Suszenie termiczne

W trzecim okresie suszenia (D—E) mamy do czynieniaz szybkim spadkiem prędkości suszenia (wydłużania czasu suszenia)ponieważ suszenie w tym zakresie, aż do osiągnięcia wilgotnościrównowagowej (Xr) limitowane jest dyfuzją wilgoci z wnętrza materiałudo suchej powierzchni zgodnie z działaniem gradientu stężeniowegoi temperaturowego.

Obszary zagrożone suszą

W ciągu ostatnich 50 lat najbardziej uporczywe su­sze i częste klęski głodu występowały na obszarze Afryki, gdzie wskutek panujących warunków kli­matycznych około dwie trzecie obszaru zagrożo­ne jest suszą, a opady deszczu są znikome, nawet w latach, w których nie występuje susza.

Najnowszy system suszenia powierzchni lakierowanych

, czyli odwrotnie niż w dotychczasowych systemach suszenia. Czy ten innowacyjny system jest wykorzystywany wyłącznie do suszenia okien, czy ma możliwość wykorzystania również w przypadku innych elementów?

Odwadnianie, czyli suszenie żywności

Suszenie rozpryskowe jest stosowane do przy­gotowywania żywności w formie sproszkowanej. Suszony produkt jest rozpryskiwany w komorze suszenia, gdzie usuwana jest z niego woda.

Zbieranie, suszenie i przechowywanie ziół

Mniej wrażliwe na wilgoć są części podziemne roślin, jak korzenie i kłącza, można je więczbierać nawet w dni deszczowe, ale tylko wtedy, gdy mają być suszone w suszarniach ogrzewanych.

Przyczyny suszy

Niektórzy naukowcy są zadania, że rosnąca czę­stotliwość występowania susz i wzrost ich inten­sywności spowodowane są zmianami w klimacie na Ziemi, przede wszystkim globalnym ocieple­niem, które z kolei związane jest z tzw.

Niektóre dyfuzyjno-cieplne aspekty suszenia żywności

Ogrzewanie, zarówno materiału, jak i powietrza, przyspiesza suszenie, ponieważ zwiększa różnicę prężności tych par spowodowaną tym, że powietrze staje się mniej nasycone wilgocią a nad suszonym materiałem wzrasta prężność pary.

Susza

Jednakże długotrwałe susze prowadzą do zmniejszenia zapasów wody w strumieniach, je­ziorach i studniach, które stanowią naturalne zbior­niki wód gruntowych. Po okresach długotrwałej suszy często następu­ją intensywne opady deszczu.

Zbiór, suszenie i przechowywanie ziół

Niekiedy korzystne jest suszenie w dwuetapach, najpierw w niższej, a potem w wyższej temperaturze. Jednakże, mimo prawidłowego suszenia i przechowywania, po pewnym czasiezmniejsza się aktywność działania ziół.

SUSZENIE

Zależnie od temperatury rozróżniamy: suszeniepowietrzem nie ogrzewanym, suszeniepowietrzem podgrzanym o kilka stopni C,oraz suszenie gorącymi gazami.

Skutki suszy, klęski głodu

Następujące po okresach suszy klę­ski głodu są przyczyną utrzymywania się tam wysokich wskaźników śmiertelności niemowląt i przedwczesnej śmierci. , zamieszki­wany przez nomadów obszar Sahelu porastały trawy oraz odporne na suszę drzewka i kolczaste krzewy.

Suszenie materiałów

Kinetyka takiego suszenia jest uwarunkowana głównie aktywnościąwodną materiałów czyli wartością liczbową stosunku prężności parywodnej na powierzchni danego materiału do prężności pary nasyconejw tych samych warunkach.

Co to jest suszenie sublimacyjne w wypychaniu zwierząt?

Obecnie większość wypychaczy posługuje się technikami tradycyjnymi, jedynie głowa i inne szczegóły anatomiczne są preparo­wane metodą suszenia sublimacyjnego.

Dobór metody suszenia i typu suszarki

W praktyce przemysłowej wypracowano pewne uproszczone zasadywyboru, które przedstawiają się następująco: — materiały ciekłe o dużej lepkości lub półpłynne (pasty) są zwyklesuszone kontaktowo w suszarkach*walcowych,— ciecze o niewielkiej lepkości a zwłaszcza terraolabilnc najlepiejsuszyć w suszarkach rozpyłowych tub dyspersyjnie na nośnikusypkim,— materiały stałe, które nie mogą być dowolnie rozdrabniane należysuszyć ...

Spożywcze susze ziemniaczane

Suszona krajanka ziemniaczanaznalazła zastosowanie do otrzymywania sałatek oraz innychproduktów garmażeryjnych. Susze ziemniaczane z ziemniaków parowanychw dwóch postaciach, tj. Dla ilustracjisposobu produkcji suszów ziemniaczanych na rys.

SUSZA FIZJOLOGICZNA

Susza fizjologiczna może być spowodowana 'wieloma, różnymi czynnikami, np.