Statek handlowy

Statek handlowy

Czytaj Dalej

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia. Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie.

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

zatopił 22 statki o łącz­nym tonażu 145 697 BRT; inny krążownik, Pinguin, zatopił statki o łącznym tonażu 136 551 BRT. Niemieckie krążowniki pomocniczeokazały się skuteczną bronią; zato­piły statki i okręty o łącznym tona­żu 828 242 (828 248) t, a więcznacznie więcej niż największe na­wodne jednostki Kriegsmarine.

ATHENIA - statek

Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r.

LIBERTY - statki

Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. Wodowanie statku następowało śre­dnio 4 dni i 15,5 godz. Średnio w co trzy­dziestym statku pękał kadłub, drob­ne awarie maszyn i urządzeń były zaś codziennością.

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r.

Pojęcie i rodzaje polityki handlowej

Pojecie : Polityka handlowa to świadome oddziaływanie państwa na stosunki handlowe z zagranicą sprowadzające się z jednej strony do wyznaczania określonych celów a z drugiej do wyboru stosowania narzędzi niezbędnych do ich osiągnięcia Rodzaje : Możemy wyodrębnić dwa przeciwstawne kierunki polityki handlowej: - polityka liberalna → wolnego handlu, państwo zapewnia wolny rynek - polityka protekcyjna( protekcjonizm) tj.

Strategiczna polityka handlowa

Narzędzia PH Istnieją różne sposoby klasyfikacji polityki handlowej , w podręcznikach akademickich najczęściej dzieli się je na : - taryfowe - cła - pozataryfowe -kontyngenty, dobrowolne ograniczenia eksportu i importu, zakazy, licencje eksportowe i importowe - parotaryfowe - podatki, opłaty wyrównawcze, subsydia, dumping Można je podzielić również na : - bezpośrednie - pośrednieNarzędzia możemy również podzielić ( wg podejścia ...

Ogólna charakterystyka wspólnej polityki handlowej (cel, zakres)

133: wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach zwłaszcza w odniesieniu do : - zmian stawek celnych - zawierania umów celnych i handlowych - ujednolicania środków liberalizacyjnych - polityki eksportowej - handlowych środków ochronnych podejmowanych w wypadku dampingu i subsydiów (damping: sprzedaż na eksport poniżej ceny wewnątrz kraju eksportującego lub sprzedaż poniżej kosztów wytworzenia – ...

Formy organizacyjne sprzedaży detalicznej - Domy handlowe

Domy handlowe powstają zarównow centrach, jak i na obrzeżach miast (głównie domy meblowe).

RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH

majsterkowicze)   Lokalizacja jest jednym z czynników istotnie wpływających na efektywność centrum handlowego o efektywności przesądzają czynniki: dostępność komunikacyjna identyfikacja wizualna struktura sklepów zlokalizowanych w centrum atrybuty dodatkowe w centrum   Domy towarowe (GB 1868) – 100 lat do osiągnięcia dojrzałości Centra handlowe (USA – 1950) – 40 lat do ...

Zwyczaj handlowy

  Zwyczaje handlowe są traktowane jako domniemana wola stron w tych przypadkach, gdy brak jest wyraźnie sformułowanych i uzgodnionych przez strony warunków umownych lub też brak jednolitych, wiążących dla obu stron, norm prawa pisanego.

Bilans handlowy

W latach 1990 saldo bilansu handlowego jest ujemne i wynosiło : w 1996r – około 12 mld dolarów ; w 1997r – 16 mld dolarów ; 1998r – 18mld a za 3 kwartał 1999 ponad 13 mld dolarów.

Polityka handlowa i jej narzędzia

leki, narkotyki względne–po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia środki pozataryfowe koncesje i licencje importowe lub eksportowe pozwolenia przywozu lub wywozu licencjonowanie obrotów zmierza do zmniejszenia ilości podmiotów handlujących danym towarem licencje najczęściej towarzyszą kontygentom ilościowym licencje wprowadza się na towary strategiczne dla kraju licencje importowe wspierają krajową produkcję zagrożoną ...

Argumenty na rzecz stosowania narzędzi polityki handlowej

pobudzać eksport Argumenty te są zbieżne ze stosowaniem protekcjonizmu Argumenty ogólne Ochrona procesu industrializacji-zasady wolnego handlu dotyczą tylko krajów na podobnym poziomie rozwoju, kraje na wcześniejszym poziomie rozwoju muszą mieć ochronę Cło optymalne - pojawiło się wraz z myślą, że istnieje taki poziom restrykcji handlowych, które umożliwią poprawę terms of trade kraju Groźba zniszczenia rynku krajowego - ...

Dochód narodowy, bilans płatniczy i handlowy

Dochód narodowy w gospodarce otwartej

Suma dochodów uzyskiwanych w danej gospodarce w określonym czasie – najczęściej w ciągu jednego roku. Suma dochodów równa się sumie wydatków lub wartości wytworzonych w tym czasie dóbr finalnych

Dochód narodowy brutto + dochody netto z zagranicy = produkt...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Przedstawicielstwa handlowe

Polskie przedstawicielstwa – wydziały ekonomiczno-handlowe będące integralna częścią ambasad, sekcje i wydziały handlowe przy konsulatach.

Magazyny handlowe

Magazyny te mogą mieć charakter składów przyfabrycznych, połączonych organizacyjnie z określonym zakładem przemysłowym lub mogą stanowić jednostke organizacyjną aparatu handlowego b) magazyny hurtowe – przeznaczone do gromadzenia przerobu handlowego i przechowywania zapasów towarów oraz zaopatrywania w nie handlu detalicznego c) magazyny detaliczne – przeznaczone do przyjmowania towarów oraz przygotowanai ich do ...