Szczebel

Szczebel

Czytaj Dalej

Liczba szczebli w kanale

W Japonii dystrybucja żyw ności może przechodzić aż przez sześć szczebli. Z punktu w idzenia producenta, wraz ze w zrostem liczby szczebli w kanale, coraz w iększym problemem staje się uzyskiwanie informacji o użytkownikach finalnych i kontrolowanie całego procesu.

Szczeble w przedsiębiorstwie

Na kolejnym szczeblu następuje wdrażanie programu marketingowego, który musi połączyć funkcje marketingu w spójną całość. Trzeci szczebel to szczebel wdrażania polityki marketingowej.

Polityka Turystyczna na szczeblu lokalnym

Regionalne i lokalne wspólnoty samorządowe wyodrębniają na ich szczeblach politykę turystyczną.

Szczeble zarządzania

Kierownicy najwyższego szczebla - odpowiadają za całość zarządzania organizacją, ustalają politykę i współdziałają z otoczeniem (np.

Technical ladders - Szczeble techniczne

Określony szczebel techniczny przypisywany jest pracownikowi na podstawie konkretnych, szczegółowych kryteriów wiedzy, umiejętności i osiągnięć profesjonalnych.

Podział menadżerów wg szczebla zarządzania

 

-Najwyższego(prezesi, wiceprezesi, dyrektorowie naczelni-wyznaczają cele organizacji i podejmują decyzje o sposobie realizacji tych panów; reprezentują organizację w kontaktach zewnętrznych; podejmują decyzje np.: zakupu innych firm, wchodzenia i schodzenia z rynku..

-Średniego(realizacja...

25 cech uznanych za najbardziej cenne na najwyższym szczeblu zarządzania

 

umiejętność podejmowania decyzji,

przywództwo,

prawość,

entuzjazm,

wyobraźnia,

chęć do ciężkiej pracy,

umiejętności analityczne,

zrozumienie dla innych,

umiejętność dostrzeżenia okazji,

umiejętność sprostania nieprzyjaznym...

Administracja publiczna na szczeblu województwa

Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:

Wojewoda

Działający pod zwierzchnictwem wojewody kierownicy zespolonych służb i straży wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach, w imieniu: 1) wojewody z ustawowego upoważnienia 2) własnym, jeżeli ustawy tak...

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewodowie

Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Wicewojewodów powołuje i odwołuje Premier na wniosek wojewody.

Wojewoda jest:

1) Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie – z tego tytułu odpowiada za wykonywanie polityki rządu na...

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

Jakie jest znaczenie klasyfikacji budżetowej i jak ona jest realizowana na szczeblu państwa

Klasyfikacja budżetowa to sposób grupowania jednorodnych dochodów i wydatków budżetowych według ustalonych kryteriów, z których podstawowymi są podmiotowe i przedmiotowe-funkcjonalne

Kryterium podmiotowe dzieli budżet według liczby organów administracji rządowej. Każda jednostka resortowa odpowiedzialna...

Zbieranie informacji z niższych szczebli organizacyjnych i kontrola

Biznes musi obserwować rezultaty procesu wdrażania oraz zmiany zachodzące w otoczeniu. Niekiedy otoczenie jest całkiem stabilne, czasem zmienia się w sposób łatwy do przewidzenia. Są też przypadki, kiedy otoczenie zmienia się gwałtownie i zdecydowanie w sposób trudny do przewidzenia. Przedsiębiorstwo...

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie kultury i oświaty oraz w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Samorząd terytorialny można wyjaśnić jako system organów lokalnych. W tym znaczeniu to zbiór elementów zaleŜnych od siebie oraz zachodzące między nimi powiązania.

Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkujące na terenie określonej jednostki podziału terytorialnego. To forma organizacji...

Omów zadania różnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie gospodarki przestrzennej i przeciwdziałania bezrobocia, oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska

SAMORZĄD GMINNY

1) Gospodarka terenami, ochrona środowiska i ład przestrzenny,

2) Drogi gminne, ulice, place, mosty oraz organizacja ruchu drogowego, lokalny transport drogowy

3) Wodociągi, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, wysypiska śmieci, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

4) Komunalne...

DYWIZJA, związek taktyczny wyższego szczebla

W 1793 w armii franc. wprowadzono dywizje, składające się z 2 bryg. piech., bryg. kaw. i 2 bat. art., czyli 12 bat. piech., 8 szwadronów jazdy i 12--16 dział. W 1796 podczas pierwszej kampanii wł. Bonaparte wydzielił kaw., by dysponować odpowiednio liczną jazdą, niezbędną w pościgu za rozbitym...