Stosowanie prawa

Czytaj Dalej

Stosowanie prawa

Należą do nich wartości związane ze sprawnym posługiwaniem się prawem oraz te Wartości, które wpływają w istotny sposób na akceptację społeczną procesów stosowania prawa.

Stosowanie prawa

  Stosowanie prawa należy do tych pojęć, które wywołują nieporozumienia, jest ono bowiem często mylone z przestrzeganiem prawa. Stosowaniem prawa zajmują się tyko organy państwowe, zwłaszcza organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, oraz organy samorządu terytorialnego.

Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa

Stosowaniem prawa zajmują się tylko organy państwowe.

Interpretacja i stosowanie prawa cywilnego

Stosowanie prawa to władcze działanie kompetentnych organów państwowych w których wyróżnia się 3 elementy: = ustalenie stanu faktycznego = ustalenie norm ze względu na hipotezy, odnosi się do danego stanu faktycznego = organ rozpoznający sprawę (sąd) ustala konsekwencje prawne dokonanej subsumcji stanu faktycznego uwzględniając zawarte w interpretowanej normie prawnej dyspozycję i ewentualne sankcję i dyspozycję

Bezpośrednie stosowanie prawa wspólnotowego

Organy wewnętrzne państwa członkowskiego są zobowiązane stosować przepisy prawa wspólnotowego oprócz norm krajowych i tym samym stanowią podstawę prawną działalności organów wewnętrznych państw członkowskich.

Zasada bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego

  Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez potrzeby jego transformacji Owa zasada wynika bezpośrednio z samych postanowień traktatowych.

ZAGADNIENIA STOSOWANIA MATERIALNEGO PRAWA ADM. (norm pośrednio kształtujących sytuację prawną adresatów)

) na podstawie norm prawa obowiązującego” Etapy ( hipotetyczne ) stosowania prawa ustalenie faktu, że norma obowiązuje i ustalenie treści normy (problemy walidacyjne i problemy interpretacji, wykładni) uznanie za udowodniony faktu na podstawie materiałów i w oparciu o przyjętą teorię dowodów Subsumpcja – sprawdzenie czy stan faktyczny „podpada” pod treść normy prawnej ustalenie konsekwencji ...

Prawo wspólnotowe a prawo polskie w świetle konstytucji RP z 1997 r. - Kwestia prymatu prawa UE i bezpośredniego stosowania

Obowiązek sądu bezpośredniego stosowania prawa wspólnotowego; Brak konieczności zwracania się do TK z pytaniami prawnymi dotyczącymi zgodności prawa krajowego z prawem wspólnotowym (jak sąd ma wątpliwości to powinien zwracać się z pytaniem prejudycjalnym do ETS, a nie do TK), czy czekania na uchylenie, bądź zmianę ustawy przez ustawodawcę; Prymat prawa wspólnotowego w stosunku do ustawy.

Omów procedurę zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Interpretacje, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego (lub stanowisko podatnika w przypadku braku odpowiedzi organów podatkowych w ciągu 3 miesięcy) mogą zostać uchylone lub zmienione przez dyrektora izby skarbowej jedynie w następujących sytuacjach: (a) na wniosek -gdy podatnik złożył zażalenie na postanowienie w zakresie interpretacji lub (b) z urzędu - gdy dyrektor izby skarbowej stwierdzi, ze interpretacja rażąco narusza prawo lub ...

Omów instytucję udzielania pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Właściwy organ podatkowy pierwszej instancji na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta jest zobowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Kulturę prawa stanowionego przenikają dążenia do prawa doskonałego, najczęściej w ujęciu idealnego systemu prawnego, pojmowanego, jako ogół obowiązujących w danym państwie norm prawnych, odpowiednio uporządkowanych i uzgodnionych z potrzebami obywateli, systemu prawa pisemnego, ogólnego, promulgowanego, niesprzecznego, jasnego, stabilnego i zupełnego.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej natury prawo i ...

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym. Współczesne systemy prawne w oparciu o kryterium przedmiotowe dzielą się na gałęzie, czyli działy prawa.

Gałęzie prawa

Prawo wewnętrzne RP dzieli się na następujące gałęzie: - prawo konstytucyjne- obejmuje ono normy regulujące konstytucyjne zasady ustroju społecznego i politycznego, ustala strukturę i zasady działania aparatu państwowego, podstawowe prawa i obowiązki podmiotów prawa, - prawo administracyjne- obejmuje normy, które regulują organizację i działalność organów administracji rządowej i samorządowej, stosunki pomiędzy obywatelami a organami ...

Źródła prawa

źródła poznania prawa), - w znaczeniu materialnym: pewien zespół zarówno obiektywnych jak i subiektywnych czynników wpływających na kształtowanie prawa ( obiektywne- np.

Konstytucyjny system źródeł prawa

87 za źródło powszechnie obowiązującego prawa. Źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale o ograniczonym terytorialnie zasięgu są akty prawa miejscowego.

Obowiązywanie prawa

Trzy koncepcje uzasadniające obowiązywanie norm prawnych: a) uzasadnienie aksjologiczne- oznacza, że do oceny norm prawnych stosujemy jakieś wartości, że oceniamy je w kategoriach dobra i zła, słuszności lub niesłuszności; często nazywane psychologicznym uzasadnieniem; prawo obowiązuje, jeżeli jego treść jest zgodna z powszechnie uznanymi wartościami funkcjonującymi w społeczeństwie, b) uzasadnienie behawioralne- nazywane socjologicznym, społecznym, według tej ...

Wykładnia prawa

Zaś naczelną przesłanka wykładni prawa jest zapewnienie adekwatności prawa i stosunków społecznych. Dynamika stosunków społecznych i statyka prawa stawia przed interpretatorem zadanie dostosowania przepisów prawa do zmieniających się stosunków społecznych.