Synteza

Czytaj Dalej

SYNTEZA

synteza wielu poglądów; b) w rzeczywistości (synteza pra­ktyczna), np. Synteza dialektyczna {Aufhebung) — połączenie -> tezy (3) i —> antytezy (3), trzeci człon —> triady dialektycznej (G.

"Wesele" Wyspiańskiego jako synteza sztuk

"Wesele" jest więc syntezą realistycznej, współczesnej komedii obyczajowej, fantastyki w stylu romantycznym i dramatu symbolicznego. Na temat doskonałości syntezy sztuk w "Weselu" Wyspiańskiego wypowiadało się wiele osób.

W jaki sposób dokonuje się rozpoznawanie i synteza głosu przez sztuczną inteligencję?

Dziś rozpoznawanie i synteza mowy wykorzy­stywane są w automatach bankowych oraz w edy­torach tekstu, w których do komputera się mówi, zamiast wypisywć słowa za pomocą klawiatury. Synteza mowy działa generalnie w ten sam sposób, tyle że w odwrotnym kierunku.

Synteza 3,4-metylenodioksymetamfetamina

Synteza: 1. Inny sposób syntezy tego amidu polegał na ogrzewaniu pod chłodnicą zwrotną przez 16 godzin roztworu 10 g MDA w 20 ml świeżo destylowanego mrówczanu etylu. Synteza MDP2P z izosafrolu.

Chemia fizjologiczna - Synteza tłuszczu w gruczole mlekowym

Kwas octowy jest w połowie utleniony, pozostała jego część i B – hydroksomaślan są używane do syntezy kwasów tłuszczowych o cząsteczkach od 4 – 16 węgli.

Chemia fizjologiczna - Synteza laktozy

Synteza laktozy zachodzi w ścianach pęcherzyków aparatu Golgiego, a więc w bezpośredniej styczności ze zgromadzoną w nich L – laktoalbuminą.

Kontrolowana synteza jądrowa

Jest nim synteza jądrowa. Reakcja syntezy zacho­dzi, jednak wciąż wydatkuje się więcej energii dla jej przeprowadzenia, niż uzyskuje się w jej wyni­ku.

Synteza mowy

Synteza mowy - zdolność urządzenia cyfrowego do wytwarzania dźwięków imitujących głos lub mowę. Syntezy głosu dokonuje się w wokoderach.

Synteza aminokwasów

Nie wszystkie aminokwasy zdolne są przekazywać grupę aminową na drodze transaminacji, niektóre z nich bowiem w procesie deaminacji tracą grupę aminową, która służy jedynie do syntezy mocznika.

HUGON OD ŚW. WIKTORA SYNTEZA SCHOLASTYKI I MISTYKI

Synteza scholastyki i mistyki podjęta została już w XII w.

Chemia fizjologiczna - Synteza białka

Materiałem do syntezy białka w gruczole mlecznym są aminokwasy dostarczane z krwią.

EMERGENTYZM (synteza emergentna)

  EMERGENTYZM (synteza emergentna) ang.

Historia gospodarcza - synteza

Synteza historii gospodarczej.

Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna

„…Nauczając, trzeba umieć pogodzić troskę o wyrabianie automatyzmów z zadaniem rozbudzania umysłów, a jest to synteza niezmiernie trudna…” Nauczanie jest to działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich zdolności .

Synteza mowy

synteza mowy; eksperymentalne rekonstruowanie dźwięków mowy za pomocą specjalnie w tym celu opracowanego aparatu (syntetyzatora).

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Igor Strawiński

Symfonia in C to dla odmiany rodzaj syntezy formy symfonicznej, zwra­cającej się ku zdobyczom Beethovena i romantyków.

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Twórcy niemieccy

A Composer's World (Świat kompozytora), zawierając w nich syntezę własnych poglą­dów estetycznych i założeń warsztatowych.

Defekty syntezy testosteronu

Defekty syntezy testosteronu mogą dotyczyć każdego z trzech enzymów biorących udział w transformacji cholesterolu do testosteronu: 3p-hydroksy-steroidowej dehydrogenazy, P450cl7 i 17 P-hydroksy sterydowej dehydrogenazy.

Synteza scholastyki i mistyki

HUGON OD ŚW. WIKTORA (1096 – 1141)

Życiorys:

urodzony w Saksonii, z rodu hr. Blankenburg,

w klasztorze św. Wiktora pod Paryżem najpierw studiował, potem był magistrem, ostatecznie kierownikiem szkoły,

umarł młodo

uniwersalny umysł (nauki świeckie, teologia; spekulacje i...

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Próba syntezy

Dość powszechnie przyjmuje się, iż wszelkie działania podejmowane w zakresie poradnictwa, doradztwa powinny mieć zawsze na celu promocję autonomii grupy osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie im samodziel­ności ekonomicznej, jak i najpełniejszej integracji społecznej. Z drugiej strony podkreśla się...