Stopień

Czytaj Dalej

Jak przebiega diagnozowanie upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym?

I etap Określenie problemu

1.    Badania specjalistyczne

Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym diagnozuje psycholog i on właśnie kieruje upośledzonego pacjenta do logopedy w celu objęcia go terapią zaburzeń komunikacji.

2.    Badania wstępne

Obejmują one te same elementy...

Praca wychowawcza z uczniem upośledzeniem w stopniu lekkim

Wśród uczniów szkół podstawowych mogą znajdować się dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Są to przeważnie dzieci upośledzone w stopniu lekkim-różnice w ich rozwoju w stosunku do innych rówieśników o prawidłowym rozwoju są mało dostrzegalne i możliwe do wykrycia. Dzieci takie znajdują się przeważnie w klasach początkowych szkół podstawowych, ale również czasami na studiach wyższych. Mają braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu różnych ...

Stopień swobody

stopień swobody; pojęcie określające możliwość ruchową ciała wzdłuż lub wokół ortogonalnych (wzajemnie parami prostopadłych) osi tam i z powrotem (nie uwzględnia się zwrotu). Ciało swobodne ma trzy stopnie w ruchu postępowym i trzy w ruchu obrotowym, czyli 6 stopni swobody. Stawy nakładają...

Stopnie górnicze

Honorowe wyróżnienie pracowników górnictwa oraz innych osób mających zasługi w dziedzinie górnictwa; stopnie nadawane pracownikom górnictwa:

– górnik (I, II, III stopnia),

– technik górniczy (I, II, III stopnia),

– inżynier górniczy (I, II, III stopnia),

– dyrektor górniczy (I, II, III stopnia),

–...

Jak ustalić stopień opóźnienia rozwoju mowy?

Dla celów diagnostycznych istotne jest ustalenie stopnia opóźnienia rozwojumowy. Opierając się na opracowanych przez H. Spionek (1981) wskaźnikachsłużących ocenie lego zjawiska ustalono, że o poważnym stopniu opóźnieniarozwoju mowy należy mówić wówczas, gdy mowa dziecka:

rocznego jest na poziomie...

Wina i jej stopnie – zasady odpowiedzialności zawinionej

Przez winę (culpa) rozumie się subiektywny stosunek jakiegoś podmiotu do jego obowiązku zachowania się, wynikającego z normy prawnej, zasad słuszności, albo z treści stosunku prawnego, jaki łączy go z innym podmiotem.

Miernikiem winy jest stopień. Dawne prawo rzymskie znało tylko dwa stopnie winy:...

Jak przebiegają kolejne etapy badania logopedycznego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim?

I etap - O k r e ś I c n i e problemu

1. Badania wslępne

Badania wstępne rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z matką dziecka. Pyla się ją:

o przebieg ciąży i porodu, przy czym zwraca się uwagę na te informacje, które mogłyby sugerować fakt uszkodzenia ośrodkowego układu...

Co charakteryzuje mowę osób z poważniejszym niż lekki stopniem upośledzenia umysłowego?

Zdaniem Z. Tarkowskiego (zob. t. 2. podrozdz. 2.6) wraz z pogłębianiem się upośledzenia umysłowego obserwuje się pewną prawidłowość - skracanie długości wypowiedzi, ubożenie struktury wypowiedzi, słownictwa (zmniejsza się liczba używanych części mowy). Występuje coraz więcej zdań z...

Kontrola społeczna trzeciego stopnia - geneza, mechanizmy i skutki zjawiska

Tradycyjnie rozróżnia się kontrolę pierwotną i wtórnąKontrola pierwotna- wpływ, jaki mała grupa społeczna wywiera na swoich członków w kierunku zachowań przepisanych przez normy ogólnie uznane w danej sytuacji(społeczność rodzinna, sąsiedzka)

Kontrola wtórna:

- nie ma cech...

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Klasyfikacje

R. Heber w podręczniku terminologii i klasyfikacji niedorozwoju umy­słowego stwierdza:

(...) przez niedorozwój umysłowy rozumie się niższą od przeciętnej ogólną spraw­ność intelektualną, która powstała w okresie rozwojowym i jest związana z jednym lub więcej zaburzeniami w zakresie: dojrzewania...

STOPIEŃ WODNY

STOPIEŃ WODNY — pionowy uskok dnarzeki odpowiednio obudowany i umocniony w celuochrony koryta rzeki przed mszczącym działaniemspadającej wody; stopnie mogą byćwykonane z betonu, kamienia, -♦faszyny lubdrewna. Kilka stopni wykonanych na pewnymodcinku cieku nazywa się k a s k a d ą ; kaskadysą powszechnie...

STOPIEŃ SPRĘŻANIA

STOPIEŃ SPRĘŻANIA — stosunek objętościskokowej cylindra do objętości komoryspalania (przestrzeń nad dnem tłoka, gdy tłokznajduje się w górnym zwrotnym punkcie);silniki gaźnikowe mają np. stopień sprężania 1:4,a silniki wysokoprężne 1:16; wraz ze stopniemsprężania wzrasta temperatura mieszanki...

GENERAŁ, stopień wojsk.

Oznaczający ogólnego dow., mogącego sprawować komendę nad kilku rodzajami broni. W wojsku Ks. Warszawskiego istnieli tylko gen. bryg. i gen. dyw. Oznaką tych stopni były hafty na kołnierzu w kształcie wężyków, epolety z gwiazdkami (2 dla gen. bryg., a 3 dla gen. dyw.) oraz lampasy u spodni.

W armii...

Ocena stopnia dojrzałości i stanu noworodka urodzonego przedwcześnie

Noworodki dzieli się na urodzone przedwcześnie (<38. tyg. ciąży), urodzone

o czasie (38.-42. tydzień ciąży) i przenoszone (>42. tyg. ciąży).

Ponadto noworodki można podzielić na:

1.    Noworodki małe w stosunku do wieku ciążowego (SGA - Smali for Gestational Age), których masa ciaia mieści się...

Co to jest społeczeństwo organizacyjne. Przyczyny i skutki wzrastającego stopnia zorganizowania we współczesnych społeczeństwach

Społeczeństwa przemysłowe już na początku naszego wieku nazwano "społeczeństwami organizacyjnymi", a ukształtowany przez wielkie organizacje typ osobowości - "człowiekiem organizacji".

Wyróżnić można trzy etapy rozwoju struktur organizacji:

1) Społeczeństwa pierwotne.

Cechuje je brak podziału...

Cechy urbanizacyjne na świecie - KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI

Kraje azjatyckie:

1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji

2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji

spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie

3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .

Narastające...

JAKIE OKOLICZNOŚCI SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OCENIE STOPNIA SPOŁECZNEJ SZKODLIWOŚCI CZYNU?

Społeczna szkodliwość - materialna cecha przestępstwa, materialna bezprawność czynu. Niezbędny element przestępstwa Przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej bierzemy pod uwagę następujące przesłanki przedmiotowo - podmiotowe:

rodzaj i charakter naruszonego dobra

rozmiary wyrządzonej...

Stopnie formalne J.F. Herberta, J. Deweya

Stopnie formalne wg. Herbarta: jasność, kojarzenie, system, metoda.

Stopnie formalne wg. Deweya: doprowadzenie do odczucia trudności, sformułowanie problemu, wysunięcie hipotezy (hipotez) dotyczących rozwiązania problemu, weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy (hipotez), działanie zgodne z obraną...

Model 360 stopni

Definicja

Model 360 stopni jest to nowoczesna technika oceniania pracowników, która charakteryzuje się tym, iż pracowników|oceniany pracownik lub zespół osób otrzymuje informację zwrotną na temat swojej pracy. Informacje te są zbierane na podstawie opinii wyrażonych przez określone grupy respondentów...