Suwerenność

Czytaj Dalej

Prawne i politologiczne rozumienie suwerenności w procesie integracji

SUWERENNOŚĆ:

Najbardziej kontrowersyjna kategoria zarówno w prawie międzynarodowym publicznym jak i w nauce o stosunkach międzynarodowych,

Różnej jej interpretacje stanowiły przyczynę wielu konfliktów międzynarodowych,

Na ogół określana jest takimi terminami: fikcja prawna, wytwór...

Zasada suwerenności – pojęcie i cechy władzy suwerennej

Władza suwerenna - władza zwierzchnia w kraju. Niezależna od jakiejkolwiek innej władzy zewnętrznej. Władza państwa suwerennego nie podlega żadnej innej władzy poza narodem (ogółem obywateli). Państwo zachowuje suwerenność wewnętrzną, jeśli jego instytucje są niezależne w podejmowaniu decyzji od...

Ewolucja idei suwerenności państwa

W klasycznym ujęciu suwerenność jest to władza nieograniczona, ciągła niezbywalna, bezwarunkowa i niezależna, której treść wyraża się w uprawnieniu do stanowienia prawomocnych rozkazów . Suwerenność władzy państwowej realizuje się na dwóch poziomach: zewnętrznym oznaczającym jej niezależność od...

Zasada suwerenności narodu

Każda Konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i systemie władz. Istnieje szereg zasad stanowiących standard demokratycznego państwa i wymagających uwzględnienia w każdej nowoczesnej Konstytucji, nie zawsze muszą być wprost zapisywane w...

Państwo jako uczestnik SM - pojęcie państwa, kwestia suwerenności, powstania i upadku państwa oraz uznania państwa i rządu

Pojęcie państwa

Państwo – organizacja terytorialna, zamieszkała przez określoną ludność, posiadająca władzę najwyższą;(terytorium, ludność, rząd).

Suwerenność:

cecha przynależna tylko państwu,

cechą suwerenności jest pierwotność tzn. że rodzi się sama z siebie, jest tworzona...

Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej

Akcesja i członkostwo Polski w Unii Europejskiej powodują zmiany w do­tychczasowym pojmowaniu zasady suwerenności narodu. Państwa człon­kowskie Wspólnoty Europejskiej — na mocy własnych decyzji, w uznaniu reguł, jakie rządzą społecznością międzynarodową — ograniczyły swoje prawa suwerenne.

Kwestia...

Główne płaszczyzny globalizacji - Państwo, władza, suwerenność

-Wg Helda- znaczenie władzy politycznej w erze globalizacji nie maleje, lecz przeciwnie zwiększa się,

- A. Giddens, -znaczenie państw bynajmniej nie zmniejsza się, a zakres ich władzy jest nadal większy niż pozostałych uczestników międzynarodowej gospodarki i polityki. Państwa kontrolują terytorium...

Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

Na czym polega suwerenność wewnętrzna i zewnętrzna państwa?

Suwerenność wewnętrzna polega na tym, że władza sama może decydować o zakresie swojego działania.

Władza państwowa jest niezależna od organizacji działających na terytorium państwa, jak na przykład organizacje pozarządowe, krajowe organizacje związków zawodowych, Kościoła.

Suwerenność...

Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

A. Morski pas przyległy.

Pojęcie. Obszar morza o określonej szerokości, przylegający do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne sprawuje w odniesieniu do obcych statków kontrolę w specjalnie przewidzianych dziedzinach i ograniczonym zakresie. Konwencja o prawie morza...

Pojęcie i istota suwerenności państwa

Pąństwo jest podstawowym uczestnikiem stosunków md. ponieważ : jest najwyżej zorganizowana grupa społeczna, jest najbardziej wpływowym i dynamicznym uczestnikiem tych stosunków, stosunki md. są nadal fundamentem stosunków md. Na pojęcie państwa składają się trzy elementy: terytorium, ludność i...

Scharakteryzuj zasady suwerenności i demokratyczną oraz przedstaw dwie postacie demokracji

 

Państwa konstytucyjne są dziś najczęściej państwami demokratycznymi opierającymi się na zasadzie suwerenności, czyli zwierzchnictwa ludu. Jej postawę stanowi przekonanie, że rząd nie jest prawomocny, jeśli jego władza i funkcjonowanie nie płyną z przyzwolenia rządzących. Zgoda ta nie jest...

Przedstaw teorie suwerenności ludu i umowy społecznej

 

W oświeceniowej myśli politycznej naczelne miejsce zajmowała teoria umowy społecznej. Jeśli jednostki tworzące społeczeństwo były z natury wolne i racjonalne, to jedyną formą władzy politycznej, którą mogły zaakceptować, musiała być władza oparta na umowie, swobodnym porozumieniu...