Struktura

Czytaj Dalej

Od organizacji do struktury społecznej

Może warto by mówić tutaj po prostu o małych i wielkich zbiorowościach (grupach), a pojęcie struktur zachować w jego specyficznym, atrybutywnym sensie czystej formy. struktur socjometrycznych, czyli typowych układów wzajemnych sympatii, antypatii czy obojętności, jakie występują pomiędzy ich uczestnikami.

CZŁOWIEK - STRUKTURA

BIOTYCZNA STRUKTURA i FUNKCJA — Struktura biotyczna cz. Strukturę somatyczną cz. PSYCHICZNA STRUKTURA i FUNKCJA — jest u cz.

Wielkie struktury społeczne

Struktura obejmuje wszystkie rodzaje społeczności i grup społecznych, społeczności i ich instytucje (wsie, miasta, klasy zawodowe, warstwy, rodziny). Wyróżniamy 4 stanowiska wyjaśniające zmiany struktur.

STRUKTURA

Struktur, Aufbau W szerszym znaczeniu: całość, jaką two­rzy zbiór elementów wraz z zachodzący­mi między nimi relacjami; w węższym znaczeniu: ogół relacji między elementami jakiegoś —> systemu, ujmowanych jako formalna budowa tego systemu, tzn. gesell-schaftliche Struktur, Sozialstruktur soc.

Struktura Clarka-fishera oraz hipoteza waltera galensona ,a przeobrażenia struktur zatrudnienia w hiszpanii w latach 1990-2000.

Wnioski Analizując przekształcenia struktur zatrudnienia w Hiszpanii można stwierdzić, iż sprawdza się w tym kraju, iż zachodzą w niej przemiany zgodne z prawami struktury Clarka- Fishera. Obecnie struktura zatrudnienia w Hiszpanii nie odbiega znacząco od struktur charakterystycznych dla najbardziej rozwiniętych gospodarek.

Struktury organizacyjne

Pierwszy rodzaj typologii ze względu na spiętrzenie i rozpiętość korowania się dwa typu struktury organizacyjnej: • Struktury płaskie • Struktury smukłe Struktury płaskie można w niech zauważyć małe spiętrzenie kierowania, małą liczbę szczebli kierowania przy stosunkowo dużej liczbie rozpiętości kierowania W strukturach smukłych zauważmy duże spiętrzenie kierowania, dużą liczbą szczebli kierowania przy ...

Struktury zawodowe

Profesjonalizm Analizując zmiany struktury klasowej, a następnie warstwowej i przemiany struktury zawodowej można stwierdzić, że grupy zawodowe stają się centralną osią integrującą współczesne społeczeństwo.

Struktura liniowo-sztabowa

76) Koordynacja pracy oraz postulat podobnej interpretacji zdarzeń i przepisów powodują, że wykształca się formalna struktura sztabów równoległa do dotychczasowej struktury liniowej (rys.

Struktura macierzowa zarządzania

W tej strukturze udało się połączyć dodatnie cechy struktur sztabowo-liniowych z właściwościami struktury zadaniowej. Struktura macierzowa jest elastyczna i zapewnia współpracę ludzi na wszystkich poziomach zarządzania organizacją.

Struktura promienista

W takim przypadku struktura zmienia się w rozwiniętą strukturę promienistą (rys. ), a potem w liniowa|strukturę liniową lub inne rozwiązanie strukturalne.

Struktury organizacyjne

STRUKTURA FUNKCJONALNA Utworzenie struktury funkcjonalnej wymaga zerwania z zasadą jedności rozkazodawstwa oraz oparcia się na zasadzie specjalizacji w zakresie funkcji kierowniczych. Im więcej jest takich sytuacji, tym bardziej Struktura ta przypomina strukturę funkcjonalną.

Struktura społeczna

PODSTAWOWE TYPY STRUKTUR SPOŁECZNYCH struktura klasowa struktura warstwowo - stratyfikacyjna struktura społeczno – zawodowa STRUKTURA KLASOWA Termin „klasa” wprowadził do nauki Ferguson klasa społeczna – pojęcie funkcjonujące głównie na gruncie socjologii marksistowskiej oznaczające, wg definicji grupy ludzi różnią się między sobą miejscem zajmowanym w historycznie określonym systemie produkcji społecznej, stosunkiem ...

Struktura produkcyjna

Można wyróżnić następujące cechy, które łącznie charakteryzują poszczególne struktury organizacyjne: Rozmiary struktury, jej wielkość wynikająca z wielkości organizacji; Stopień specjalizacji wyrażający się głębokością podziału pracy i wynikającym z tego zróżnicowaniem zadań oraz stopniem wykorzystania wiedzy i umiejętności fachowych pracowników; Kryteria grupowania elementów ...

Struktury formalne i nieformalne w organizacji

Struktura formalna organizacji- struktura zapisana w dokumentach organizacji. Struktura macierzowa określana niekiedy jako “system podwójnego podporządkowania”, jest formą hybrydową zmierzającą do osiągnięcia korzyści z obydwu rodzajów omówionych wyżej struktur przy uniknięciu ich słabych stron.

Struktura zadaniowa

Możliwe jest także kaskadowe przygotowanie struktur, w którym wyróżniamy strukturę główną oraz struktury szczegółowe. Konstrukcja Struktura zadaniowa powstaje na podstawie analizy celów, przyjętych parametrów, zakresu projektu, wymagań technicznych, a zatem informacji zawartych w karcie projektu.

Projektowanie i usprawnianie struktury organizacyjnej

Metoda diagnostyczna daje najlepsze efekty przy projektowaniu struktur niezbyt wielkichinstytucji już funkcjonujących. Struktury organizacyjne powinny być maksymalnie spłaszczone, gdyż zmniejszanie liczbystanowisk kierowniczych sprzyja organizowaniu się wokół procesów.

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną dynamiczną można scharakteryzować wykorzystując następujące kategorie: funkcje, obowiązki i uprawnienia decyzyjne przepływ rzeczy i informacji przebiegi organizacyjne struktura organizacyjna jest klasycznym przykładem atrybutowego ujęcia organizacji strukturę organizacyjną możemy rozpatrywać w aspekcie: społecznym – gdy rozpatruje się zespolenie ludzi technicznym – gdy ...

Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Wymiary struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa określa się przy pomocy: liczba pozycji w liniowym łańcuchu zwierzchności i podporządkowania; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najwyższemu kierownikowi w hierarchii organizacji; liczba podwładnych podporządkowanych bezpośrednio najniższemu szczeblowi kierowniczemu; proporcji komórek zaangażowanych bezpośrednio w działalności podstawowej przedsiębiorstwa do ogółu komórek liniowych; ...

Struktura tensorowa

Struktura ta pozwala przezwyciężyć problemy koordynacji, które występują w strukturach jednowymiarowych, umożliwia także połączenie korzyści wynikających z poszczególnych rodzajów działalności.

Struktury: macierzowa, dywizjonalna, holdingowa,wirtualna, łańcuchowa - ściąga

W jednym jest zwierzchnikiem , w drugim szeregowym członkiem – konstrukcja struktury jest taka że mogą być łączone ze soba łancuchowo na całym obszarze przedsiębiorstwa dzięki temu niektórzy kierownicy działąją jako organ zachodzących na siebie zespołów – przedstawiciele zespołow nizszych szcebli wchodzą w skład jednego lub nawet kilku zespołów szczebla wyzszego i współdzielaja podejmowaniew decyzji wiążacych także zespoły, którymi kierują najnizych ...