Szczęście

Szczęście

Czytaj Dalej

Szczęście

Szczęście najogólniej określane jest jako układ życia w najwyższym stopniu pomyślny i zadowalający. W mowie potocznej wyraz ten jest używany niejednoznacznie. Mówi się o szczęściu w wypadku wielkiego zadowolenia, nie zastanawiając się nad przyczyną jego wystąpienia. Albo odwrotnie, nazywa się szczęściem bardzo pomyślny układ życia, nie pytając czy rzeczywiście wywołał zadowolenie. Szczęściem nazywa się też posiadanie najwyższych dóbr (tak rozumieli ...

Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem?

Praca na temat; Co to jest szczęście? Jakie związki istnieją między przyjemnością i szczęściem? W obecnych czasach zagadnienie szczęścia jest jednym z najczęściej podejmowanych tematów zarówno przez psychologów jak i psychiatrów. Czynią to głównie z tego powodu, że jest to bardzo delikatna a zatem bardzo ważna sfera uczuć człowieka w stosunku do jego zdrowia psychicznego i ogólnego rozwoju. Sam wyraz „szczęście” oznacza coś dodatniego, dobrego,

Pojęcie szczęścia wg.Epikura i Arystypa

POJĘCIE SZCZĘŚCIA W FILOZOFII ANTYCZNEJ NA PODSTAWIE ARYSTYPA I EPIKURA W życiu codziennym, w języku potocznym, szczęście pojmujemy jako coś przyjemnego, miłego, co daje nam w danym momencie zadowolenie. Człowiek szczęśliwy to człowiek mający kochającą rodzinę, dobrą pracę, zapewnioną pozycję w społeczeństwie, nie martwiący się o przyszłość, zabezpieczony finansowo, zdrowy na ciele i na duchu. Jednak aby w pełni zdefiniować pojęcie szczęścia, które ...

Traktat o szczęściu

Szczęście ... cóż to jest. Jedno słowo, pojecie które dla wielu stoi na samym szczycie hierarchii wartości. Każdy w mniejszym lub większym stopniu dąży do tego aby je osiągnąć. Tak więc problem szczęścia niewątpliwie dotyczy każdego. Z pewnością jak różne są sposoby osiągnięcia życia szczęśliwego tak i odmienne znaczenie zajmuje ono w ich życiu. Niektórzy potrzebują niewiele, aby być szczęśliwymi, inni zaś nigdy nie są nasyceni i zawsze poszukiwać będą ...

Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t 9. „Cel ostateczny czyli szczęście oraz uczynki ludzkie”

Każdy z nas, każdy człowiek potrafi doznawać wielu uczuć, co wywołuje u niego czasem śmiech, czasem przygnębienie, czasem pozytywne, lub negatywne wspomnienia, a czasem wiele, wiele innych reakcji. Gama uczuć jest bardzo szeroka, od tych najprostszych, związanych z codziennymi czynnościami, aż do tych najgłębszych, nad którymi najwybitniejsi filozofowie zastanawiają się od wieków. Uczucia towarzyszą każdej czynności, którą wykonujemy, wszystkiemu o czym myślimy i nad ...

Szczęście współcześnie

Na początek chciałbym określić kilka moim zdaniem istotnych pojęć dotyczących szczęścia. W rozważaniach o jego naturze szczęście najczęściej określane jest w dwu aspektach: • mieć szczęście oznacza: o sprzyjający zbieg, splot okoliczności; o pomyślny los, fortuna, dola, traf, przypadek; o powodzenie w realizacji celów życiowych, korzystny bilans doświadczeń życiowych • odczuwać szczęście oznacza: o (chwilowe) odczucie bezgranicznej radości,

„Różne drogi do szczęścia” - Petrarka. Rozwiń tę myśl poety odwołujac się do wybranych utworów

Czym jest szczęście? Trudno zdefiniować to pojęcie, gdyż oznacza ono osiągnięcie celu, do którego człowiek dąży uparcie i wytrwale. Celem dla różnych ludzi są różne ideały: miłość, bogactwo, sztuka, nauka, służba społeczna. Ideały zmieniają się nie tylko w zależności od zamiłowań ludzi...

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

Relacje między szczęściem jednostki a dobrem ogółu w literaturze polskiej.

 

Literatura polska w pewnych epokach  tworzyła wzorce osobowe, które miały być przykładem postaw społecznych i wskazanego postępowania . Przez cały wiek XIX który był symbolem ucisku i uciemiężenia narodu polskiego, takim...

Pojęcie szczęścia w etyce zawodu.

W kwietniu 1980 r. zmarł polski historyk filozof prof. Władysław Tatarkiewicz. Był on profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, historykiem sztuki, autorem m.in. ?Historii filozofii?, ?Historii estetyki? i traktatu ?O szczęściu?, na podstawie którego chciałabym napisać czym jest szczęście, jak można je różnie definiować. Są różne typy szczęścia. Ktoś je odczuwa kiedy jest z najbliższymi, ktoś kiedy jest samotny. Dla jednych szczęściem są pieniądze, ale dla innych ...

Sukces życiowy a szczęście człowieka

1.Czym jest szczęście? Ludzkość od zarania dziejów starała się dążyć do szczęścia i osiągnąć sukces. Całe cywilizacje starały się, by ich dokonania były zapamiętane przez potomnych. Powstawały innowacyjne wynalazki, monumentalne budowle, których sposób budowy jest wciąż zagadką dla współczesnych. Tak jak całe cywilizacje, również, a może przede wszystkim jednostki starały się dążyć do szczęścia, które zazwyczaj rozumiane było jako bogactwo, władza,

Celem życia ludzkiego jest szczęście, tylko jak je osiągnąć. Rozwiń w oparciu o dowolnie wybrane postacie różnych epok.

Czym jest szczęście, że stawiamy je jako najważniejszą sprawę w naszym życiu? Według jednych jest to wyzbycie się wszelkich trosk - gdzie nie ma nieszczęścia, tam musi być szczęście. Nie ma stanów pośrednich. Inni zaś twierdzą, że aby być szczęśliwym należy korzystać z uroków życia do...

Szczęście w filozofii starożytnej – analiza porównawcza.

Od zarania dziejów człowiek zastanawiał się nad sensem i celem swojego życia. Czy istnieje uniwersalny cel dla w wszystkich istot? Jeżeli tak, to cóż możemy zrobić, by go osiągnąć? Odpowiedzi na te pytania próbują udzielić starożytni filozofowie, którzy uznali, że taką wartością ważną dla wszystkich jest szczęście (eudajmonia). I choć jest ono pojęciem podstawowym dla starożytnej etyki, to jednak starożytni nie są zgodni, co do tego, czym ono jest. Dla ...

Czym jest szczęście?

Wiesz, co sprawia, że każda chwila, każda myśl, każde zdarzenie, każdy dzień i całe życie nabiera nagle innych barw? Czy wiesz, dzięki czemu tak się dzieje? Wiesz, co sprawia, że te wszystkie rzeczy są tak niesamowite i wspaniałe? Zgodzisz się ze mną pewnie, że to musi być coś bardzo ważnego? Co więc jest w życiu najważniejsze? Co kryje się za każdym działaniem? Gdy pomyślisz o szczęściu? co wtedy czujesz? Czy to jest według Ciebie najważniejsze? Można ...

Czym jest szczęście?

Wiesz, co sprawia, że każda chwila, każda myśl, każde zdarzenie, każdy dzień i całe życie nabiera nagle innych barw? Czy wiesz, dzięki czemu tak się dzieje? Wiesz, co sprawia, że te wszystkie rzeczy są tak niesamowite i wspaniałe? Zgodzisz się ze mną pewnie, że to musi być coś bardzo ważnego? Co więc jest w życiu najważniejsze? Co kryje się za każdym działaniem? Gdy pomyślisz o szczęściu? co wtedy czujesz? Czy to jest według Ciebie najważniejsze? Można ...

Bohaterowie Mickiewicza i Żeromskiego, którzy odrzucają własne szczęście na rzecz narodu

Adam Mickiewicz żył i tworzył w epoce romantycznej, zaś Stefan Żeromski reprezentuje literaturę młodopolską. Twórcy ci żyli w różnych epokach, lecz ideały tych epok miały wiele cech wspólnych. Nie bez powodu przecież Młodą Polskę określa się też mianem Neoromantyzmu. Bohaterowie romantyczni byli...

Miłość źródłem szczęścia czy cierpienia?

Pytanie o miłość należy do najstarszych, jakie zadaje sobie człowiek. Już w starożytności doceniano potęgę tego niezwykłego uczucia. Według Wergiliusza "miłość wszystko zwycięża i my ulegamy miłości". Dla Dantego "miłość jest tym, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy". Dla każdego człowieka...

W jakim stopniu słowa Mickiewicza "szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie" odnieść można do życia samego poety?

Adam Mickiewicz żył i tworzył w okresie romantyzmu. Był to okres, w którym Polska - wymazana z mapy Europy - została podzielona między trzy państwa zaborcze: Rosję, Austrię i Prusy. Młody poeta polski musiał podporządkować się władzy zaborczej Rosji. Tęsknota do swobody myśli, przekonań, swobody...

Jak pomagać osobom dotkniętym nieszczęściem?

Większość ludzi potrafi dość dobrze radzić sobie z nieszczęściem z pomocą najbliższej rodziny i przyjaciół. Dobrze jest, jeśli przyjaciele potrafią namówić dotkniętego nieszczęściem człowieka do wyrażenia uczuć, a nie oczekują, że zachowa ka­mienną twarz i nie okaże emocji. Praktyczna...

Co jest gwarancją szczęścia w zjednoczonej europie i na świecie?

Aby uświadomić sobie co jest gwarancją szczęścia w europie i na świecie musimy sobie zadać podstawowe pytanie. Co rozumiemy poprzez słowo szczęście. Czy posiada ono definicję czy też nie jeśli tak to jaka jest to definicja. Moim zdaniem szczęść jest tyle co ludzi. Co chwile rodzi się i umiera nowe szczęście. Jak łatwo się można domyśleć jest to życie każdego z nas. Choć na pierwszy rzut oka szczęść jest mnóstwo to tak naprawdę jest ono jedno, jest ...

Stoicyzm: doskonałość moralna jest źródłem szczęścia - Przedstawienie tezy

„ Żyć szczęśliwie, bracie Gallionie, wszyscy pragniemy, ale nie wszyscy potrafią zdać sobie jasno sprawę, na czym polega życie szczęśliwe.”

Seneka „O życiu szczęśliwym”

Stoicy znów /jak wcześniej ich wielcy poprzednicy, a później następcy/ zadają to podstawowe filozoficzne pytanie – Jak żyć...