Stylizacja językowa

Czytaj Dalej

Stylizacja językowa i jej odmiany

Rodzaje stylizacji: archaizacja stylizacja gwarowa - dialektyzacja stylizacja na język potoczny stylizacja na język środowiskowy stylizacja poetycka inne zabiegi stylizacyjne służące celom humorystycznym, satyrycznym Stylizacja może obejmować cały utwór, pewne jego partie (np.

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

 

KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

NA CZYM POLEGA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Wyraz „komunikacja” jest wieloznaczny. Podstawowe jego znaczenie to, według Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszew-skiego, „ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami odbywający się...

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

JĘZYKOWA ORGANIZACJA UTWORU LITERACKIEGO

Język literatury pięknej, zwany językiem poetyckim (niezależnie od tego, czy pojawia się w tekstach wierszowanych, czy w prozaicznych i niezależnie od tego, w jakiej formie rodzajowej i gatunkowej występuje), wyróżnia się spośród innych odmian języka szczególną...

BIBLIA - JEDEN Z NAJDAWNIEJSZYCH ZABYTKÓW JĘZYKOWYCH LITERACKICH, RELIGIJNYCH

Biblia:

1.   ukazuje dzieje narodu izraelskiego

2.   zawiera pouczenia - ma charakter dydaktyczny

3.  wprowadza pojęcia dobra i zła, nagrody i kary

4.   formułuje nakazy i zakazy moralne Zawiera wiele rodzajów literackich:

•  Epika

1.   poemat opisowy (ks. Rodzaju)

2.   biografia (Ewangelia)

3.  ...

Bogurodzica jako najstarszy zabytek językowy i arcydzieło poezji średniowiecza

Bogurodzica, najstarszy drukowany polski tekst poetycki, jest najbardziej znaną pieśnią religijną polskiego średniowiecza. Według Jana Długosza śpiewano ją jako carmen patrium (pieśń ojców) pod Grunwaldem w 1410 roku. Byłą hymnem koronacyjnym pierwszych Jagiellonów, dynastycznym i państwowym. Tak o...

Zapożyczenia językowe

Leksykon języka polskiego składa się ze słownictwa rodzimego i zapożyczonego. Zapożyczenia wyrazowe pojawiają się w polszczyźnie od początku jej rozwoju. Są świadectwem naszych kontaktów kulturowych, politycznych i gospodarczych z innymi narodami.

Istnieje pięć rodzajów...

Walory językowe "Bogurodzicy" najstarszego, polskiego zabytku językowego

Bogu rodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja, Twego syna, gospodzina, Matko zwolena Maryja, Zyszczy nam, spuści nam, Kyrie eleisone Boga-rodzico, dziewico, błogosławiona Mario! Twego syna - pana matko wybrana, Mario,  pozyskaj nam, spuść nam, kyrie eleison    Twego dziela krzciciela, Bożycze, Usłysz...

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Jan Chryzostom Pasek reprezentuje nurt dworkowy, czyli sarmacki w polskiej literaturze barokowej. Sama nazwa tego nurtu wywodzi się od legendarnych Sarmatów - ludu zamieszkującego w I w. p. n. e. ziemie nad dolną Wołgą. Historycy XVI wieku przypisywali Sarmatom wiele zalet: waleczność, męstwo, wierność...

Testy językowe

Deklarując znajomość języka obcego możesz spodziewać się sprawdzenia tych umiejętności. Stosowane są zarówno testy pisemne, jak i ustne.

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Językowa geneza pojęcia

Pojęcie administracja wywodzi się z łaciny

ministrare – 1.) służba, usługa; 2.) działalność służebna wykonywana w celu spełnienia cudzej woli albo według wcześniej przyjętych założeń/dyrektyw

minister – sługa (odnośnie rządu – pierwszy sługa króla)

administrare (ad +...

Budowa wypowiedzi językowej

a) treść – oparta o wiedze i doświadczenie

b) forma językowa- symbole językowe i reguły gramatyczne

c) substancje, tworzywo- foniczne, czyli wyprodukowane kanałem artykulacyjnym i graficznym. Płaszczyzna segmentalna, czyli głoska dla tworzenia fonicznego a litera dla graficznego. Płaszczyzna...

Zróznicowanie językowe

Jedną z podstaw podziału narodowościowego jest język. Na świecie w użyciu pozostaje kilka tysięcy języków .

Językoznawcy wyróżniają następujące rodziny językowe;

1. języki indoeuropejskie, dzielące się na następujące grupy;

- słowiańskie np. ( polski, rosyjski )

- romańskie (francuski...

Konsekwencje zróżnicowania językowego

Język towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Z czasem pewne grupy ludzi zaczęły zamykać się w określonych obszarach i tworzyć język specyficzny, zrozumiały dla zbiorowości żyjących w danym regionie. Ludzie tam żyjący tworzyli obyczaje kulturę charakterystyczna dla swojego kraju. Tak więc język...

Relatywizm językowy

HIPOTEZA REAKTYWIZMU JĘZYKOWEGO

naura języka kreśla sposób, w jaki postrzegamy świat

relatywizm językowy= język danego społezceństwa kieruje uwagę jego członków ku niekórym aspektom życia

słownictwo i struktura gramatyczna języka determinują sposób, w jaki członkowie...

Migdałek językowy

Migdałek językowy (tonsilla lingualis). Mieszki językowe (folliculi linguales), dawniej zwane gruczołami mieszkowymi języka, leżą na nasadzie języka sięgając ku tyłowi prawie do nagłośni, bocznie do migdałków podniebiennych. Poszczególny mieszek stanowi wyniosłość okrągławą o średnicy 1—4 mm...

Mięsień bródkowo-językowy

M. bródkowo-językowy (m. genioglossus) jest gruby, mniej więcej czworokątny, ustawiony pionowo. i

M. bródkowo-językowy rozpoczyna się małym trójkątnym ścięgnem na górnym guzku kolca bródkowego żuchwy; włókna kierują się rozbieżnie ku tyłowi i ku górze; i) dolne włókna biegną ku tyłowi...

Mięsień gnykowo-językowy

M. gnykowo-językowy (m. Iiyoglossus) jest płaski, cienki i czworokątny.

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu górnym trzonu i rogów większych kości gnykowej i kieruje się ku górze i nieco do przodu.

Następnie biegnie między bocznymi pęczkami m. rylcowo-językowcgo a m. podłużnym języka dolnym i...

Mięsień rylcowo-językowy

Rozpoczyna się on na wyrostku rylcowatym i na wię-zadle rylcowo-gnykowym lub rylcowo-żuchwowym. Włókna jego biegną skośnie ku dołowi, do przodu i przyśrodkowo przykrywając górne pasmo powierzchni zewnętrznej m. gny ko wo-językowego. W tym miejscu mięsień dzieli się na dwa pęczki. Silniejszy...

Mięsień językowo-podniebienny

M. językowo-podniebienny (m. glossopalatinus), wąski i długi, leży w łuku językowo-podniebiennym. 

Mięsień ten rozpoczyna się na brzegu bocznym języka w przedłużeniu włókien m. poprzecznego. Włókna jego biegną łukowato ku górze w łuku językowo-podniebiennym i kończą się w rozcięgnie...

Więzadło językowo-nagłośniowe

Więzadło językowo-nagłośniowe (ligamentum glosso-epiglotticum) jest to sprężyste pasmo łącznotkankowe położone bezpośrednio powyżej więzadła gnykowo-nagłośniowcgo. Biegnie ono od chrząstki nagłośniowej do nasady języka, szczególnie silnie rozwinięte w fałdzie językowo-nagłośniowym...