płaski, szeroki) jest położony w okolicy przedniej i bocznej szyi, pod skórą, na m.

Więzadło szerokie macicy

Obustronnie więzadło szerokie składa się z trzech części: z krezki jajowodu (mesosalpinx) i krezki jajnika (mesorarium), o których wspominaliśmy poprzednio  oraz z grubszej, większej części dolnej, krezki macicy (meso-meirium).

Wyjaśnij pojęcia: „wąska norma” i „szeroka norma”

68% dzieci i „szerokiej normy” ( +/- 2s) – w granicach której znajduje się ok. Zgodnie z założeniem krzywej dzwonowej, poza granicą szerokiej normy znajduje się więc ok.

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Odziedziczalność w szerokim i wąskim rozumieniu

Odziedziczalność w szerokim rozumieniu ujmuje w sposób bardzo ogólny tylko główne składniki zmienności fenotypowej, nie uwzględniając składników genetycznych i środowiskowych.

Wąskie i szerokie rozumienie pojęcia „elita polityczna”

Wesołowski: bezpośredni wpływają na proces podejmowania decyzji lub w nim uczestniczą (w tym można jeszcze wyróżnić elitę wpływu i elitę decyzji) Szerokie – elita polityczna: Obejmuje nie tylko tych na szczycie, ale także na niższych szczeblach, którzy zajmują ważne pozycje, pełnią wpływowe role, wykonują istotne funkcje jak np.

Definicja wychowania - ujęcie szerokie, ujęcie wąskie

SZEROKIE – „Poprzez wychowanie rozumie wszystkie rodzaje działań społecznych, które charakteryzują się następującymi właściwościami, cechami konstytutywnymi: akomodacją, aproksymacją oraz indoktrynacją.

Broad banding - szerokie kategorie

 

W ciągu ostatnich pięciu do dziesięciu lat, zaznaczyła się w bardzo hierarchicznych organizacjach tendencja w zarządzaniu zasobami ludzkimi zmierzająca do wprowadzenia mniej kłopotliwych taryfikatorów liczących zaledwie kilka kategorii obejmujących całą firmę, tzw. broad banding.

Nie jest to...

PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Wychowania w szerokim rozumieniu

To działanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

PSYCHIATRYCZNA DIAGNOZA DZIECKA - Psychiatria dzieci i młodzieży obejmuje szerokie spektrum problemów psychicznych

zaburzenia lękowe (m.in fobie, nerwica natręctw, zaburzenia konwersyjne)

zaburzenia zachowania

zaspół nadpobudliwości psychoruchowej( ADHD, ADD)

upośledzenia umysłowe

całościowe zaburzenia rozwojowe(autyzm, zesp. Aspergera)

zaburzenia nastroju( depresje, zaburzenia...

CO ROZUMIESZ POD POJĘCIEM SPRAWSTWA W JEGO SZEROKIM ROZUMIENIU, JAK DZIELIMY SPRAWSTWO? OMÓW POJĘCIE SPRAWSTWA ZWYKŁEGO, WSPÓŁSPRAWSTWA I SPRAWSTWA KIEROWNICZEGO

Wg art. 18 §1 k.k.

Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego...