Strategia niszy rynkowej

Strategia niszy rynkowej może być realizowana w dwóch formach: jako strategia przywództwa kosztowego - jeżeli klienci zainteresowani są głównie ceną, wówczas firma skupia się na uzyskaniu przewagi w zakresie kosztów wytwarzania produktów w danym podsegmencie rynku, lub jako strategia zróżnicowania produktów - stosowana, gdy nabywcy zwracają szczególną uwagę na właściwości użytkowe.

Strategia rynku ogólnego i docelowego

Strategia rynku docelowego ma na celu dopasowanie narzędzi marketingu mix do szczególnych potrzeb nabywców. W ramach tej strategii producent stara się odróżnić swój produkt w świadomości odbiorców poprzez szereg działań promocyjnych.

Pojęcie strategii w literaturze przedmiotu

Strategia w ujęciu literatury przedmiotu Mówiąc o strategii przedsiębiorstwa nie sposób nie sięgnąć do etymologii tego słowa.

Strategia przetrwania nauczyciela.

Strategia przetrwania Woodsa: Woods wymienia 8 różnych strategii przetrwania nauczycieli. STRATEGIA A PODEJMOWANIE DECYZJI Przyjmuje się że podejmowanie decyzji zakłada 2 procesy umysłowe: • jeden związany z problemem który się zauważyło drugi ze sposobem postępowania.

strategia redukowania informacji

strategia redukowania informacji - strategia zapamiętywania stosowana w uczeniu się obszernych materiałów, np. są: — strategia porcjowania, -"-strategia selektywnej uwagi, — strategia mappingu.

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu: konserwatywna agresywna Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto, pozwalając łatwo osiągnąć i utrzymywać płynność finansową, wiąże się z niskim ryzykiem utraty zdolności spłacania bieżących zobowiązań, ale ...

Strategie cenowe

Jednąz odmian tej strategii jest strategia przegranego lidera, którą stosowała duńskasieć sklepów Netto.

Strategie marketingowe

Przystępując do wyboru strategii marketingowych należy uwzględnić fakt, iż przedsiębiorstwo może być w trakcie realizacji jednej z wielunormatywnych strategii rozwoju . W tej sytuacji strategie marketingowepowinny wspierać realizację strategii przedsiębiorstwa.

Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych - Strategia eksportowa

Stosowanie strategii eksportowej w kanałach logistycz¬nych umożliwia uzyskanie przewagi konkurencji nad innymi firmami, głównie z następujących powodów: • systemy logistyczne stosowane w tych kanałach, cechują się dużą elastycznością względem otoczenia, • stosowanie strategii eksportowej, jest związane z niższym poziomem ryzyka niż w przypadku, innych strategii.

Rozwój strategii marketingowej

W trzeciej części planu strategii marketingowej, określa się w ielkość sprzedaży w długim okresie i zyski docelowe oraz strategię marketing mix w tym czasie.

Czy strategia „niskie ceny każdego dnia" jest bardziej sensowna niż strategia „cen promocyjnych"?

Rok później Sears stwierdził, iż jego strategia . pcxl wpływem konkurencji, do zmiany swej strategii cenowej na niskie ceny każdego dnia.

Strategia dyferencjacji

) tej strategii są rekompensowane przez wyższe ceny. Warunkami powodzenia strategii dyferencjacji są następujące warunki: musi się wyróżniać, musi być efektywna ekonomicznie, musi dać się bronić przed siłami konkurencji.

Strategie międzynarodowej wymiany

Fazy te przedstawia poniższa tabela: Fazy i strategie ekspansji przedsiębiorstw na rynku światowym Wyszczególnienie Sprzedaż na rynku krajowym Eksport Sprzedaż na rynkach zagranicznych Sprzedaż na rynku ponadregionalnym Sprzedaż na rynku globalnym Fazy rozwoju działanie na rynku wewnętrznym rozwój eksportu tworzenie filii w innych krajach koordynacja działalności w skali ponadregionalnej centralizacja działalności w skali rynku światowego Strategia działania ...

Strategia ceny

Najczęściej stosowane strategie cenowe: ? strategia ceny niskiej. Strategia ceny wysokiej występuje gdy: ? Strategia ceny niskiej występuje gdy: ?

DOBÓR ASORTYMENTU JAKO ELEMENT STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA.

Celem tej strategii jest zaspokajanie różnych potrzeb i konkurowanie z poszczególnymi produktami konkurencji. Producent musi podjąć decyzję dotyczącą strategii asortymentu, czy chce oferować większy wybór wersji jednego produktu (np.

Promocja-jej cele,strategia i instrumenty

Strategia promocji W zależności od celów i sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa możliwe są:  strategia wykorzystywania promocyjnych walorów produktów, cen i kanałów dystrybucji,  strategia koncentrowania różnych rodzajów promocji w miejscach detalicznej sprzedaży produktów i świadczenia usług,  strategia łączenia reklamy z aktywizacją sprzedaży dla osiągnięcia wzmocnionego i szybkiego efektu oddziaływania,  ...

Strategie antykorupcyjne jako istotny element infrastruktury etycznej życia publicznego

Drugi typ informacji, które powinny być systematycznie zbierane, to strategie antykorupcyjne innych organizacji. Taka strategia obniża koszty pozyskiwania i analizowania informacji, jak również zmniejsza ryzyko wprowadzania mało skutecznych, drogich lub sprzecznych z prawem rozwiązań.

strategia organizowania

strategia organizowania - strategia pamięciowa polegająca na nadawaniu materiałowi układu ułatwiającego przyswojenie iub przypomnienie informacji, odpowiadającego strukturom poznawczym podmiotu.

MIEJSCE TURYSTYKI W STRATEGII ORAZ POLITYCE ROZWOJU REGIONALNEJ I LOKALNEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

W realizacji tego celu strategii rozwoju województwa kluczowa jest też rola polityki kulturalnej. Reasumując, turystyka może stanowić bardzo ważne tworzywo strategii i polityki rozwoju województwa.

Strategia ceny penetracyjnej

  Strategia ceny penetracyjnej jest przeciwieństwem strategii wysokiej ceny. Dobra luksusowe są bardziej podatne na stosowanie strategii wysokiej ceny, podczas gdy w odniesieniu do produktów częstego zakupu częściej stosuje się strategię penetracji.