STATUT

Statut Łaskiego urzędowy zbiór prawa polskiego sądowego i publicznego, sporządzony na polecenie Aleksandra Jagiellończyka przez Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego koronnego, ogłoszony drukiem w 1506 pt.

Statuty jednostek samorządu terytorialnego

Statut powinien regulować sprawy zasadnicze dla ustroju województwa; powiatu- określa ustrój powiatu, jego uchwalenie należy do uprawnień rady powiatu, jest najważniejszym aktem prawa miejscowego stanowionego przez rade powiatu, oraz zagadnienia takie jak organizacja wewnętrzna, tryb pracy rad i komisji powołanych przez radę oraz zarząd powiatu i zasady tworzenia klubów radnych; gminy- określa ustrój gminy, organizację i tryb pracy rady i jej ...

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

 W prawdzie Statut Organiczny utrzymywał w administracji i sądownictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby państwowej.

KOMPETENCJE MTS (art. 36 Statutu)

36 Statutu, należą spory dotyczące: - wykładni traktatu - każdej kwestii prawa międzynarodowego - istnienia faktu, który w razie stwierdzenia, stanowiłby pogwałcenie zobowiązania międzynarodowego - rodzaju lub wysokości odszkodowania, należnego za pogwałcenie zobowiązania międzynarodowego

Jan Łaski i jego statut (1455 - 1531)

W skład statutu wchodziły prawa i przywileje szlacheckie, prawa miejskie, częściowo prawa kościelne obowiązujące w Królestwie. Statut Łaskiego został ogłoszony drukiem, aby umożliwić szerszy doń dostęp.

Statut m. st. Warszawy

Projekt statutu uchwala Rada m. Wwy jako organ stanowiący w tej gminie, ale w przypadku statutu m.

Regionalizm w statutach organizacji międzynarodowych

Pierwszym statutem organizacji międzynarodowej, w której znalazł się zapis dotyczący regionalizmu był Pakt Ligi Narodów.

DEKRETY BRZETYSŁAWA, statuty Brzetysława

są wspomniane przez Thietmara zarządzenia Bolesława Chrobrego, dotyczące kary wyłamania zębów za nieprzestrzeganie postu, oraz -> łęczyckie statuty z 1180 (KodWlkp I 25); analog, dekrety króla węg.

Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku)

Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący

Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane...

ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (art. 38 Statutu MTS)

Jeśli chodzi o źródła prawa międzynarodowego za punkt wyjścia przyjmuje się dziś często art. 38 MTS, wymieniający źródła, na których winien się opierać Trybunał w swoich orzeczeniach.Brzmi on następująco:

1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach...

Wspólnicy spółki komandytowej - różnice w statucie komplementariusza i komandytariusza

Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej.

Spółkę reprezentują komplementariusza których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. W sprawach przekraczających zakres zwykłych...