Syn naturalny

Czytaj Dalej

Zagrożenie naturalne i spowodowane działalnością człowieka

:skażenie środowiska naturalnego(spaliny,dymy,pyły,ropa i pochodne,niewłaściwa gospodarka),skażenia chem.

Środowisko naturalne

Kierownic­two powinno szukać szans roz­wojowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego, popieranych, dotow­anych w różnorodny sposób przez rząd.

Koncepcja praw naturalnych

Prawo naturalne spełnia rolę wzorca, a prawo pozytywne może być oceniane dodatnio jako sprawiedliwe, bo z owym wzorcem zgodne, albo jako niesprawiedliwe, bo niezgodne z wzorcem. Państwo tworząc prawo obowiązujące uznaje tylko przyrodzone prawa naturalne, chroni je i dokładnie formułuje.

PROBLEMY GLOBALNE LUDZKOŚCI - Problemy Środowiska Naturalnego

Nieprzemyślana działalność człowieka wpływa niszcząco na przyrodę, na otaczające środowisko naturalne.

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Postać Matki Bożej została tu scharakteryzowana za pomocą antytez – Maryja jest matką, a zarazem dziewicą, a Jej Syn jest zarazem Jej Bogiem.

NATURALNA STOPA BEZROBOCIA

Po drugie, stopa naturalna pozostaje w ścisłym związku z procesem inflacji. Naturalna stopa bezrobocia stanowi ten najniższy jego poziom, który dany kraj może utrzymywać; nie ryzykując przyspieszenia inflacji w stopniu nie do przyjęcia.

WZROST NATURALNEJ STOPY BEZROBOCIA

Ta zmiana struktury musiałaby doprowadzić do wzrostu ogólnokrajowej naturalnej stopy bezrobocia nawet w sytuacji, w której naturalna stopa bezrobocia dla każdej grupy z osobna byłaby stała.

OBNIŻENIE STOPY NATURALNEJ

Ta stopa naturalna nie jest w żadnym sensie "naturalna". W związku z powyższym nasuwa się pytanie: Jeżeli stopa naturalna nie jest ani naturalna, ani optymalna, to dlaczego dany kraj nie jest w stanie osiągnąć niższego poziomu bezrobocia?

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Baśń jednak posiada elementy fantastyczne, zaś prawda moralna dotyczy jedynie świata naturalnego, egzystencji ludzkiej.

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Dopiero po Zmartwychwstaniu synostwo Boże Jezusa objawi się w uwielbionej naturze ludzkiej z całą mocą: "ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1,4).

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Ta synteza Syna Człowieczego i cierpiącego Sługi jest rzeczą absolutnie nową.

Syn Boży staje się człowiekiem

Powodem, dla którego Słowo stało się ciałem, Syn Boży Synem Człowieczym: aby człowiek wchodząc w komunię ze Słowem i przyjmując synostwo Boże, stał się synem Boga.

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

Syn Boży stał się rzeczywiście, a nie pozornie, czy symbolicznie, człowiekiem.

NATURALNY SYSTEM KULTURY

Wynikiem naukowych ich usi­łowań był „system naturalny" kultury; naturalna religia i naturalna teoria moralności, prawa i państwa stanowiły główne jej działy. Zgodę po­wszechną przyjął jako kryterium religii naturalnej.

Treść pojęcia władza - Władza naturalna

Nie jest absolutna - dotyczy wycinka życia społecznego, na którym dana jednostka wiedzie realny (naturalny) prym. Władza naturalna to władza nad otoczeniem.