System językowy

Czytaj Dalej

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Dobre poznanie języka wymaga systematycznej pracy, zastanawiania się nad budową i znaczeniem wyrazów i nad strukturą wypowiedzi.

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Bogurodzica, najstarszy drukowany polski tekst poetycki, jest najbardziej znaną pieśnią religijną polskiego średniowiecza. Według Jana Długosza śpiewano ją jako carmen patrium (pieśń ojców) pod Grunwaldem w 1410 roku. Byłą hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów, dynastycznym i państwowym. Tak o...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jednak nie można twierdzić, że antysemityzm wytworzyły systemy totalitarne w latach 1939-45, bowiem niechęć do Żydów widoczna jest już we wcześniejszych epokach i była spowodowana np. Jednak właściwe systematyczne zebranie zarzutów przeciw Żydom nastąpiło dopiero w nowszych czasach.

Mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego (na wybranych przykładach).

Literatura traktująca o systemach totalitarnych to: literatura łagrowa i lagrowa - obozy niemieckie i łagry sowieckie były potwornym wytworem systemów totalitarnych; obozy są wyrazem dążeń totalitaryzmu do pełnego zapanowania nad jednostką, podporządkowania jej myśli, uczuć i działań władzy.

„Nie wszystek umrę.” Rozważania o roli literatury w budowaniu uniwersalnego systemu wartości.

Można więc powiedzieć, że w każdej epoce wielu pisarzy w swoich utworach, które dedykowali współczesnym i następnym pokoleniom, poszerzało system wartości moralnych.

Literatura lat powojennych jako próba oceny systemu totalitarnego

Był to okres tuż po rewolucji październikowej, czyli czas, kiedy w Rosji zachodziły ogromne zmiany rodził się system komunistyczny. Witkacy jako jeden z pierwszych jakby intuicyjnie wyczuwa zamiary Rosji, co napawa go lękiem przed zniewoleniem człowieka przez system totalitarny.

Polskie systemy wersyfikacyjne, omów podaj przykłady

Do numerycznych systemów wersyfikacyjnych należą: sylabizm, sylabotonizm i tonizm. W XVI wieku zanikł w Polsce iloczas, stopa została ukształtowana w oparciu o system akcentacyjny.

Zapożyczenia językowe

Leksykon języka polskiego składa się ze słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w polszczyźnie od początku jej rozwoju. Są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, politycznych i gospodarczych z innymi narodami.

Istnieje pięć rodzajów...

Stylizacja językowa i jej odmiany

Stylizacja polega na świadomym wprowadzeniu do stylu utworu literackiego środków językowych, właściwych językowi dawnych epok - jest to wprowadzenie do utworu elementów gwarowych, środowiskowych.

Rodzaje stylizacji:

archaizacja

stylizacja gwarowa - dialektyzacja

stylizacja na język...

Podstawowe informacje na temat systemu celnego UE

Regulacje celne Wspólnoty można określić również mianem systemu celnego Unii Europejskiej. System celny Wspólnoty Europejskiej- informacje podstawowe – Unia Europejska jest także Unią Celną od 1.

Ogólna charakterystyka systemów kursowych

System kursu płynnego może w praktyce mieć postać kursu formalnie niezależnego od interwencji władz monetarnych, czyli płynnego nieograniczenie, lub kursu płynnego kierowanego , czyli płynnego tylko w pewnych granicach.

Charakterystyka polskiego systemu kursowego

2000) – kurs centralny i system kroczący dewaluacji oraz pasmo wahań zostały zlikwidowane; wahania kursu walutowego nie podlegają żadnym ograniczeniom; kurs walutowy przestał być celem polityki pieniężnej banku centralnego.

System prawa

System prawny danego państwa wyróżniają od innych zbiorów norm prawnych pewnego rodzaju właściwości- cechy systemu prawa.

Podziały prawa w ramach systemu

W następstwie tej działalności wyróżniamy „pionowy” i „poziomy” system prawa. Poziomy system prawa otrzymamy wówczas, gdy za kryterium porządkowania przyjmiemy treść stosunków społecznych, które regulowane są przez normy prawne.

Konstytucyjny system źródeł prawa

  Konstytucja- jako akt uznany za źródło ustalania podstawowych zasad mających wyznaczać reguły systemu stanowienia prawa- stoi na czele całego systemu prawnego.