Struktura zatrudnienia

Czytaj Dalej

Struktura zatrudnienia

Charakterystyka Struktura zatrudnienia określa w ujęciu ; makroekonomicznym- podział ludności według zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego kraju mikroekonomicznym- podział zatrudnienia w danym zakładzie pracy np.

Etiopia - Struktura zatrudnienia

Rolnictwo zatrudnia 78% pracujących mieszkańców, przemysł 9%, usługi i handel 13%. Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia.

Egipt - Struktura zatrudnienia

Dochód narodowy wytwarzany był nieproporcjonalnie do struktury zatrudnienia. Choć największa jego część powstała w sektorze usług (53%), to rolnictwo, zatrudniające niemal połowę ludności w wieku produkcyjnym, wytworzyło niecałą 1/5 (17%) część dochodu.

Chiny - Struktura zatrudnienia

Rolnictwo 60,2%, przemysł 21,9%, usługi 18,8%. Rolnictwo, skupiające ponad połowę ludności w wieku produkcyjnym, tworzy zaledwie 27% dochodu narodowego, wydajność pracy w tym sektorze jest więc czterokrotnie niższa niż w przemyśle, który dostarcza 42% dochodu.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Powyższe rozważania wskazują na to, że zmiany w strukturze zatrudnienia w gospodarce hiszpańskiej w latach 1990-2000, sprawiają, iż kraj ten posiada coraz to bardziej nowoczesną strukturę zatrudnienia, o coraz bardziej zaznaczającej się dominacji sektora III (usług).

Struktura i znaczenie Dżumy

Powstała po II wojnie powieść Alberta Camusa jest utworem o charakterze uniwersalnym. Wydarzenia w Oranie odsyłają do szer­szych treści. Jest to więc dzieło o ekspansji zła i różnych postawach ludzkich. Jak staraliśmy się pokazać, walka ze złem przybiera formy zależne od motywacji, umiejętności...

Dramat Szewcy - Struktura utworu

>

>

>

>

>

>

>

>

>

 

 

Wesele - struktura utworu

Wesele skupiało uwagę historyków literatury także na swoim kształcie literackim. Jest pod tym względem utworem wyjątkowym na tle dramaturgii okresu Młodej Polski, a nawet na tle twórczości Stanisława Wyspiańskiego.

To nie sceny jasełkowe, to nie szopka, w której pojawiają się pary, by po...

Zbrodnia i kara struktura powieści

Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. W pierwszej z nich czytelnik zapoznaje się z obrazem Petersburga, dowiaduje się o planach Rodiona z jego monologu we­wnętrznego, ma okazję poznać los rodziny Marmieladowów, a zwłaszcza Soni, z relacji pijaka, ojca...

Na czym polega funkcja transformacyjna handlu zagranicznego (wpływ handlu zagranicznego na zmianę struktury dochodu narodowego)

Handel zagraniczny umożliwia zaopatrzenie kraju w towary które:

- nie występują lub nie mogą być produkowane

- są wytwarzane w ilości niewystarczającej na pokrycie krajowego zapotrzebowania (np. gaz)

- są produkowane w nieodpowiednim asortymencie

Wymiernym sposobem odzwierciedlenia transformacyjnych...

Analiza struktury branży według Portera

Świadomość istnienia tych relacji powoduje, że przedsiębiorstwa, nie będąc więźniami struktury swojego sektora, mogą przynajmniej częściowo na nią wpłynąć i poprawić swoją pozycję poprzez dobór efektywnej strategii.

Struktura konkurencji wewnątrz sektora

Silna koncentracja sektora, zdominowanie go przez kilka przedsię­biorstw stanowiące o jego oligopolistycznej czy nawet monopolistycznej strukturze stwarza pewną barierę wejścia zniechęcając przedsiębiorstwa zainteresowane wejściem w branżę. W badaniu struktury sektora używa się miernika, jakim jest tzw.

Cechy struktury organizacyjnej

Ze względu na przeważający rodzaj więzi organizacyjnej wyróżnia się wśród klasycznych i nowoczesnych typów struktur organizacyjnych następujące struktury: liniową; funkcjonalną; sztabowo - liniową; sztabowo - liniowo - funkcjonalną; macierzową; dywizjonalną; hybrydową; zespołową; zespołowo - łańcuchową; zadaniową; organiczną.

Struktura liniowa kierowania (zarządzania)

Do odmian struktury liniowej można zaliczyć struktury: wydziałowo-liniowe sztabowo-liniowe i dywizjonalno-liniowe. Współcześnie czysty typ struktury liniowej zarządzania, ze względu na coraz głębszy podział pracy i postępującą specjalizację, nie występuje.