Synestezja

Synestezja

Czytaj Dalej

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA A SZTUKA

Spośród synestetyków, 21 osób deklarowało posiadanie również innych form synestezji, aniżeli synestezja muzyczna kolorowego słyszenia, jak np.

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA A NIEKTÓRE CECHY OSOBOWOŚCI

Ejdetyczna wyobraźnia wykazuje ogromne podobieństwo do silnej formy synestezji (w odniesieniu do koncepcji synestezji słabej i silnej Martino i Marksa, 2001), poprzez charakterystyki takie, jak eksternalizacja wyobrażeń, czy czas trwania.

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA SILNA I SŁABA

Silna synestezja wyraża percepcyjne cechy różnomodalnych bodźców, podczas gdy słaba synestezja bazuje na międzymodalnym języku metaforycznym, skojarzeniach międzyzmysłowych i selektywnej uwadze.

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA I ASOCJACJE

Pomimo podobieństwa efektów łączenia międzyzmysłowych wrażeń, zjawisko synestezji różni się od międzymodalnej metafory czy asocjacji następującymi cechami: synestezja łączy proste doznania (kolor, dźwięk, zapach, smak, dotyk) na niskim, percepcyjnym poziomie umysłowego przetwarzania informacji; asocjacje zwykle łączą złożone obrazy umysłowe, pośredniczone przez indywidualne sytuacyjne mechanizmy pamięciowe, semantyczne znaczenie ...

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA ROZWOJOWA

Baron-Cohen (1997a) uznają synestezję rozwojową za jedyną formę autentycznej synestezji, odróżniając ją od przypadków pseudosynestezji w postaci synestezji nabytej na skutek zmian neurologicznych w mózgu, przejściowej synestezji - będącej skutkiem zażycia psychoaktywnych narkotyków (LSD, meskalina, psilocyn), metafory – często wykorzystywanej w sztuce, oraz asocjacji.

SYNESTETYCY - SYNESTEZJA NIEMOWLĘCA

Synestezja u dorosłych byłaby więc wynikiem genetycznego zaburzenia procesu modalizacji w okresie niemowlęctwa (Baron-Cohen, 1996; Baron – Cohen, Harrison, Goldstein i Wyke, 1993).

SYNESTEZJA

SYNESTEZJA, ujmowanie doznań właściwych jednemu zmysłowi w kategoriach doznań in. manifestami postaw synestezyjnych były dwa sonety: Ch.

synestezja

synestezja - zjawisko wiclozmysłowości spostrzeżeń, polegające na tym, iż podmiot percypujący bodziec p określonej modalności (np.