Dlaczego obywatele pozostają w domu w dzień wyborów?

 

Wielu z tych,którzy nie głosują poda powód, iż ich pojedynczy głos nic nie zmieni. Chociaż nawet skład parlamentu zależy zależy od niego w niewielkim stopniu.

>

Taka kalkulacja zatem skłania wielu ludzi do pozostania w domu w dzień wyborów.

AUTURGICZNE DNI

Ogólnie: dni bez liturgii, ściśle: dni, w których nie odprawia się mszy. także w inne dni powszednie; czwartek, jako dzień targowy i sądowy, pozostał najdłużej d.

CHRZEŚCIJANIE DNIA SOBOTNIEGO

; utrzymują luźne więzy z Kościołem Bożym Dnia Siódmego i Baptystami Dnia Siódmego. Ciesielski, Powody rozłamu w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w 1933 roku.

TYSIĄCA DNI WOJNA 1899-1903

W okre­sie prezydentury konserwatysty Rafaela Nu-ńeza (1825-1894) i jego następcy Miguela Ań tonią Cara (1843-1909) republiką Kolu­mbii wstrząsały często zaciekłe walki poli­tyczne między liberałami i konserwatystami. W 1898 konserwatyści wybrali Manuela Sanclemente (l 820?-1902) na następcę Ca­ra...

DNI KRZYŻOWE

jako dni modlitwy błagalnej o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych, najczęściej połączone z postem.

DNI SKUPIENIA

Typ rekolekcji, trwających od kilku godzin do kilku dni, odprawianych systematycznie (co miesiąc, co rok) lub okazyjnie, indywidualnie lub grupowo, samodzielnie lub pod kierownictwem, z całkowitym lub częściowym oderwaniem się od pracy.

DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA, Thanksgiving Day

, ustanawiając go dniem wolnym od pracy, co 1941 potwierdził Kongres Stanów Zjednoczonych.

DZIEŃ JAHWE, Dzień Pański

stanie się dzięki temu również dniem triumfu nad siłami ciemności i szatanem. Mt 7,22) należy rozumieć przede wszystkim w świetle „dnia Jezusa Chrystusa" (1 Kor 1,8; Flp 1,6. 10) lub „dnia Syna Człowieczego" (Łk 17,24-30).

DZIEŃ KAPŁAŃSKI

dniem modlitw o powołania.

DZIEŃ KATOLIKÓW, Katholikentag

Nazwa przyjęta w krajach języka niemieckiego na określenie tygodni społecznych (zw. też kongresami katolików), odbywających się od 1848 w Niemczech prawie każdego roku (z przerwą 1914-20 oraz 1933-47), a od 1950 W RFN CO 2 lata.

DZIEŃ MIGRANTA

Coroczna uroczystość o charakterze religijnym i narodowym w celu budzenia u wiernych poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc dla migrantów oraz ich duszpasterzy, a także rozwijania ducha braterstwa między różnymi grupami etnicznymi.

Zapoczątkowany 1914 we Włoszech jako Dzień Emigranta...

DZIEŃ POJEDNANIA

Żydowskie święto powszechnego przebłagania Boga za grzechy, obchodzone 10 tiszri (wrzesień-październik).

Najwięcej uwagi obchodowi D.P. poświęca Kpł 16, określająca obrzędy i znaczenie święta. Główną postacią O.P. był -> arcykapłan, który po rytualnych obrzędach i przywdzianiu szat liturg...

DZIEŃ POKOJU

Obchód rozpoczęcia roku kalendarzowego w Kościele katolickim, poświęcony modłom o pokój.

D.P. ustanowił pap. Paweł VI orędziem z 8 XII 1967 (AAS 59(1967) 1097-1102) na święto -* Nowego Roku dla podkreślenia, że pokój jako wspólne dobro całej ludzkości leży u podstaw i początków każdego jej...

DZIEŃ ZADUSZNY, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

W okresie wielkiego postu, kiedy w miejsce codziennej liturgii odprawia się liturgię uprzednio poświęconych darów (-»• aliturgiczne dni), wprowadzono nabożeństwo za zmarłych w 2, 3 i 4 sobotę.

HAEC DIES, QUAM FECIT DOMINUS, Oto dzień, który Pan uczynił

pozostał jako responsorium w godzinie czytań,jutrzni, nieszporach i komplecie oraz jako werset po czytaniuw modlitwie w ciągu dnia; wszedł także do MROL II jakośpiew przed ewangelią w połączeniu z Alleluja; ponadto wewspółcz.

HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

Hymn...

Suchoryt, sucha igła

Technika graf. druku wklęsłego;także rycina wykonana tą techniką. Polega nawykonaniu rysunku igłą stalową bezpośrednio nagładkiej, wypolerowanej powierzchni płyty metal.,bez trawienia; igła żłobi w metalu bruzdy, a rozciętymetal formuje po obu brzegach rodzaj wiórków, któreprzy odbijaniu obok...

Dzień

Cztery pory dnia często symbolicznie porównywano z czterema porami roku: wiosnę z porankiem, lato z południem, jesień z popołudniem lub zachodem słońca, zimę zaś z nocą.

Przesilenie dnia z nocą

W chrzęść, myśleniu symbolicznym niekiedy łączone z Janem Chrzcicielem i Chrystusem: letnie przesilenie dnia z nocą (malejąca długość "Jasnego" dnia) było symbolem Jana Chrzciciela („Ów musi rosnąć, ale ja muszę maleć), zimowe zaś (rosnąca długość .

Adwentyści Dnia Siódmego

Ich dniem świętym jest sobota zamiast niedzieli, chrztu udzielają dorosłym przez całkowite zanurzenie, powstrzymuj ą się od picia alkoholu i palenia tytoniu i żyją w oczekiwaniu na paruzję, ale nie zapowiadają, w którym konkretnie roku nastąpi powrót Chrystusa.