Stratyfikacja

Czytaj Dalej

Stratyfikacja społeczna w Polsce

Coraz to doskonalsza technologia sprawiała iż produkcja globalna rosła, a podział wyprodukowanych dóbr stawał się nierównomierny co napędzało zjawisko stratyfikacji.

STRATYFIKACJA

Stratyfikacja społeczna przybiera różne formy i jest cechą praktycznie każdego społeczeństwa. Kategoriami podziału stratyfikacyjnego mogą być: klasy, warstwy, rzadziej: kasty i stany.

CO TO JEST STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja społeczna przybiera różne formy i jest cechą praktycznie każdego społeczeństwa. Kategoriami podziału stratyfikacyjnego mogą być: klasy, warstwy, rzadziej: kasty i stany.

Stratyfikacja społeczna

Nie każdy podział społeczeństwa na kategorie związany jest z wartościowaniem przynależności do wyróżnionych kategorii (nie każdy jest podziałem stratyfikacyjnym). Akcentowanie podziałów stratyfikacyjnych społ.

CO TO JEST STRATYFIKACJA?

Stratyfikacja to podział ze względów intelektualnych a klasowość ekonomicznych funkcji społecznych.

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Próbę przedstawienia stratyfikacji społeczeństwa warto jest rozpocząć od zakończenia I Wojny Światowej, gdyż od tego momentu zmiany zachodzące w stratyfikacji społecznej w naszym kraju nabierały tempa i przebiegały w sposób dynamiczny i złożony.

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - INTELIGENCJA

W porównaniu do okresu międzywojennego inteligencja uległa istotnym przemianom. Inteligencja określana jest mianem warstwy społecznej gdyż tworzą ją osoby zatrudnione na „nierobotniczych stanowiskach pracy”. W czasach powojennych nastąpił dość znaczny wzrost inteligencji jako warstwy społecznej...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ŚREDNIA

Najmniejszą klasą społeczną jaka istniała w okresie Polski Ludowej była miejska klasa średnia nazywana wówczas drobnomieszczaństwem, czy też drobną burżuazją.

W okresie powojennym została ona dość znacznie zredukowana przez państwo i uznana jako relikt poprzedniej formacji społeczno-ustrojowej...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA ROBOTNICZA

Po II Wojnie Światowej z industrializacją kraju nastąpiła zmiana proporcji zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle. Rozbudowa przemysłu, a co za tym idzie także i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników spowodowały znaczny wzrost liczebności klasy robotniczej. Klasa ta była zasilana głównie z ówczesnej...

STRATYFIKACJA POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA - KLASA CHŁOPSKA

Po przeprowadzonej reformie rolnej wzrosła ilość gospodarstw indywidualnych. Jednakże w Polsce na wzór sowiecki próbowano skolektywizować rolnictwo, jednakże te zamierzenia nie zostały w pełni zrealizowane. Z klasy chłopskiej w dalszym ciągu można było zaobserwować systematyczny odpływ ludności...

Stratyfikacja

Przekładanie nasion, np. łubinu,marchwi, przed siewem warstwami wilgotnego piasku lub miału torfowego w temp. 1–10 °C, mające spowodować ich napęcznienie oraz szybsze i równomierniejsze wschody.