Szare Szeregi poza Warszawą

Nie mamy dotychczas zbyt wielu materiałów dotyczących Szarych Szeregów w Gdańsku. Gustaw Niemiec przez cały czas (do aresztowania w marcu 1941 roku) pełnił obowiązki Szefa Głównej Kwatery Szarych Szeregów w Warszawie.

Jakie własności ma średnia arytmetyczna? Czy dla każdego szeregu można ją wyznaczyć?

Warunkiem obliczenia średniej arytmetycznej w szeregu rozdzielczym jest szereg zamknięty górą i dołem – o ile tak nie jest, to można dokonać zamknięcia szeregu, jeżeli w otwartym przedziale znajduje się nie więcej niż 5% ogółu jednostek badanej zbiorowości.

Co to jest szereg rozdzielczy?

budynki mieszkalne oddane do użytku to punktowy szereg rozdzielczy uzyskuje się grupując budynki wg liczby kondygnacji, natomiast przedziałowy szereg rozdzielczy można uzyskać grupując te same budynki wg trwania budowy.

Szereg czasowy

W teorii ekonomicznych szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składniki szeregu czasowego: tendencję rozwojową (trend) wahania okresowe wahania koniunkturalne wahania przypadkowe.

Kiedy istnieje dominanta w szeregu statystycznym i jakich informacji o zachowaniu cechy w badanej zbiorowości nam dostarcza?

Dominanta dla szeregu szczegółowego i rozdzielczego punktowego jest to taka wartość cechy, która w danym szeregu występuje najczęściej, o ile nie jest to wartość skrajna tzn.

Uczenie się jako funkcja miejska w szeregu i objętości materiału

Jeśli uczymy się jakiegoś, długiego tekstu, to zastanawiamy się co lepiej pamiętamy, jakie elementy tego szeregu są lepiej pamiętane. Na przykład w wierszu, że pamiętamy właśnie te ostatnie fragmenty, ale też psychologowie badali jaki jest wpływ długości szeregu na zapamiętywanie.

Co to jest szereg czasowy?

Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie. W szeregach czasowych zmienną niezależną jest czas, a zmienną zależną – wartości liczbowe badanego zjawiska.

Jakie rodzaje szeregów czasowych wyróżniamy, czym one się charakteryzują?

- szereg czasowy okresów (strumieni) – jednostkami czasu są krótsze lub dłuższe przedziały czasowe (okresy) np. lata, kwartały, miesiące - szereg czasowy momentów (stanów) – poziom zjawiska badany jest w ściśle określonym momencie, np.

Sposoby porządkowania danych dotyczących dwóch cech badanych w populacji (szereg szczegółowy i tablica korelacyjna)

a) W przypadku gdy badana zbiorowość jest nieliczna dane porządkujemy w szeregu szczegółowym, podając dla każdej jednostki parę (Xk,Yk) wariantów lub wartości dla obu tych cech.

Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

Miary dynamiki szeregu czasowego: - przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe; - przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość) - przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość) Przyrosty absolutne (bezwzględne) mogą być obliczane w stosunku do: 1/ jednego okresu Δt/k 2/ stale zmieniającego się okresu bazowego Δt/t-1 Przyrosty ...

Szereg filogenetyczny korony zęba

W szeregu rodowym wraz ze zróżnicowaniem morfologicznym i czynnościowym wyodrębniają się coraz bardziej złożone postacie zębów.

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych

WĄTEK, szereg zdarzeń fabularnych, których ośrodkiem jest jedna postać lub parę postaci wyodrębnionych z całego zbiorowiska osób przedstawionych ze względu na rodzaj wiążących je relacji (np.