Sygnał

Czytaj Dalej

Automatyka - Sygnały

Sygnał to dowolna wielkość fizyczna za pomocą, której przekazywane są informacje w pewnym procesie np.: temperatura, ciśnienie. Podział sygnałów: sygnał analogowy (ciągły), sygnały dyskretne, sygnał dyskretny próbkowany w czasie. Ze względu na rodzaj: sygnał pneumatyczny (sygnałem jest ciśnienie sprężonego powietrza. Wartość sygnału jest znormalizowana od 20 do 100 kPa), sygnał hydrauliczny (ciśnienie oleju od 1 do 16 MPa), sygnał elektryczny (-sygnał prądu ...

Sygnał w pracy

sygnał w pracy; z ergonomicznego punktu widzenia jest nośnikiem informacji, wiadomości o stanach rzeczy i zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz, np. układu człowiek-maszyna. Sygnałem będzie więc zarówno obraz obserwowanych części maszyny lub obrabianego przedmiotu, spostrzeżony przez...

Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze związane z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych

S.d., które powinny być słyszalne w strefiezagrożeniaodłamkamikamienia:

sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania...

Analogowy sygnał

Sygnał (akustyczny, elektryczny, radiowy, świetlny) o ciągłej zmianie charakteryzujących go parametrów, takich jak amplituda, częstotliwość, faza. Wszystkie spotykane w przyrodzie wielkości fizyczne mają analogowy charakter sygnału (dźwięk, ciśnienie, światło). Sygnał analogowy może przyjmować...

Widmo sygnału danych

Widmo sygnału danych - amplitudowa i fazowa charakterystyka częstotliwościowa sygnału danych. Zakres i rozkład widma częstotliwości zależy od kształtu rozpatrywanego sygnału i rozciąga się w szerokich granicach; od jednej częstotliwości (prążka) dla ciągłej fali monochromatycznej (światło...

Wielodrogowość sygnału

Wielodrogowość sygnału - wysoce niepożądana cecha charakterystyczna dla systemów bezprzewodowych, ujawniająca się zanikiem sygnału w zasięgu teoretycznie dobrego odbioru, na skutek destruktywnej interferencji fali bezpośredniej i odbitych fal terenowych. Powstaje w wyniku odbierania sygnałów odbitych od...

Struktura kapitału i teoria sygnałów

Teoria ta zakłada że kierownictwo firmy posiada lepsze niż otoczenie, informacje na temat przyszłych dochodów firmy lub jej możliwości inwestycyjnych. Według teorii sygnałów, wybór wskaźnika struktury kapitału sygnalizuje osobom z zewnątrz informacje, którymi dysponują osoby z wewnątrz firmy. Implikuje...

W jaki sposób komputer obrabia sygnały cyfrowe?

Komputer jest chyba najistotniejszym produktem techniki cyfrowej. Jego obwody elektroniczne są zaprojektowane na bazie urządzeń półprzewodni­kowych - tranzystorów. Tranzystory w kompute­rze nie służą jednak do wzmacniania sygnałów, tak jak w przypadku pierwszych urządzeń tego rodza­ju w latach 50...

Czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów

czynniki nadawania i spostrzegania sygnałów; można podzielić na psycho-fizjologiczne (dotyczące procesu spostrzegania do chwili, w której sygnał dojdzie do oka) oraz organiza­cyjno-techniczne (oświetlenie, czy­stość powietrza, ustawienie maszyny i człowieka, odległość między punk­tami obserwacji a...

Cyfrowy sygnał

Cyfrowy sygnał - sygnał o dyskretnej (nieciągłej) zmianie stanu, a w teleinformatyce najczęściej reprezentujący wyłącznie jedną z dwóch wartości informacji notowanej w systemie dwójkowym (binarnym): stan zera (0) i jedynki (1) logicznej. W medium transportowym sygnał cyfrowy może fizycznie wywoływać...

Sygnał bipolarny

Sygnał bipolarny - sygnał stosowany w przekazach i sygnalizacji binarnej, w której logicznej „jedynce" oraz logicznemu „zeru" przypisano poziom napięcia o tej samej amplitudzie, ale o przeciwnym znaku (poziomy symetryczne po obydwu stronach amplitudowej osi sygnału). Odmienną interpretację ma sygnał...

Sygnały motoryczne

Sygnały motoryczne — są związane z rozszerzaniem i obkurczaniem się żołądka. Rozciągnięcie ścian żołądka przez spożyty pokarm (lub wprowadzony balonik) daje odczucie „pełności” i jest sygnałem hamującym spożycie. Z kolei skurcze żołądka, które pojawiają się po pewnym czasie od spożycia...

Gatunki informacyjne - Sygnał (flesz), news, wzmianka, notatka

Najkrótszy tekst informacyjny to zapewne wiadomość typu: X prezyden­tem Ygreklandii (a nawet X prezydentem), nazywana sygnałem lub z angielska flashem, przekazywana w serwisie agencyjnym natychmiast po podaniu no­minacji X-a do publicznej wiadomości. Sygnały dotyczą faktów o wyjątko­wym znaczeniu i w miarę...

Wykrywanie kłamstw. Analiza sygnałów niewerbalnych kłamstwa.

Jak rozpoznać, że ktoś kłamie? Można to zrobić na kilka sposobów. Nie zawsze jest to łatwe ale można się nauczyć tej umiejętności. Już nikt Cie nie okłamie! Jest wiele teorii na temat objawów kłamstwa i jego wykrywania. Ja opiszę moim zdaniem najbardziej skuteczną i sprawdzoną. Według tej istnieją trzy metody wykrywania kłamstw: 1. obserwacja sygnałów niewerbalnych (część I artykułu) 2. analiza sygnałów werbalnych (część II artykułu) 3. pomiar ...

Przetwarzanie sygnału głosu

Przetwarzanie sygnału głosu - wiele sposobów wpływania na kształt i postać analogowego bądź cyfrowego sygnału mowy, stosowanych w telefonii komputerowe CTI lub transmisji głosu na odległość, przez: filtrację, analizę, rejestrację, kodowanie, cyfryzację, kwantyzację, kom-presję, pamiętanie...

Sygnał unipolarny

Sygnał unipolarny - sygnał stosowany w przekazach i sygnalizacji binarnej, w której jednemu ze stanów logicznej „jedynki" lub logicznego „zera" przypisano zerowy lub bliski zerowemu poziom napięcia. Inaczej niż w sygnalizacji bipolarnej interpretacja sygnału unipolarnego jest dodatnia bądź...

Sygnały termiczne

Sygnały termiczne — przekazywane są przez tcrmorcccptory znajdujące się’ na powierzchni i wewnątrz ciała. Mają one swój udział w powstawaniu odczuć głodu i sytości, wspólnie z hormonem tyreotropowym TSH, dostosowując wielkość spożycia do potrzeb energetycznych organizmu, związanych z utrzymywaniem...

Sygnały radiowe

Nadajnik radiowy wytwarza szybkozmienny przebieg elektryczny zwany falą nośną. Jest ona wzmacniana i przekazywana do anteny, która emituje ją w eter. Niemodulowane fale nośne mogą być przerywane, by reprezen­towały kropki i kreski z alfabetu Morse'a. W ten sposób działa telegraf bez drutu. Moż­na...

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI, NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult.

NOWE ROZRYWKI DLA DZIECI —> „Rozrywki dla Dzieci". NOWE SYGNAŁY, tygodnik społ.-kult., wyd. we Wrocławiu 1956-57; red. nacz. T. Lutogniewski. Do zmieniającego się zespołu red. należeli wrocł. poloniści i literaci (m. in. T. Mikulski, R. Wołoszyński, Cz. Hernas), sekretarzem był Z. Kubikowski...

Sygnał bezpieczeństwa

Sygnały → świetlne i → dźwiękowe, komunikaty słowne lub → sygnały ręczne, przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwai ochrony zdrowia pracowników.