Ludwika XVI styl

Do ukształtowaniasię stylu przyczyniły się wykopaliska w Pompei i Herkulanum,kult starożytnictwa rozbudzony dzięki pismomJ.

Ludwika Filipa styl

z okresu panowania Ludwika Filipa (1830-48); meblarstwo tego okresu, kształtowane pod wpływem gustów zamożnego mieszczaństwa, cechowało upodobanie do komfortu i wygody przy braku jedności stylowej i odwoływanie się do daw.

Zastosowanie wybranych elementów pedeutologii do pracy nauczyciela – wpływ cech osobowości nauczyciela na styl prowadzenia zajęć.

Typy osobowości nauczycieli: Nauczyciel jest jedną z najważniejszych osób wprowadzających w kulturę, więc to, jaki jest jego świat wartości, jaki osobisty styl postępowania preferuje, staje się kluczowym zagadnieniem procesu transmisji kultury.

Porównaj style w sztuce starożytnej - Egiptu, Grecji i Rzymu. Historia sztuki.

Na początku okresu historycznego charakterystyczny styl cechujący malowidła, reliefy ?

styl obsługi

W obu stylach zdecydowanie różna jest pozycja sprzedawcy, w pierwszymprzypadku jest on negocjatorem, „napastnikiem i dręczycielem" klienta, a w dru-gim jest jego informatorem i doradcą.

Styl szkół niderlandzkich

Kompozytorzy szkół niderlandzkich stworzyli nowy wokalny styl polifoniczny o wielkiejsamodzielnosci poszczególnych głosów.

CECHY STYLU LITERATURY BAROKOWEJ

−  bogactwo słownictwa i jego niezwykłość

−  zawiły szyk

−  skomplikowana składnia

−  niezwykłość metafor i epitetów

−  paradoks

−  antytetyczność (przeciwstawność, posługiwanie się kontrastami, sprzecznościami)

Morsztyn – mistrz konceptu (cechy stylu barokowego).

poezja Morsztyna prawie w całości poświęcona jest kultowi miłości cielesnej;

jej szokująca niekiedy zmysłowość, swawolność, ale i ozdobna elegancja odpowiadały barokowemu ideałowi oryginalności, niezwykłości i kunsztowności;

pomimo sensualnej tematyki postać kobiety nie...

Styl perswazyjny, retoryczny

Retoryka - jako sztuka mówienia ustalona w starożytności. Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. W Polsce największy rozkwit przypada na czasy odrodzenia i humanizmu.

(1) M. Rej Krótka...

Styl perswazyjny, retoryczny

(1) M. Rej Krótka rozprawa... - ma formę dialogu, występujące osoby wzajemnie się krytykują - odbicie odwiecznych konfliktów. Na końcu utworu wypowiedź autora - należy przedstawić cyt., aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Żywot człowieka poczciwego - jako...

Dwa style przywództwa

Zorientowany na zadania - ścisła kontrola podwładnych, by wywiązali się z zadań, kierownicy zwracający większą uwagę na dyscyplinę i wydajność podwładnych,

Zorientowany na podwładnych - motywacja podwładnych zamiast ścisłej kontroli nad nimi, kierownicy interesują się człowiekiem i jego...

Cechy stylu barokowego, analiza budowy danego wiersza J.A. Morsztyna

Koncept - pomysł na nowe zaskakujące ujęcie tematu (porównanie trupa i zakochnego)

Anafora - wielokrotne powtórzenie tego samego zwrotu, wyrazu na początku kolejnych wersów

Padaroks - zaskakujące sformułowanie, pozornir niemożliwe, bez sensu, a jednak odsłaniające prawdę (podobieństwo stanu miłości i...

Styl zarządzania europejskiego

 

 

Większa stabilność zatrudnienia, nawet w warunkach kryzysu

Wolniejszy awans, dłuższe okresy realizacji podstawowych zadań

Częstsza rotacja na stanowiskach pracy (praca w różnych jednostkach organizacyjnych).

Ostrożne posługiwanie się technokratycznymi instrumentami...

CECHY IMPRESJONIZMU. FUNKCJONOWANIE STYLU W UTWORACH

Impresjonistami to będziemy my, na ustnej. A imprezowiczami (też brzmi podobnie) to już po maturze.

Impresjonizm najpełniej wyrażony został w malarstwie. Nazwa francuska od tytułu obrazu Moneta „Wschód słońca. Impresja”. Inni przedstawiciele to Manet, Renoir, Cezanne. W Polsce byli to głównie...

Trzy czy cztery style przywiązania?

W myśl teorii przywiązania wewnętrzne modele związków interpersonalnych wytworzone w okresie dzieciństwa, nie ulegają zmianie w ciągu całego życia. W literaturze przedmiotu najpowszechniejsze są, wymienione powyżej, trzy typy przywiązania opracowane przez Ainsworth. Należy jednak wspomnieć, że...

Stałość i zmiana jako konteksty rozwoju człowieka: o współzależności kontekstu, stylu życia i struktury Ja

Celem jest ukazanie współzależności między jakością kontekstu życia jednostki, a strategiami jej działania oraz „efektem” w postaci struktury Ja. Jako punkt wyjścia przyjęto, iż życie człowieka zanurzone jest jednocześnie w dwóch kontekstach: społeczno-kulturowym i czasu. Konteksty te splatają się...

Jak rozmawiać z rodziną osoby terminalnie chorej - Wskaźniki relacji wewnątrz rodziny i stylu komunikacji

1. sposób porozumiewania się rodziny ze mną – kto odpowiada na pytania, na ilekażdy może odpowiedzieć sam, czyli mówiący i milczący członkowie rodziny

2. kto chciał przyjść na sesję, a kto nie chciał i przyszedł zmuszony

3. kto z rodziny kontaktuje się z instytucjami leczącymi

4. kto mówi na...

Wychowanie zdrowotne - Co oznacza zdrowy styl życia

- prawidłowe odżywanie,

- aktywność ruchowa,

- radzenie sobie ze stresami,

- utrzymywanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,

- nie palenie i nie nadużywanie alkoholu oraz innych używek,

Wychowanie zdrowotne jest umiejscowione na pograniczu pedagogiki i medycyny. Medycyna dostarcza treści, a...