Substancja

Czytaj Dalej

Nie ma życia bez H2O - Substancje odżywcze i substancje szkodliwe

Wzrost obciążenia substancjami szkodliwymi często nie wywołuje jeszcze obserwowałnych zmian, jakie są bezpośrednim skutkiem obecności tych substancji.

Pojęcie substancji u Arystotelesa

Te cztery przyczyny mogą opisać dowolny byt, tworząc przy tym zdecydowanie pełniejszy obraz niż sama substancja z przypadłościami. Co Arystoteles rozumiał przez formę pisałem już wcześniej (własności ogólne, pojęciowe, gatunkowe), za materię uważał on wszystko to, co w substancji nie jest formą.

Substancje psychoaktywne

Substancje psychoaktywne Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, jest to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np.

SUBSTANCJA

Wbrew przyjmowanemu ogólnie aż po czasy nowożytne stanowisku —> substancjalizmu (1) pojęcie substancji poddał kry­tyce D.

ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚĆ

Coś musi być na sposób substancji albo na sposób jej części lub cechy. Czy dysjunkcja „substancja albo przypadłość" jest zupełna?

Substancja międzykomórkowa chrząstki

Substancja podstawowa chrząstki pełni następujące funkcje: mechaniczną (twardość oraz sprężystość, dzięki której chrząstka jest wytrzymała na ściskanie) pośredniczy w wymianie substancji odżywczych między naczyniami ochrzęstnej a chondrocytami.

Substancje dodatkowe - ich charakterystyka i zastosowanie w odniesieniu do artykułów żywnościowych. Elementy towaroznastwa

Dążenie do tworzenia żywności atrakcyjnej i spełniającej życzenia konsumentów spowodowało rozwój produkcji coraz to nowych substancji dodatkowych słodzących, aromatów, emulgatorów, stabilizatorów, substancji wypełniających i innych.

Charakterystyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych

: -► silną potrzebą przyjmowania; ■+ zaburzeniem kontroli zażywania substancji (dotyczy ilości przyjmowanego środka, inicjacji i przerwania stosowania); ■* pojawieniem się fizjologicznych objawów odstawienia danej substancji przy zmniejszeniu ilości przyjmowanej substancji, ponadto piciem lub zażywaniem środka dla złagodzenia objawów odstawienia; wzrostem tolerancji;' -> zawężeniem zainteresowań (brak alternatywnych ...

Śródbłonek naczyń jako gruczoł dokrewny - charakterystyka wydzielanych substancji w stanach fizjologii i patologii ze szczególnym uwzględnieniem: EDRF, EDHF, ET, PGI2, TXA2, histaminy)

Jest to jednak wspólna droga dla obu substancji. Jest jedną z najsilniejszych substancji rozkurczających naczynia. Jest jedną z najsilniej kurczących drzewo oskrzelowe substancji.

Postęp w technologii żywności związany ze stosowaniem substancji dodatkowych

Substancja dodatkowa substancja, która nic jest zwyczajowo odrębnie spożywana jako żywność, nie będąca typowym składnikiem żywności, niezależnie od tego, czy posiada wartość odżywczą, czy nie.

Substancja międzykomórkowa kości

W skład substancji międzykomórkowej kości wchodzi: osseomukoid zbudowany z włókien kolagenowych i substancji podstawowej substancja nieorganiczna (minerał kości).

SUBSTANCJA (ISTOTA) PODSTAWOWA

Wiążą one dużą ilość wody, dzięki czemu substancja podstawowa ma charakter porowatego uwodnionego żelu, a to pozwala na przemieszczanie dużych ilości hydrofilnych cząsteczek oraz stwarza podłoże dla ruchu komórek.

Substancja niebezpieczna

Jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

SUBSTANCJA

; substancja złożonaskłada się z cząsteczek jednego związku chemicznego,np. Substancje dzielimy także na mineralne i organiczne,czynne i nieczynne; do substancji czynnychzaliczamy te, które powodują jakieś procesyw organizmie, jak na przykład; enzymy, hormony.

Aromatyczne substancje roślinne

Symbolika balsamu i nardu została ukazana mniej wyraziście, a przecież i te obydwie aromatyczne substancje zasługują nć szczególną uwagę. Inne aromatyczne substancje, o których wspominaje Księga Wyjścia (30), Pieśń nad Pieśniami (4,14) i Księga Syracha (24,20 n.

Substancje konserwujące

Zarówno kwas propionowy, jak i jego sole, hamują rozwój drożdżaków oraz laseczki ziemniaczanej; substancje te znajdują zastosowanie przy produkcji chleba oraz innych wyrobów piekarniczych.

Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Źródła dopływu substancji toksycznych do morza

Skażenie Bałtyku występuje głównie na skutek dopływu substancji toksycznych z wodami rzecznymi, ściekami przemysłowymi i komunalnymi oraz poprzez atmosferę.

Substancje zapasowe u roślin

Do najważniejszych substancji zapasowych należą: cukry proste (monosacharydy), jak glukoza i fruktoza, wielocukry prostsze (oligosacharydy), jak sacharoza i maltoza, wielocukry właściwe (polisacharydy), jak np.

Substancje wzbogacające

Jako substancje wzbogacające uznano również tokoferole, którymi można wzbogacać oleje roślinne i tłuszcze jadalne. Stosowanie substancji wzbogacających nie budzi zastrzeżeń, jeżeli zachowana będzie właściwa technologia ich dodawania do środków spożywczych.

Problemy osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

Nierzadko pacjenci stosują substancje alternatywne (tzw.