Stronie

Czytaj Dalej

Rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron

Porozumienie stron jest najdogodniejszym dla pracownika sposobem rozw. stos. pracy, chociaż czasem wynikają z tego powodu negatywne konsekwencje. np. przy nabywaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnego - nabywa się prawo do zasiłku po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy bez...

Pozycjonowanie stron

Odnośniki na stronie - odnośniki powinny się pojawić przede wszystkim na głównej stronie serwisu.

Udział stron w posiedzeniu sądu pierwszej instancji

Art. 102§7 Przyjęty wniosek strony doręcza się pozostałym stronom, ich obrońcom i pełnomocnikom, którzy w terminie 14 dni od doręczenia mogą przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko. Sąd rozpoznaje kwestię nieważności na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że prezes sądu lub sąd postanowi...

Określanie mocnych i słabych stron w negocjacjach

Charakterystyka

Przygotowując się do negocjacji każdy negocjator powinien w pierwszej kolejności poznać druga stronę, gdyż pozwala to na obranie odpowiedniego stanowiska w rozmowach. W tym celu należy zgromadzić informacje o pozycji rynkowej obu stron, przeanalizować zdobyte wcześniej doświadczenia...

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu

zapewnienia stronie możliwości udziału we wszystkich czynnościach poszczególnych stadiów postępowania, a stronie przyznaje takie uprawnienie, z którego może ona korzystać według swojej woli.

Udział stron w posiedzeniu sądu zażaleniowego (464§ l)

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, skoro ustawa nie wymaga przeprowadzenia kontroli na rozprawie. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie. Mają oni prawo udziału w posiedzeniu...

Recenzja analityczno – opisowa Janet G. Woititz – „Wymarzone dzieciństwo”, Gdańsk 2001, stron 190

Uważam że, musimy stronić od osądów, trzeba pokazać, iż kochamy i akceptujemy nasze dziecko, niezależnie od tego jak bardzo jest to dla nas trudne.

Typologia narzędzi o tradycji dolnopaleolitycznej (odłupkowe i rdzeniowe) - Narzędzia z retuszami krawędziowymi płaskimi na stronie dolnej

Retusze krawędziowe płaskie występują niekiedy w towarzystwie innych typów retuszy, które mogą być także wykonane na stronie górnej (np.

Dowody i postępowanie wyjaśniające - System środków dowodowych: Przesłuchanie stron a oświadczenie stron

Przesłuchanie- jest to środek dowodowy posiłkowy, dopuszczalny w postępowaniu w ostateczności. Ocena potrzeby przeprowadzenia przesłuchania pozostawiona jest organowi. Przy czym jest ona ograniczona zasadą prawdy obiektywnej.

W op. Organ może wykorzystać ten środek dowodowy, jeżeli strona wyrazi zgodę...

Współuczestnictwo stron w sprawie administracyjnej art. 62 k.p.a.

Art. 62 k.p.a. stwierdza, że można wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony, jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, w której prawa i obowiązki tych stron wynikają z tego samego stanu faktycznego oraz tej samej podstawy prawnej i gdy w sprawie tej właściwy jest ten sam...

Jakie są korzyści stron umowy franchisingowej?

Umowa franchisingowa – trwała integracja uczestników kanału w celu efektywnej obsługi rynku.

Franchising – długoterminowe pozwolenie (licencja, zgoda, franchise) udzielone umownie przez franchisingodawcę, a polegające na możliwości używania handlowych nazw, znaków towarowych i biznesowych systemów...

Scharakteryzuj struktury rynkowe występujące po stronie popytu

  Po stronie popytu o różnorodności struktur rynkowych decyduje prawie wyłącznie liczba kupujących.

Postrzeganie swoich mocnych stron -scenariusz zajęć

Cel: Dostrzeganie swoich mocnych stron i prezentowanie ich, pozytywne myślenie o własnej osobie. Rozpoczęcie: Prowadzący podaje temat i cel zajęć, przy czym objaśnia je. Ćwiczenie I „Powitanie” Cel: Wywołanie zaciekawienia. Prowadzący prosi by wszyscy zajęli wybrane przez siebie miejsca. Następnie podaje kolejne hasła, a uczestnicy zajęć, których dotyczy wymienione kryterium wesoło machają rękami uniesionymi do góry. Witam wszystkich, którzy: · mają ...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

1. WTĘP Rolnictwo to największy obszar negocjacji a zarazem najbardziej problematyczny. Nie chodzi tu tylko o dopłaty dla polskich rolników ale o wiele skomplikowanych kwestii. Polityka unijna ma (wraz z polityką strukturalną) prowadzić do rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich, kształcenie ludności wiejskiej, poprawę warunków technicznych i wspieranie administracji na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest, żeby już teraz zmniejszyć różnice dzielące rolników ...

ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

Metoda identyfikacji i oceny wartości czynników (elementów zasobów) istotnychz punktu widzenia oceny —> siły konkurencyjnej (potencjału) przedsiębiorstwa.Celem a. jest zidentyfikowanie atutów (m.s.) i słabości przedsiębiorstwa (s.s.)oraz określenie jego kompetencji (predyspozycji) w zakresie prowadzonej...

Obowiązki i odpowiedzialność stron w kontrakcie kupna - sprzedaży

Kontrakt kupna-sprzedaży (emptio-venditio) miał miejsce gdy jedna strona chciała sprzedać rzecz i przenieść na drugą posiadanie, druga natomiast zapłacić uzgodnioną cenę. Jeżeli zapłatą był towar to wg prawa była to zamiana. Za Justyniana wprowadzono instytucję "nadmiernego uszczerbku"...

Kontrakt najmu rzeczy - pojęcie, obowiązki stron

Kontrakt najmu rzeczy (locatio conducio rei) miała miejsce gdy wynajmujący wydawał najemcy rzecz do czasowego używania w zamian za określony czynsz. Wynajmujący odpowiadał za wady fizyczne i z tytułu ewikcji oraz ponosił koszty utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do użytku oraz miał prawo zastawu na...

SPRZEDAŻ – OBOWIĄZKI STRON

Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

Czynności sądu po rozpoczęciu rozprawy i decyzje w związku z niestawiennictwem się stron

Każdą rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy, wskazanie sygnatury akt, podanie nazwiska i imienia oskarżonego, kwalifikacji prawnej czynu. Dokonuje tej czynności przed salą rozpraw woźny sądowy lub protokolanta zarządzenie przewodniczącego. Następnie wszyscy uczestnicy wchodzą na salę...

ZASADA PRZEKONYWANIA STRON

Art. 124 Polega na tym, że organy podatkowe powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwianiu sprawy, aby w miarę możliwości doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez stosowania środków przymusu.

Przekonywanie nie może jednak polegać na :

odwodzeniu...