Status prawny Wysp Alandzkich i nowe elementy ich relacji z Finlandią (kwestie sporne)

Jasiński, „Status Wysp Alandzkich jako przykład suwerenności w ramach Unii Europejskiej”, Wspólnoty Europejskie nr 5 (81) 1998 r.

Krystalizacja statusu społecznego (G.Lensky) i jej konsekwencje

W procesach rewolucyjnych biorą udział ludzie już niezadowoleni (odebrano im coś ze wskaźników położenia klasowego), albo jeszcze niezadowoleni (jakiś element położenia poprawił się , ale inne nie) W Polsce problematyka krystalizacji statusu była związana z industrializacją, i perspektywą zniesienia podziałów klasowych do czego droga wiodła przez dekrystalizację statusu (zanik cech położenia społecznego).

Małżeństwo - Status męża i żony

] Często twierdzi się, że wysoki status żony idzie w parze z prawem macierzystym i ważnością ekonomiczną pracy ko-biety, szczególnie w społecznościach rolniczych, natomiast w plemionach zbierackich i pasterskich jej status jest, ogólnie rzecz biorąc, niższy.

PROBLEMY ŻYWIENIOWE OSÓB 0 NISKIM STATUSIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNYM

jak: poziom wy kształcenia, wielkość dochodów i status zatrudnienia.

Pozycja i status społeczny jednostki

Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników społecznego umiejscawiania jednostki w hierarchicznych strukturach społecznych (status formalny, osiągnięty (własne zasługi), przypisany (wiek pochodzenie rasowe, etniczne)).

Status osoby fizycznej

status: Status libertatis – osoby wolne (wolno urodzeni i wyzwoleńcy) i niewolne, Status civitatis – pozycja związana z obywatelstwem (obywatele rzymscy, Latyni i cudzoziemcy – peregryni) Status familiae – określony poprzez status osoby w rzymskiej rodzinie agnatycznej (nie podlegającej władzy - sui iuris i tej władzy podległe - alieni iuris) Związane z tym były różnice w zakresie zdolności prawnej (prawa ...

Status prawny urzędnika państwowego

Kolejną cechą wyznaczającą status prawny urzędnika państwowego jest jego dyspozycyjność, oznaczająca możliwość zmiany stosunku pracy w zakresie rodzaju, miejsca i czasu wykonywanej przez urzędnika pracy.

Status prawny i przygotowanie zawodowe urzędników państwowych

Z kolei jednak w Szwecji zrównano status urzędników ze statusem pracowni ków - ale na zasadzie przyznania pracownikom przywilejów bliskich tym, któro mieli urzędnicy, a nie pozbawienia urzędników istoty dotychczasowych uprawnień.

Zdolność prawna – status

Wolność (status libertatis), obywatelstwo (status civitatis), stanowisko w rodzinie (status familiae) .

Status społeczno-ekonomiczny

W niektórych badaniach stwierdzono niższy status społeczno-ekonomiczny nastolatków usiłujących popełnić samobójstwo niż nastolatków w grupie kontrolnej, nawet gdy inne czynniki ryzyka związane ze zdrowiem psychicznym i społeczne czynniki ryzyka zostały wzięte pod uwagę (Beautrais, Joyce i Mulder, 1996; Fergusson, Woodward i Horwood, 2000; Wunderlich, Bronish i Wiichen, 1998).

Kategorie osób ze względu na status

c) Ze względu na status familiae (czyli stanowisko zajmowane w rodzinie), osoby dzielono na nie pdlegające niczyjej władzy – sui iuris oraz podlegające władzy męskiego zwierzchnika – alieni iuris.

Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Status prawny międzynarodowych cieśnin

Trzeba określić im ustrój prawny, gdyż ich sytuacja nie jest identyczna ze statusem morza terytorialnego. W konwencji o prawie morza została przyjęta koncepcja oparcia statusu prawnego międzynarodowych cieśnin na tzw.

STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA

* regulaminami Sejmu i Senatu * ordynacjami wyborczymi Status materialny ( w sensie zupełności regulacji ) wszystkie normy dotyczące bezpośrednio i pośrednio pozycji posła i senatora tzn.

Pozycja/status społeczny jej pomiar i wskaźniki

Tematem przewodnim tej pracy jest pozycja i status społeczny.

LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Normy regulujące status prawny ludności

Fakt, iż status prawny ludności regulowany jest przez ustawodawstwo wewnętrzne poszczególnych państw, nie wyklucza możliwości zawierania umów międzynarodowych o współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących obywateli jak i cudzoziemców.

Podmiotowość w wychowaniu - Założenia koncepcji statusu podmiotowego

- podmiotowość nie jest stanem przyrodzonym i koniecznym do bycia człowiekiem, z nią się człowiek nie rodzi w gotowej postaci, ale nabywa ją, utrzymuje, lecz także i traci; - status podmiotowości jest przez jednostkę nadbudowywany na jej indywidualnym bycie ludzkim, jego istota jest związana z uzyskaniem w toku rozwoju samodzielności, niezależności i autonomii bytowej; - autonomia bytowa oznacza, ze człowiek wykształcił w swym wnętrzu ośrodek dyspozycji, wyboru i ...

Status prawny deputowanego

Status członków parlamentu jest wyznaczany na płaszczyźnie generalnej pozycją tego organu w aparacie państwowym i koncepcją stosunku przedstawicieli do wyborców, a na płaszczyźnie szczegółowej przez Konstytucję (art.

Treść statusu spółki S.A

statusy. Status spółki powinien: - być sporządzony w formie aktu notarialnego - pod rygorem nieważności - osoby podpisujące statut powinny być założycielami spółki - założycieli powinno być mim.

Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

Zasięg suwerenności państwowej w przestrzeni nadziemskiej.

W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

Niepodleganie przestrzeni kosmicznej...