Kąt stoku naturalnego

zawarty między powierzchnią powstałą w wyniku naturalnego zsypywania się luźnego materiału skalnego a płaszczyzną poziomą; → stok naturalny.