Skale i stawki podatkowe

Skala i stawki podatkowe – stawka podatkowa określa stosunek kwoty podatku do podstawy opodatkowania ze względu na sposób tego stosunku można mówić o stawkach kwotowych i stawkach ułamkowych, które najczęściej przybierają postać stawek procentowych.

Stawki karty podatkowej

  Zasady podwyżek: O 40 % wzrostu stawki określonej dla działalności bez zatrudniania pracowników, O 30 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy jednym zatrudnionym pracowniku, O 20 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy dwóch zatrudnionych pracownikach, O 15 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy trzech zatrudnionych pracownikach, O 10 % wzrostu stawki ...

Omów rodzaje stawek podatkowych

W ramach stawek zmiennych wyróżnia się stawki:      - progresywne      - regresywne      - degresywne podatek obliczony według stawki progresywnej rośnie szybciej niż podstawa opodatkowania, wg stawki regresywnej występuje zjawisko odwrotne, stawka podatku maleje wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania wg stawki degresywnej stawka podatku rośnie do pewnego ...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. 77 KK, zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, natomiast zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych.

Kształtowanie się stawki płacy dla danego wariantu pracy

Tak więc czynnikami, które będą miały wpływ na nią są: produkcyjność danego wariantu - im wyższa ceteris paribus produkcyjność danego wariantu, tym wyższa stawka płacy; jego mobilność - im wyższa ceteris paribus mobilność danego wariantu pracy, tym wyższa stawka płacy oraz korzyści netto, czyli bilans korzyści i niekorzyści odnoszonych przy wykonywaniu danego wariantu pracy - im wyższe są ceteris paribus te korzyści netto, tym niższa może być ...

FORMY STAWEK PODATKOWYCH

Mogą mieć, w konkretnym podatku, postać stawki stałej albo skali podatkowej.

STAWKI PODATKOWE ZMIENNE

Progresja: stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania; może mieć charakter globalny albo szczeblowy ( schodkowy); występuje z reguły w podatkach dochodowych; w polskim podatku od sadków i darowizn Degresja: stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszeniem się podstawy opodatkowania ( odwrotność progresji); nie występują w polskim systemie podatkowym Regresja: stawki rosną w miarę zmniejszania się podstawy opodatkowania, jedyny ...

W jaki sposób wyrażane są stawki akcyzy

W Polsce stawki akcyzy nie mogą przekraczać poziomu: a) wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego: 95% u producenta i 190% u importera, b) paliw do silników, wyrobów winiarskich, piwa, wyrobów tytoniowych: 65% u producenta i 190% u importera, c) samochodów osobowych: 40% u producenta i 65% u importera, d) pozostałych wyrobów: 25% u producenta i 40% u importera.

CO SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OKREŚLENIU WYSOKOŚCI JEDNEJ STAWKI DZIENNEJ?

Zgodnie z art. 33 par. 3 KK sąd ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Co określa wysokość wymaganej stawki wynagrodzenia kapitału

 

Wymaganą stawkę wynagrodzenia kapitału można zdefiniować jako stawkę, która pozwala pokryć właścicielom kapitału wszystkie koszty ekonomiczne, (uzależnione od ceny zakupu dobra kapitałowego) związane z jego posiadaniem.

Z uwagi na fakt, iż kapitał zaangażowany produkcyjnie dostarcza...

Podatek VAT – stawki, podatnicy, obowiązek podatkowy, ulgi.

Wprowadzenie podatku od towarów i usług do polskiego systemu podatkowego stanowiło istotny etap reformy podatków pośrednich. Do dnia 05.07.1993 r. obowiązywały w Polsce dwa odrębne podatki obrotowe, które odzwierciedlały zasadę nierówności podatkowe w przekroju międzysektorowym. Jeden z podatków był formą uprzywilejowanego opodatkowania sektora uspołecznionego, czyli tzw. jednostki gospodarki uspołecznionej. Podmioty nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej były ...