Swoboda przepływu pracowników - Możliwości ograniczenia swobody

Po pierwsze reguły swobody przepływu pracowników nie mają zastosowania do zatrudnienia w administracji publicznej.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - ZAKRES PODMIOTOWY

Jeżeli więc posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego, to korzystają z tej swobody zarówno wtedy, gdy mieszkają w państwie swojego obywatelstwa, jak i wtedy, gdy mieszkają w innym państwie czł.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - WYJĄTKI OD ZASADY

Swoboda ta w ogóle nie obejmuje: wykonywania władzy publicznej Może być jednostronnie ograniczana ze względu na porządek publiczny bezpieczeństwo publiczne zdrowie publiczne Postanowienia dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej nie mają zastosowania odnośnie do wykonywania władzy publicznej, nawet wtedy, gdy działanie takie ma charakter doraźny Nalży podkreślić, iż norma ta nie ...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej - ZAKAZ DYSKRYMINACJI

Zakaz dyskryminacji obcych obywateli UE oraz zakaz wprowadzania jakichkolwiek ograniczeńtej swobody. Bezprawne ograniczanie tej swobody atło się przedmiotem kilku istotnych orzeczeń ETS-u

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Christosa Konstantinidisa

Dotyczyła zagadnienia nieuprawnionego ograniczania swobody dział.

Swoboda przepływu kapitału i płatności - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

- Swoboda przepływu kapitału i płatności skłąda się z 2 oczywistych komponentów: 1. Oboje powołali się na ograniczenie swobody podróżowania wewnątrz Wspólnoty.

Swoboda przepływu kapitału i płatności - WYJĄTKI OD ZASADY

* Państwa członkowskie mogą jednostronnie ograniczyć swobodę przepływu kapitału i  płatności pomiędzy sobą ze względu na:

1. Specyfikę własnego systemu podatkowego

2. Ochronę prawa krajowego

3. Politykę publiczną oraz bezpieczeństwo publiczne

!!!Nie jest więc możliwe powoływanie się na:...

Zasada swobody działalności gospodarczej

Zasada ta oznacza swobodę podejmowania działalności gospodarczej (a więc wszelkiej działalności obliczonej na przynoszenie zysku), swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. W nowej konstytucji wolność ta znajduje dodatkowe potwierdzenie i sprecyzowanie w art. 22, który dopuszcza jej ograniczenia...

Zasada swobody zawierania umów

Zasada swobody zawierania umów została przywrócona w kodeksie polskim w 1990.

Scharakteryzuj swobodę przepływu osób

Spod działania tej swobody wyłączone są pewne grupy zawodowe: osoby świadczące pracę dla organów publicznych, porządkowych, dyplomacji, sędziów, policji, organów skarbowych.

Scharakteryzuj swobodę towarów

Swoboda ta to głównie wprowadzenie wspólnie zaakceptowanych rozwiązań prawnych regulujących w krajach członkowskich podstawowe standardy techniczne, wymagań metrologicznych czy też certyfikatów jakości i bezpieczeństwa produktów.

RYWALIZACJA FRANCUSKO - ANGIELSKA DO SCHYŁKU XIII WIEKU - WIELKA KARTA SWOBÓD

 

Bitwa ta miała doniosłe znaczenie dla losów całej zachodniej Europy. We Francji pogrzebała ostatecznie nadzieje Jana bez Ziemi, który zrezygnował z dalszej walki na kontynencie i wycofał się do Anglii. Tam zaś miejscowi baronowie i prałaci, którzy coraz energiczniej przeciwstawiali się uciskowi...

Swoboda decyzyjna administracji publicznej

Jest to możliwość działania w pewnym zakresie, najczęściej uregulowanym normami kompetencyjnymi bądź ogólnikowymi, w jakiejś dziedzinie bez ograniczeń i nakazów Wolność i swoboda decydenta – samodzielność Podejmowanie decyzji zgodnie z zakresem własnych kompetencji, bez naruszania norm prawnych z pełną odpowiedzialnością Decyzja musi być oparta o wiedzę

Swoboda przepływu towarów

Swoboda ta oznacza swobodny przepływ towarów na rynkach państw członkowskich UE i między nimi.

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz wprowadzania ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych

Zakazane ograniczenia ilościowe obejmują wszelkie środki podejmowane przez państwa członkowskie UE , które zakazywałyby całkowicie lub częściowo przywozu, przewozu lub wywozu towaru co do ilości, wartości lub czasu (tzw. kontyngenty). Natomiast pojęcie środków o skutku równoważnym stanowiło znowu...

Swoboda przepływu pracowników - Zakres przedmiotowy

Zakres przedmiotowy swobody przepływu pracowników obejmuje cztery podstawowe prawa: 1) Prawo do zatrudnienia Oznacza ono możliwość „przyjmowania pracy rzeczywiście zaoferowanej”, także poza terytorium państwa obywatela, ale na terytorium Wspólnoty .

Swobodny przepływ usług - MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA SWOBODY

Państwa czł. mogą jednostronnie ogranicz swobodę przepływu usług wiążących się z:

1) wykonywaniem władzy publicznej

2) porządkiem publicznym

3) bezpieczeństwem publicznym

4) zdrowiem publicznym

Działąnia mające na celu ochronę moralności publicznej nie są...

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Onno Klopp

ETS stwierdził, że wszelkie ogranizenia dotyczące swobody prow.