Stężenie

Czytaj Dalej

Ocena stężenia glukozy we krwi

Do kontrolowania stężenia glukozy we krwi (glikemii) bezpośrednio przez chorego na cukrzycę używa się krwi włośniczkowej. Określenie stężenia glukozy wc krwi dla kontroli glikemii w ciągu doby jest zalecane szczególnie u pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Zwykle zaleca się ocenę glikemii w...

Dopuszczalne stężenia czynników niebezpiecznych

Charakterystyka

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - to czynniki, których oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do powstania choroby zawodowej lub innego schorzenia związanego z wykonywaną pracą.

Zagrożenie zdrowia czynnikami szkodliwymi - to taki stan środowiska pracy, który może...

Ocena stężenia glukozy w moczu

Gluko/a w moczu pojawia się wtedy, kiedy jej stężenie u e krwi jest na tyle wysokie, że ilość przesączającej się w nerkach do moczu glukozy jesl zbyt duża, aby mogła być" w całości reabsorbowana (ponownie wchłaniana) przez nerki. Dochodzi do przekroczenia tzw. progu nerkowego dla glukozy, czyli...

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi

Wysokie stężenie cholesterolu we krwi jest czynnikiem ryzyka w etiologii choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. W analizach międzynarodowych wy sokie stężenie cholesterolu jest definiowane na podstawie stężenia cholesterolu ogółem we krwi (TChol). Za niskie uznaje się stężenie populacyjne <4,7...

Stężenie pośmiertne mięśni

Stężenie pośmiertne (rigor mortis). W parę godzin po śmierci (1—4) w zależności od okoliczności ją poprzedzających (np. od temperatury zewnętrznej czy od rodzaju choroby), mięśnie stopniowo zaczynają twardnieć. Proces ten nazywamy stężeniem pośmiertnym. Polega on na zmianach fizykochemicznych...

Stężenie wapnia

Całkowite stężenie wapnia, oznaczane rutynowo w laboratoriach, stanowi sumę wapnia związanego z białkami (rozpuszczalnego, ale połączonego w różnorodne kompleksy, np. z cytrynianami) i wolnego zjonizowa-nego wapnia. Wynosi ono 2,2-2,6 mmol/1. Jedynie frakcja wapnia zjoni-

zowanego, wynoszącą' w normie...

Ocena stężenia związków ketonowych w moczu

W stanie utrzymującego się niedoboru insuliny organizm produkuje związki ketonowe, które wydalane są z moczem: kwas hydroksymasłowy, kwas acetooctowy i produkt ich przemiany -aceton. Badanie moczu na związki ketonowe powinno być wykonywane zawsze, jeśli w samokontroli cukrzycy stwierdzono obecność...

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)

Wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w Kodeksie pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego...

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh)

Wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe (NDSP)

Wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Stężenie przygruntowe

Ilość substancji stałej, ciekłej lub gazowej przypadająca na jednostkę objętości powietrza, mierzona zwykle na określonej wysokości.