Sterowanie

Sterowanie

Czytaj Dalej

Sterowanie zapasami

Poziom alarmowy zapasu i omówiona wcześniej optymalna partia zakupu stanowią normy sterowania w jednym z dwóch podstawowych modeli sterowania zapasami. W praktycznej działalności mogą być stosowane różne modele sterowania zapasami zależnie np.

Sterowanie jakością

Obwody sterowania jakością Sterowanie jakością może mieć różny zasięg Małe obwody sterowania jakością (MOSJ) obejmują głównie obszar produkcji. Statystyczne sterowanie procesem (SPC) Często jest utożsamiane ze sterowaniem jakością.

Rozwój metod sterowania jakością

W przedstawionym fragmentarycznie rozwoju metod oddziaływania na jakość, w różnych okresach stosowano dla nich wprawdzie różne określenia, takie jak: kontrola jakości, sterowanie jakością, zapewnianie jakości, zarządzanie jakością i inne, ale są to określenia o zbliżonym charakterze.

Co to jest zdalne sterowanie?

Najprostszą chyba formą zdalnego sterowania jest wykorzystanie radia do kierowania łódką napędza­ną silniczkiem elektrycznym. Sygnał jest wychwytywany przez antenę zainstalowaną na modelu, odbierany przez tuner, po czym przetwa­rzany do sterowania serwomechanizmem (urzą­dzeniem wykonawczym).

Sterowanie przepływem ATM

Dokonuje się to przez sterowanie natłokiem zgłoszeń i obejmuje dwa elementy: sterowanie przyjęciem zgłoszenia CAC - uwzględniającym negocjowanie warunków przepływu przez sieć oraz nadzorowanie wydajności źródła SP (Source Policing) - w celuograniczania transmisji sygnałów źródłowych.

Co to są systemy wielokanałowego zdalnego sterowania ?

W nadajniku obwód zwany oscylatorem generował fale o różnych długościach, z któ­rych każda służyła do sterowania inną funkcją modelu. W większości współczesnych systemów zdalnego sterowania wykorzystywane są ciągi impulsów.

Człon kierowniczy w organizacji, sterowanie, kierowanie i zarządzanie

) wszelkie celowe oddziaływanie jednego systemu na inny w celu otrzymania takich zmianprzebiegu procesu zachodzącego w przedmiocie sterowania lub stanu sterowanego systemu w danejchwili, które uważa się za pożądane.

Sterowanie poduszkowcem

Te z poduszkowców, których używa się wyłącz­nie nad wodą mogą być sterowane tradycyjnym, zanurzanym w wodę sterem. Jeśli przy okazji zanu­rzone w wodę są fartuchy boczne, to sterowanie można realizować przez skręcenie fartuchów.

Jak odbywa się sterowanie zachowaniem w mózgu?

Najprostsza droga zawsze wiedzie z aksonu jednego neuronu do dendryłu drugiego, jak to ma miejsce w przypadku mononeuronów alla sterujących pracą jednego mięśnia.

Operatywne sterowanie płynnością

Plan operatywnego sterowania płynnością powinien być uzupełniany i aktualizowany na przyjęty w banku okres planu bieżącego.

Rola prawa w procesie sterowania procesami społecznymi. Liberalizm versus welfare state

W przypadku prawa ele-' mentami tej trój elementowej relacji są prawodawca jako podmiot sterujący, prawo jako jego narzędzie oraz społeczeństwo jako przedmiot oddziaływania.

Jakie jest zastosowanie zdalnego sterowania w przemyśle?

W kosmosie wiele prac badawczych jest wykonywanych przez urządzenia sterowane drogą radiową. Zdalnie sterowane roboty są również wykorzy­stywane do prac saperskich.

Sterowanie komputerowe sygnalizacją świetlną

Ten steruje zmianą świateł zgodnie z przewidywanym o danej porze dnia natężeniem ruchu. W takich wypadkach konstruowane są duże systemy sterowania ruchem.

Sterowanie Etapem

SE8 - Przenoszenie zagadnień projektowych na wyższy szczebel - po stwierdzeniu, że etap zarządczy może wykroczyć poza granice tolerancji, kierownik projektu musi powiadomić o tym komitet sterujący poprzez złożenie raportu o odchyleniach.

Sensoryczne sterowanie motoryką dziecka

Te toniczne refleksy utrzymania pionowej postawy w przebiegu wczesnodziecięcego rozwoju zostają, w stopniu narastającym, zdominowane sterowaniem nadrzędnym z kory mózgowej. Od urodzenia oun steruje motoryką na drodze odruchowej.

Na czym polega hormonalne sterowanie rozwojem?

Hormonalne sterowanie rozwojem polega na tym iż w pierwszym trymestrze wzrastanie płodu jest regulowane układem hormonalnym.

Jak wygląda sterowanie w maszynie Turinga?

Sterowanie maszyną odbywa się za pomocą diagramu przejść, który jest po prostu grafem skierowanym, którego wierzchołki reprezentują stany, w jakich może znaleźć się maszyna.

Zdalne sterowanie w powietrzu i na lądzie

Zdalnie sterowane modele samochodów biorą często udział w wyścigach. Specyficzne problemy występują przy konstruk­cji i prowadzeniu sterowanych drogą radiową mo­deli motocykli.

Sterowanie żurawiem

Małe suwnice są zwykle sterowane zdalnie z dołu, za pomocą pulpitu sterowniczego połączonego z urządzeniem albo poprzez kable, albo drogą radiową. Suwnice wykonujące czynności powtarzające się sekwencyjnie w procesie produkcyjnym mogą być sterowane komputerowo.

Dwuszczeblowe sterowanie zapasami

Przykładami struktur, które stosują dwuszczeblowe sterowanie zapasami mogą być: przedsiębiorstwa handlowe, posiadające własną hurtownie i siec sklepów detalicznych, firma usługowa, prowadząca wiele punktów naprawy, zaopatrywanych w niektóre zespoły i części z centralnego magazynu .