Systemy pieniężne

W latach 1870-1914 upowszechnił się wyłącznie system pieniądza złotego, będący równocześnie systemem waluty złotej (system walutowy).

Zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa zbiorowego NZ

Fundamentem międzynarodowego systemu bezpieczeństwa są następujące zobowiązania: obowiązek regulowania sporów międzynarodowymi środkami pokojowymi, zakaz stosowania siły i groźby jej użycia, stosowanie środków zbiorowych wobec agresora.

System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ a praktyka międzynarodowa

W okresie zimnej wojny Rada Bezpieczeństwa ONZ nie mogła zastosować sankcji militarnych na podstawie Karty NZ, gdyż nie zostały zawarte układy z państwami członkowskimi ONZ w sprawie kontyngentów wojskowych i rodzaju broni. Na V sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1950r.) uchwalono rezolucję ,, Zjednoczenie...

System informacji rynkowej (marketingowej)

Konstrukcja systemu informacji zależy od kilku istotnych czynników, a mianowicie od: struktury decyzji podejmowanych przez kierownictwo, struktury informacji niezbędnych do podjęcia tych decyzji, źródła informacji i sposobu ich powiązania z danym systemem, sposobu gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji, określenia postaci informacji niezbędnych dla decydentów, sposobu zarządzania systemem informacji ...

System wywiadu marketingowego

Informuje o zachodzących zjawiskach.Można go więc zdefiniować jako zespół środków, które pozwalają zarządzającymbyć stale poinformowanymi o rozwoju otoczenia marketingowego, oceniać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa. Najważniejsze z tych środków to:

kontakty z klientami, dostawcami...

Funkcje systemu informacji rynkowej (marketingowej)

System ten powinien być częścią globalnego systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, którego efektywność uwarunkowana jest stopniem wykorzystanianowoczesnej techniki komputerowej.

Międzynarodowy system powierniczy

Artykuł 77 System powierniczy stosuje się do obszarów należących do następujących kategorii, które mogą być nim objęte na podstawie układów powierniczych : obecne obszary mandatowe; obszary, które mogą zostać odłączone od państw nieprzyjacielskich w wyniku drugiej wojny światowej, obszary dobrowolnie poddane temu systemowi przez państwa, odpowiedzialne za ich administrację.

Narzędzia kształtujące wizerunek firmy - Jednolity system identyfikacji

Zwany corporate identity to zbiór wizualnych i niewizualnych atrybutów firmy podporządkowanych jednej koncepcji, pozwalającychna identyfikację firmy na rynku.

Jednolity system identyfikacji firmy (Corporate Identity)

Corporate Identity to jednolity zbiór wizualnych i niewizualnych atrybutów tworzących jednolitą tożsamość firmy, pozwalających na jej identyfikację na rynku.Idea całościowej identyfikacji opiera się na obrazie nie będącym przekazem reklamowym, ale go wspierającym.

Każda firma działająca na rynku...

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie marketingowe w firmie i ich rodzaje

Najwyższymszczeblem rozwoju systemów informatycznych są systemy ekspertowe, którezarówno tworzą jak i objaśniają modele i które coraz powszechniej są stosowanew praktyce ekonomicznej.

System budżetowy

  System budżetowy - jest to całokształt struktura organizacyjnych, norm prawnych i urządzeń planistycznych regulujących funkcjonowanie budżetu państwa.

Obecny system podatkowy

Na polski system podatkowy składa się jedenaście tytułów podatkowych, objętych materialnym szczególnym prawem podatkowym.

System podatkowy

  W systemie podatkowym wyróżniamy kilka subsystemów: -podatków i opłat lokalnych; -podatków i opłat krajowych (stanowych i regionalnych); -opodatkowania podmiotów gospodarczych (spółek i przedsiębiorstw zarobkowych); -opodatkowania gospodarstw domowych.

System podatkowy

  System podatkowy – to zbiór podatków obowiązujących w danym państwie. Daniny publiczne – występują w systemie w systemie podatkowym.

Wpływ systemu totalitarnego na świadomość człowieka – na podstawie wybranych opowiadań T. Borowskiego.

 

Najważniejszym problemem obozowych opowiadań T. Borowskiego jest wpływ obozu koncentracyjnego na psychikę i kodeks etyczny człowieka. Każdy, kto znajdzie się w obozie koncentracyjnym, ma do wyboru kilka modeli postaw. Może walczyć z obozową rzeczywistością, próbować ucieczek, buntować się, może...

Mechanizm i skutki działania systemu totalitarnego – na podstawie „Innego świata” G. Herlinga – Grudzińskiego.

Każdy rozdział książki obejmuje wszystkie etapy drogi wiodącej ku śmierci: zatrzymanie człowieka, aresztowanie, przesłuchania, zesłanie do obozu, niewolnicza praca, wegetacja za drutami, rozrywki, choroby, wewnętrzny system kontroli poczynań więźniów, brutalne eliminowanie chorych i niewydajnych więźniów, na koniec trupiarnia.

SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Nowelizacja reguluje takie obszary prawa wspólnotowego, jak:   1 ) składanie oświadczeń woli na elektronicznych nośnikach informacji; 2) wprowadzenie definicji pieniądza elektronicznego; 3) wprowadzenie nadzoru skonsolidowanego; 4) modyfikacja przepisów dotyczących współpracy i wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru finansowego i zagranicznymi organami nadzoru bankowego; 5) zmodyfikowanie przepisów dotyczących współczynnika ...