Problemy przystosowania w środowisku pracy na morskim statku transportowym

Na statku morskim stosunki interpersonalne są bardzo intensywne i zróżnicowane, co uwarunkowane jest takimi czynnikami, jak: - niewielka liczbowo zbiorowość (30 - 50 osób), - konieczność przebywania w warunkach częściowej izolacji rodzinnej, społecznej i kulturowej, - ograniczona przestrzeń statku, - kolektywny charakter pracy, - wspólne zamieszkiwanie, spożywanie posiłków oraz spędzanie czasu wolnego w obrębie statku, - znaczne zróżnicowanie ...

Klasyfikacja i rodzaje statków.

, statki obsługi obszarów wodnych czyli statki strażnicze, kontrolne, hydrograficzne, oceanograficzne, lodołamacze, latarniowce, pogłębiarki, statki obsługi floty - ratownicze, szpitalne, szkolne itp.

SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne: państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej) cywilne (każde inne) O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni.

Stabilność statku

Jeśli statek nie jest prze­chylony na bok, to środek wyporu znajduje się do­kładnie poniżej środka masy statku i oba te punk­ty znajdują się na jego osi. Gdy statek jest przechylony, to linia działania siły wy­poru przecina się z osią statku w punkcie zwanym metacentrum.

Statek i kotwica

Niebezpieczeństwom grożącym statkowi dają niektórzy Ojcowie Kościoła, a także liczne przedstawienia sztuki starochrześcijańskiej (płaskorzeźba sarkofagowa) wyraz nawiązując do legendy o Odyseuszu, który kazał się przywiązać do masztu, a uszy swoich towarzyszy zalepił woskiem, aby swój statek szczęśliwie przeprowadzić przez rafy, na które chciały go zwabić syreny swym czarującym śpiewem (por.

STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

Choć więc w zasadzie jurysdykcję tę może rozciągać na statek i osoby znajdujące się na nim w każdym przypadku, w praktyce rozciąga ją tylko dla ochrony własnych interesów.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

co najmniej połowa własności statku jest w rękach polskiej osoby, siedziba armatora w Polsce). Niektóre państwa przyznają jednak swoją przynależność państwową bez zwracania uwagi na jakąkolwiek rzeczywistą więź ze statkiem.

STATEK (wodny)

Słynne statki (nadawanie statkom nazw jest obyczajem antycznym) zob. Statek komediantów, ang. Statek pijany, fr.

Statki i łodzie - wyporność i ładunek

Gdy przed dwustu laty ogłoszono zamiar zbudowania statku z żelaza, wielu ludzi obawiało się, że statek ten natychmiast zatonie. Lecz gdy ładunek będzie zbyt ciężki, to jego masy nie da się zrównoważyć i statek zatonie.

Pokonywanie oporu wody przez statki

Aby właściwie dobrać silnik do statku, należy oszacować te straty. Małe statki są z reguły napędzane silnikami dieslowskimi, duże korzystają zwykle z turbin parowych.

LIBERTY - statki

Wodowanie statku następowało śre­dnio 4 dni i 15,5 godz. Średnio w co trzy­dziestym statku pękał kadłub, drob­ne awarie maszyn i urządzeń były zaś codziennością.

KRĄŻOWNIKI POMOCNICZE - uzbrojone statki handlowe

zatopił 22 statki o łącz­nym tonażu 145 697 BRT; inny krążownik, Pinguin, zatopił statki o łącznym tonażu 136 551 BRT. Niemieckie krążowniki pomocniczeokazały się skuteczną bronią; zato­piły statki i okręty o łącznym tona­żu 828 242 (828 248) t, a więcznacznie więcej niż największe na­wodne jednostki Kriegsmarine.

Statki a rezonans

Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Aby zminimalizować efekt kołysania wzdłużnego, przeprowadzane są testy wodne modelu statku.

Statek

Również architektoniczny kształt budowli kościelnych (na co wskazują już określenia nawy środkowej, bocznej i poprzecznej) porównywano ze statkiem, często ze szczegółami; niekiedy również ołtarze znajduje się w formie statku.

STATEK

Statek (wodny). Statki narzędzia, naczynia, przybory, sprzęt, zwł.

ATHENIA - statek

Brytyjski statek pasażerski storpe­dowany przez niemiecki okręt podwodny 3 września 1939 r.

WILHELM GUSTLOFF - statek

Niemiecki statek (25 484 BRT), na­zwany imieniem niemieckiego nazi­sty, szefa NSDAP w Szwajcarii,storpedowany na Bałtyku 30 stycz­nia 1945 r.

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi

FLIS, to jest Spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi, poemat S.F. Klonowica, wyd. w Krakowie 1595. Opis podróży flisaków, a więc temat epicki, został tu ujęty w formę wierszową właściwą pieśni lirycznej - strofę saficką; podobne sprzeczności wykazuje utwór w warstwie...