Syn Boży

Czytaj Dalej

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Dopiero po Zmartwychwstaniu synostwo Boże Jezusa objawi się w uwielbionej naturze ludzkiej z całą mocą: "ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rz 1,4).

Syn Boży staje się człowiekiem

Powodem, dla którego Słowo stało się ciałem, Syn Boży Synem Człowieczym: aby człowiek wchodząc w komunię ze Słowem i przyjmując synostwo Boże, stał się synem Boga.

Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

Syn Boży stał się rzeczywiście, a nie pozornie, czy symbolicznie, człowiekiem.

Syn Boży

Wierzący mieli stawać się przybranymi synami i córkarni w Synu (np. Od czasów Soboru Nicejskiego tytuł “Syn Boży” stał się, obok “Pana”, głównym, naj-wyższym tytułem Jezusa.

Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego

HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych.    I tu już widać różnicę w...

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

Postać Matki Bożej została tu scharakteryzowana za pomocą antytez – Maryja jest matką, a zarazem dziewicą, a Jej Syn jest zarazem Jej Bogiem.

„Święty Boże, Święty Mocny”

 

„Święty Boże, Święty Mocny” – jest to rodzaj modlitwy – pieśni błagalnej proszącej Boga o ochronę przed klęskami. Taki rodzaj pieśni nazywamy suplikacją. Byłą często śpiewana przez lud Polski. Poeta ukazuje procesję ludzi idącą do grobu samotnego człowieka, który może znajdować się...

Hiob, syn marnotrawny, miłosierny Samarytanin - uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Przypowieści występują w Nowym Testamencie, są jedną z form w której Chrystus głosił swe nauki. 

•Przypowieść (parabola, czyli zestawienie obok siebie) jest jednym z częściej spotykanych gatunków literackich w Biblii. Istotą przypowieści jest porównanie. Autor tworzy pewien obraz rzeczywistości...

Chrystologia św. Pawła - Synostwo Boże

Temat synostwa Bożego jest również rozwinięty w słynnym porównaniu między dwoma Adamami; temat przynależności chrześcijanina do Chrystusa poprzez łaską i sakramenty w opozycji do starego Adama otrzymanego przez urodzenie (1 Kor 15,22.

Chrystologia św. Jana - Jezus przekazujący synostwo Boże wiernym

Dla Jana termin syn jest zarezerwowany dla Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego. Tytuł Syn jest charakterystyczny dla Jana.

Jezus o sobie samym - Tytuły Syn Człowieczy i Sługa Jahwe

Ta synteza Syna Człowieczego i cierpiącego Sługi jest rzeczą absolutnie nową.

Jezus o sobie samym - Świadomość Synostwa Bożego

Tytuł Syn Dawida znany jest ze ST.

Misteria z dzieciństwa i życia ukrytego Chrystusa - Misterium Bożego Narodzenia

Jezus urodził się w pokorze pewnej stajenki, w biednej rodzinie (Łk 2,6-7). Prości pasterze są pierwszymi świadkami tego wydarzenia. Właśnie w tym ubóstwie objawia się chwała nieba (Łk 2,8-20). Kościół nie przestaje śpiewać chwałę tej nocy:

Dziewica wydaje na świat dziś Odwiecznego

Ziemia...

Misteria działalności publicznej Jezusa - "Królestwo Boże jest blisko"

Dokonuje się to przez zgromadzenie ludzi wokół Syna, Jezusa Chrystusa.

Misteria działalności publicznej Jezusa - Głoszenie Królestwa Bożego

Wszyscy ludzie są wezwani, aby wejść do Królestwa. Głoszone najpierw dzieciom Izraela (Mt 10,5-7), to Królestwo mesjańskie jest przeznaczone, aby przyjąć ludzi z wszystkich narodów ( Mt 8,11). Aby tam wejść trzeba przyjąć słowo Jezusa:

Słowo Pana porównane jest do ziarna , które wsiewa się w rolę...

Misteria działalności publicznej Jezusa - Znaki Królestwa Bożego

Jezus jednak nie przyszedł, aby zlikwidować wszystkie teraźniejsze nieszczęścia (Łk 12,13), ale aby wyzwolić człowieka z największej niewoli, niewoli grzechu (J 8,34n), która narusza powołanie synów Bożych i ujarzmia człowieka.

FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

FRANCISZEK SALEZY - Rozpoznawanie woli Bożej

Św. Bazyli mówi, że Bóg objawia nam swą wolę przez ustawy i przykazania i że wtedy nie należy się zastanawiać, lecz po prostu spełniać, co nakazane. Co zaś do innych rzeczy, to mamy swobodę, by według własnego upodobania wybrać, co uważamy za dobre, jakkolwiek nie należy podejmować się spełniać...

Nowa przestrzeń życiowa - Lud Boży

A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć je z Ojcem i Jego Synem.

Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

Pozostaje ona podstawowym przekonaniem wiary. Przy opisywaniu tzw. konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej...