styl poznawczy

zależność od pola lub niezależność od pola); współcześnie został rozszerzony i oznacza względnie stały całościowy sposób organizacji funkcjonowania poznawczego człowieka, poprzez który automatycznie równoważy on swoją indywidualność (uwarunkowaną typem osobowości i efektami doświadczenia osobistego) z obiektywnymi wymogami otoczenia - zadania lub sytuacji, Z reguły badacze stylów poznawczych odróżniają je od ...

Pojęcie stylu życia w teorii Adlera

jest on bardzo indywidualny każdy buduje w sobie inny styl życia, dzięki temu, że ma „twórczy self”, że może inaczej realizować swoje słabości styl życia wskazuje na wybory człowieka wskazuje na indywidualny sposób dążenia do doskonałości większość zachowań człowieka podporządkowana jest pod ten styl.

Zakopiański styl

budownictwa regionu Tatrwystępował niegdyś na obszarze całego kraju, tylkozostał wyparty przez inne style i że budownictwo towinno odrodzić się jako "styl polski". styl ten budził liczne polemiki.

Czy styl życia i ideały Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie ?

Podsumowując muszę stwierdzić, że chociaż styl życia i ideały wyznawane przez Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie, to niestety nie są, a powinny.

Styl życia jako czynnik warunkujący dobry stan zdrowia.

Styl życia jako czynnik warunkujący dobry stan zdrowia. Natomiast styl życia to jeden z najistotniejszych czynników wpływających na zdrowie.

STRUKTURA ARTYSTYCZNA HYMNÓW - STYL I STRUKTURA WIERSZOWA

51) Ogólnie mówiąc, jest to styl wybitnie emocjonalny, doprowadzający do najwyższego natężenia zasadniczą cechę epoki: skłonność do hiperbolizacji.

Podstawowe style zarządzania

Nie ingerujący styl kierowania (kierowanie bierne) - występuje wówczas, gdy kierownik stwarza wprawdzie sytuacje skłaniające pracowników do uzyskania określonego celu, ale w toku prac zespołu nie wpływa lub wpływa w minimalnym tylko stopniu na przebieg działania.

STYLE KIEROWNIA ZESPOŁAMI PRACOWNIKÓW.

Istnieje szereg klasyfikacji stylów kierowania i do najbardziej trafnej, ale uproszczonej należy podział na: 1)Kierowanie autokratyczne- polega na jednoosobowym narzucaniu swojej decyzji bez konsultacji.

LIDER PRZYSZŁOŚCI - Zmiana stylu zarządzania

Ponieważ otoczenie zewnętrzne organizacji, jak i ona sama podlegają nieustannym, dynamicznym zmianom, w zasadzie każdy lider powinien dysponować wszystkimi kompetencjami predestynującymi go do przyjmowania różnych stylów kierowania w zależności od sytuacji oraz elastycznością i otwartością na zmiany, które pozwolą mu szybko i skutecznie zmieniać styl dążąc do optymalnej realizacji zadań.

Podmiotowość w wychowaniu - Style kierowania wychowawczego

- Styl liberalny- wychowawca „powstrzymuje się od wszelkiej ingerencji w sprawy grupy, pozostawia jej członkom całkowitą dowolność, nie aktywizuje ich ani nie kontroluje, ograniczając swoje kontakty z grupą do absolutnie koniecznych.

Cechy autokratycznego i demokratycznego stylu kierowania

Cechy demokratycznego stylu kierowania: Styl demokratyczny zwany też partycypacyjnym lub uczestniczącym jest przeciwieństwem autokracji.

MARINIZM, kierunek i styl w eur. literaturze barokowej

MARINIZM, kierunek i styl w eur. Orfeusza (rkps), powoływał się na Marina w Tobiaszu wyzwolonym (1683), omawiał jego styl w —> Rozmowach Artaksesa i Ewandra.

Style komunikacji członków zespołu

W zarządzaniu projektami, opierając się na tych typach, wyróżnia sie style komunikacji: "otwarty"- opisuje członków zespołu , którzy łatwo ujawniają informacje o sobie i swojej pracy; aktywnie poszukują nowych wiadomości "zamknięty"-określa osoby, niechętne do poszukiwania, ale tez ujawniania nowych informacji "ukryty"-określa kogoś, kto raczej rzadko ujawnia informacje które posiada, a których nieustannie poszukuje ( jest doskonałym powiernikiem tajemnic) ...

Język mówiony a język pisany. Istota stylu językowego.

JĘZYK MÓWIONY JĘZYK PISANY • tworzywem są głoski • ulotny, nietrwały, zbudowany z wypowiadanych zdań • wypowiedzi są nacechowane emocjonalnie, na co wskazuje intonacja głosu • pomoc gestów, mimiki twarzy • nie obowiązuje znajomość ortografii i interpunkcji • używany na co dzień • wyrazy pełnią funkcję wieloznaczną • tworzywem są litery • trwały, złożony z liter - znaków graficznych • brak nacechowania emocjonalnego • brak ...

STYL I KULTURA ZARZĄDZANIA

styl: są to charakterystyczne cechy zachowań menedżerów z wyższych szczebli zarządzania, ujawniające się podczas realizacji celów firmy w kontekście wyznaczonym przez jej kulturę.

Trzy style przywiązania

Studia nad charakterem więzi pogłębiła Mary Ainsworth, wyróżniając trzy style przywiązania.

Przedstaw główne zagrożenia zdrowia związane z wadliwym stylem życia

Wadliwy styl życia Styl życia i zachowania zdrowotne determinują w największym stopniu stan zdrowia ludności.

Strategie poznawcze. Style poznawcze

Niezależny od pola styl poznawczy nazywany więc bywa analitycznym, w odróżnieniu od zależnego - globalnego.

Wymień możliwości związków konfliktowych, które wynikają ze specyficznego układu stylów transakcyjnych (Ja-Ty) ludzi, tworzących związek

Ja – OK , Ty – OK: jedyna wskazująca na prawidłową relację postawa i styl transakcyjny; dobrze rozkłada się poczucie winy – wina zawsze po stronie sprawcy, równowaga w związku.