Strumień

Strumień

Czytaj Dalej

Jeziora, rzeki i strumienie

Woda jest substancją podstawową dla rozwoju życia. Istnieje wiele typów słodkowodnych zbiorników i cieków wodnych. Są one środowiskiem życia niezwykle różnorodnej fauny i flory. Większość zwierząt żyjących w wodach słodkich, włączając w to ryby i małe bezkręgowce, powstała w morzu i...

Zasób i strumień czynnika produkcji

 

W niniejszym rozdziale zajmiemy się rozpatrzeniem ogólnych uwarunkowań dotyczących handlu czynnikami produkcji, zarówno ogólnogospodarczymi (typu: ziemia, praca, kapitał rzeczowy) będącymi własnością gospodarstw domowych jak i specyficznymi, będącymi produktami przedsiębiorstw...

STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI

 

STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI ang. stream of consdousness, stream of thought; nm. Bewusstseinsstrom, „Strom" des Bewufitseins

U W. Jamesa: wprowadzone przez nie­go metaforyczne określenie charakteru świadomości, którą porównywał do pły­nącego strumienia ze względu na jej zmien­ność, ciągłość i...

Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych?

 

Wartość składników majątku przedsiębiorstwa zarówno jego aktywów fizycznych jak i finansowych uzależniona jest od wielkości strumieni pieniężnych generalnych przez te aktywa w okresie ich użytkowania. Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy...

Charakterystyka strumieni popytu pośredniego i końcowego w modelu pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część I tabeli określa popyt pośredni zgłaszany przez gałęzie gospodarki. Strumienie popytu pośredniego zostały przedstawione w wierszach. Analizując poszczególne wiersze widzimy, jak na etapie popytu pośredniego produkcja danej gałęzi została rozdysponowana między poszczególne gałęzie. Należy...

Strumień materiałów

Charakterystyka

Strumień materiałów - jest to ruch surowców, materiałów, wyrobów w trakcie obróbki, półwyrobów itp. przeprowadzany w sposób zorganizowany w cyklu produkcyjnym.

Elementami przepływu strumieni materiałów są:

stanowiska robocze (obrabiarki, stanowiska kontroli, mycia i usuwania...

CHARAKTERYSTYKA STRUMIENI KREDYTOWYCH

 

Przychody i wydatki kredytowe (III grupa strumieni wyodrębnionych w oparciu o kryterium przedmiotowe obejmuje przychody i wydatki, które są związane z operacjami kredytowymi banków. Wszystkie pozostałe operacje pożyczkowe np. prywatne pożyczki pieniężne udzielane przez osoby fizyczne traktowane są jako...

Czym różnią się strumienie od zasobów?

 

Strumień oznacza przepływ określonej ilości wielkości ekonomicznej w ciągu danego czasu przez podmiot gospodarczy lub gospodarkę.

Zasób oznacza ilościowy stan wielkości ekonomicznej w danym punkcie czasu.

STRUMIEŃ, tygodnik lit.-artyst.

STRUMIEŃ, tygodnik lit.-artyst., wyd. w Warszawie 1900 (I-IV, 17 nrów), pod red. W. Gąsiorowskiego; działem krytyki lit. kierował S. Pieńkowski. Pismo było ekspozyturą modernizmu wśród młodych literatów. Zamieściło entuzjastyczny szkic J. Żuławskiego o teorii sztuki S. Przybyszewskiego oraz kilka...

Renty jako strumienie płatności. Procent składany.

OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZAŻADZANIA W OLSZTYNIE PRZEDMIOT MATEMATYKA PROWADZĄCY ĆWICZENIA TEMAT PROJEKTU: RENTY JAKO STRUMIENIE PŁATNOŚCI. PROCENT SKŁADANY. WYKONAWCA PROJEKTU: Tryb studiów: niestacjonarny Kierunek: zarządzanie i marketing Rok: Grupa: OLSZTYN 2007 Zad. 3 Pan Kowalski otrzymał od swego wuja darowiznę w wysokości 4200 zł. na cele oświatowe. W sporządzonej umowie zobowiązał się do przeznaczenia ...

Pobieranie moczu ze środkowego strumienia

Wygodne do pobierania są pojemniki plastikowe z przykrywką o dość dużej średnicy. Mocz pobrany do takiego pojemnika należy dostarczyć do laboratorium w ciągu godziny lub, jeśli nie jest to możliwe, należy umieścić próbkę moczu w temperaturze 4°C i w tej temperaturze dostarczyć do laboratorium...

Omów strumienie dochodów podmiotów gospodarczych w IV ćwiartce pieniężnych przepływów międzygałęziowych

Część IV jest poświęcona podziałowi dochodu narodowego (brutto). W procesie tym dochód zostaje rozdzielony pomiędzy podmioty występujące w gospodarce, zgodnie z aspiracjami podmiotów tworzących popyt końcowy. Uzyskują one środki (dochody z różnych źródeł i przychody z amortyzacji) na pokrycie...

Gdzie i jak powstaje niezbędny do wytworzenia głosu strumień powietrza wydychanego?

Szkielet klatki piersiowej utworzony jest z ż c b e r, które przyczepiają się w jej części tylnej do kręgosłup a, a z przodu do m ostka (ostatnie dwie dolne pary żeber kończą się w tkance mięśniowej).

Żebra są ustawione skośnie i zwrócone ku dołowi, idąc od przyczepu w części tylnej ku...

STRUMIENIE W KANALE DYSTRYBUCJI

Przepływy informacji, środków rzeczowych i finansowych realizowane przezposzczególnych uczestników —> kanału dystrybucji. Najważniejsze s. w k.d.tworzy przepływ: 1) informacji (np. zbieranie i przekazywanie informacjidotyczących potencjalnych nabywców, odbiorców, konkurentów, szans i za-grożeń), 2) promocji...