Polepszanie innych niż wydajność cech szczepów

Dzięki technikom krzyżowania (rekombinacji) szczepów o korzystnej formie morfologicznej oraz szczepów wysokoprodukcyjnych można uzyskać szczepy o korzystnych cechach technologicznych.

IZOLACJA, SELEKCJA, DOSKONALENIE I PEZECMOWYWANIE SZCZEPÓW PRZEMYSŁOWYCH

Poszukiwanie drobnoustrojów w środowisku naturalnym obejmuje następujące etapy: wybór miejsca i pobranie próbek mikroorganizmów, wstępną obróbkę próbek, namnażanie drobnoustrojów i selekcję czystych kultur, testowanie przydatności wyizolowanych szczepów do określonego procesu technologicznego.

Selekcja szczepów

konstytutywnych, to znaczy zdolnych do wytwarzania enzymu przy braku induktora, —    uzyskanie mutantów odpornych na działanie represora, —    uzyskanie szczepów dostosowanych do wzrostu w warunkach przemysłowych, w szczególności dotyczy to grzybów mikroskopowych hodowanych wgłębnie, —    uzyskanie szczepów nie wytwarzających substancji toksycznych lub antybiotyków.

Metody otrzymywania szczepów o pożądanej charakterystyce

Techniki izolacyjne polegają na takim prowadzeniu namnażania szczepów mikroorganizmów, które faworyzowałyby drobnoustroje o pożądanych własnościach. Dalej, przedstawiono kilka technik stosowanych w celu wyizolowania szczepów.

SZCZEP

coli ampR - oznacza szczep Escherichia coli oporny na ampicylinę.

Ulepszanie szczepów przemysłowych

Szczepy mikroorganizmów pochodzenia naturalnego zwykle wytwarzają produkty o znaczeniu przemysłowym w niewielkich ilościach.

Przechowywanie szczepów przemysłowych

Zapewnienie czystości mikrobiologicznej i genetycznej szczepów produkcyjnych jest podstawowym warunldem prowadzenia powtarzalnych procesów biotechnologicznych.

Szczep

1. w szkółkarstwie, młode drzewko lub krzew otrzymane w wyniku zaszczepienia pędu odmiany szlachetnej, lub oczka na podkładce.

2. w mikrobiologii, populacja drobnoustrojów otrzymana z rozmnożenia jednego osobnika.