Obchodzenie się z mlekiem surowym

Jeżeli mleko przechowywane jest w temperaturze 4°C lub niższej, to czas jego przechowywania można przedłużyć nawet do 84 godzin Nie zaleca się mieszania mleka surowego nowo odebranego z mlekiem surowym przechowywanym.

SOLE POTASOWE SUROWE

Surowe, mielone sole potasowezawierające kilkanaście procent tlenkupotasu używane są do nawożenia pod nazwą„kainit”, „sylwinit'’ lub „sól twarda” zawierającado 36% siarczanu magnezowego.

Bakteriocydia mleka surowego

Ponieważ mleko surowe dostarczane jest do zakładów przetwórczych dopiero po kilku lub kilkunastu godzinach po doju - należy uznać, że możliwie natychmiastowe jego schłodzenie powinno być obowiązkowe.

Płyta surowa

Płaski na wpół wykończony wyrób z nieobrobionymi krawędziami, uzyskany po odcięciu lub odłupaniu płytyz bloku surowego.

Wpływ mastitis na skład fizykochemiczny mleka surowego

Surowiec ze zmianami patologicznymi jest mało przydatny lub wręcz nieprzydatny w produkcji żywności, a przetwórstwo takiego mleka jest znacznie kosztowniejsze.

Skład chemiczny mleka surowego

Mleko jest substancjąbardzo złożoną, w której skład wchodzi około 250 składników. Najważniejsze z nich to tłuszcz, białko, laktoza i sole mineralne. Skład chemiczny mleka jest wypadkową działania wielu czynników, takich jak: rasowe, osobnicze, fizjologiczne, żywieniowe i zdrowotne.

Różnice w...

Kwasowość mleka surowego

Wartości wyższe od pH 6,7 sugerują najczęściej stan zapalny wymienia i przenikanie surowicy krwi (której pH = 8,2) do mleka.

Pobieranie reprezentatywnej próbki mleka surowego do oceny jego jakości fizykochemicznej i mikrobiologicznej

Ocena jakości surowca i dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy dostawcą mleka a zakładem mleczarskim (spółdzielnią mleczarską) wiąże się z koniecznością pobierania próbek mleka od poszczególnych dostawców i transportowania ich w stadium nie zmienionym do laboratoriów, w których dokonywane są analizy...

Bakterie w mleku surowym oraz w produktach mleczarskich

Świeże mleko uzyskane w warunkach sterylnych ze zdrowego wymienia zawiera niewiele mikroorganizmów. Jednakże później w procesie technologii pozyskiwania mleka, jego zbioru w mleko zbiorcze, składowania i transportu surowca do zakładu przetwórczego zostaje zakażone mikroorganizmami środowiska. Mleko i...