Strategie

Strategie

Czytaj Dalej

Strategia rozwoju na poziomie firmy

Strickland wyodrębniają siedem następujących ogólnych typów strategii na poziomie firmy: 206   koncentracja na jednym biznesie strategia integracji wertykalnej strategia dywersyfikacji pokrewnej strategia dywersyfikacji niepokrewnej strategia redukcji strategia pozbycie się i likwidacji strategia kombinowania   Strategie te zostały wyodrębnione przy ...

strategie marketingowe rozwoju przedsiębiorstwa

: dotyczące technologii) oraz aktywów firmy Cechy strategii: - horyzont czasu – długi okres czasu zarówno potrzebnego do wykonania czynności, jak i do wystąpienie ich efektów - efekty – wyniki posługiwania się określoną strategią mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie, ostateczny efekt jest znaczny - skupienie wyników – skuteczność strategii wymaga skupienia działalności na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń - układ decyzji – ...

Strategie Wynagrodzeń

Do najważniejszych z nich zalicza się: · Strategie ofensywne i defensywne, · Strategie lidera kosztowego i konkurencji przez markę, · Strategie przetrwania, rozwoju i adaptacji (wiążą się z dynamiką działalności firmy), · Strategie wzrostu, dywersyfikacji, redukcji i konsolidacji ( szczegółowe strategie dotyczące dynamiki działalności przedsiębiorstwa) 1.

Zarządzanie przedsięborstwem-strategie

Strategia zindywidualizowanego marketingu – przeciwstawnie do strategii masowego marketingu (rynek jest zapchany klient zagubiony), prezentacje w domu klienta, kierowanie reklamy bezpośrednio do klienta STRATEGIE PRODUKT– RYNEK (WG ASNOFFA) STRATEGIA PENETRACJI RYNKU: Zwiększanie udziału w rynku aktualnie sprzedawanych produktów na aktualnie obsługiwanych rynkach, intensyfikując przy tym działania i wydatki marketingowe.

Główne koncepcje strategii rozwoju firmy

Równolegle wyróżniane są : strategia stabilizacji, strategie obronne, kombinacja powyższych strategii.

STRATEGIA MARKETINGOWA

Są to: globalna strategia przedsiębiorstwa, strategie poszczególnych obszarów działalności; strategicznych jednostek gospodarczych (SJG), strategie funkcjonalne2.

WYBÓR STRATEGII MARKI

Rutkowskiego w „Strategii produktu”:   strategia marki indywidualnej; strategia marki rodzinnej; strategia marek łączonych (kombinowanych); strategia rozszerzania marki.

Strategie lateralne i liniowe

zwiększenie sprzedaży o jakiś procent lub zajęcie określonego miejsca na rynku - wskazanie strategicznej przewagi – wiara w osiągnięcie zamierzonych celów strategicznych - określenie mechanizmu synergii, a więc w jaki sposób określone dziedziny działalności będą się wzajemnie wspierać - budowa strategii funkcjonalnych i konkretnych programów działania, odnoszących się do różnych obszarów zarządzania - określenie ...

Implementacja strategii

Kluczowe zadania przy wdrażaniu strategii Wyróżnić można sześć kluczowych działań związanych z implementacją strategii: Zaprojektowanie organizacji mogącej skutecznie wdrożyć strategię, Zadbanie o budżet wspierający realizację strategii, Zastosowanie systemów wspierających zarządzanie (polityka, procedury, systemy informacyjne i kontrolne), Zaprojektowanie systemu nagród i zachęt ściśle związanego z celami operacyjnymi i strategią ...

Strategia personalna - rodzaje

Systemu otwartego Klasyfikacja strategii personalnych, która opiera się na ujęciu organizacji jako systemu otwartego, będącej w interakcji z podmiotami otoczenia i stanowiącej miejsce przekształcania zasobów ludzkich: strategia zorientowana na wejście, strategia zorientowana na rozwój i aktywizowanie, czyli przejście, strategia zorientowana na wyjście.

Strategie cenowe

Strategia penetracji - to strategia cen niskich, przeznaczoną do infiltracji rynków i osiągania na nich dużego udziału firmy. Ponadto można wyróżnić trzy rodzaje strategii ramowej: Strategia cen wysokich - polega na wyznaczeniu relatywnego poziomu cen powyżej cen przeciętnych na danym rynku produktowym.

Instrumenty i strategie politycznych PR

Hazleton wyróżnił typy strategii informacyjno-komunikacyjnych: • Strategia informacyjna: doniesienia o faktach • Strategia perswazyjna: omówienie i ocena • Strategia przymusu: wykorzystanie władzy w celu załatwienia określonych interesów • Strategia rozmów: osiąganie kompromisów w celu realizacji określonych interesów • Strategia rozwiązywania problemów: rozwiązanie problemu dzięki uczestnictwu innych aktorów, których ...

Strategia koncentracji na jednej działalności

Strategia koncentracji na jednym produkcie, integracja pionowa oraz dywersyfikacja stanowią strategie alternatywne względem siebie.

Strategie opracowane przez Portera

  Strategie wiodącej pozycji na rynku i wyróżniania zmierzają do realizacji swojego celu w skali całego sektora, natomiast strategia koncentracji jest tworzona z myślą o szczególnie dobrej obsłudze określonego segmentu.

Strategia

123) Strategia jako sposób zachowania się w obliczu problemów Odmiennym podejściem do rozumienia strategii, są definicje odnoszące się do sposobu zachowania się organizacji w obliczu problemów.

Strategie negocjacyjne

Jeśli podział ten potraktujemy jako niezależny od podziału na strategie rywalizacyjne i kooperatywne, to skrzyżowanie tych dwóch dychotomii pozwala wyróżnić cztery typy strategii (rywalizacyjne- ofensywne, kooperacyjne- ofensywne oraz rywalizacyjne- defensywne i kooperacyjne- defensywne).

Strategie i socjotechnika wprowadzania innowacji

Jeśli zrozumieją te powiązania łatwiej uczynią swoje firmy zdolnymi do znajdowania innowacyjnej strategii i łatwiej przezwyciężą opory wobec innowacji, a także stworzą warunki, by pojawiła się innowacyjna strategia.

WYMIEŃ I PORÓWNAJ RODZAJE STRATEGII REALIZOWANYCH PRZEZ PARTIE POLITYCZNE

Strategia sektorowa - są to wszelkiego rodzaju oferty programowe kierowane przez partię pod adresem wyborców, grup interesu i innych elementów otoczenia konkurencyjnego oraz makrootoczenia, ich zadaniem jest uzyskanie poparcia niezbędnego dla maksymalizacji wyniku wyborczego poprzez przekonanie odbiorców do takiej oferty, że odpowiada ona ich żywotnym potrzebom, jak również pozyskaniu zasobów niezbędnych do prowadzenia ...

Strategia Luk Wiedzy

Bogusza Mikuły sprowadzamy do etapów: Identyfikacja (formułowanie) strategii przedsiębiorstwa i strategii wiedzy Tworzenie wizji wiedzy Analiza środowiska wewnętrznego przedsiębiorstwa Analiza środowiska zewnętrznego Analiza porównawcza i ustalenie istniejących luk wiedzy i luk relacji Stworzenie dla każdej z luk Strategii Zarządzania Wiedzą Wybór dla każdej z luk wiedzy strategii podstawowych i wspomagających, określenie ich zakresów i czasu ...

Strategia polityki pienieżnej

Charakterystyka poszczególnych strategii Strategia kontroli podaży pieniądza Za cel pośredni przyjmuje się kontrolę jednego z agregatów monetarnych, zgodnie z założeniem monetarystów, że wzrost ilości pieniądza jest stały.