Opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi

opieka instytucjonalna nad starymi ludźmi; zorganizowana opieka w ra­mach systemu -> pomocy społecznej. Odmienna niż opieka instytucjonalna nad ludźmi starymi jest pomoc spo­łeczna środowiskowa.

Readaptacja psychiczna starego czło­wieka

w kategoriach psychicznych i społecznych to działanie na rzecz osiągnięcia takich stosunków między człowiekiem starym a otoczeniem, któ­re będą harmonijne i zadowalające. człowieka starego wynika ze zmian w środowisku, w którym żyje i ze zmian w ocenie swoich potrzeb i swego miejsca w tym śro­dowisku.

Rehabilitacja starego człowieka

rehabilitacja starego człowieka; pla­nowe i zorganizowane postępowanie medyczne i społeczne wobec człowieka starego w celu zmniejszenia lub zli­kwidowania niekorzystnych następstw biologicznych, psychicznych i społecz­nych uniemożliwiających samodzielną i aktywną egzystencję.

Stary człowiek

stary człowiek; pojęcie niejednoznaczne zarówno w potocznym, jak i naukowym rozumieniu.

Stary Sącz - kościół i klasztor Klarysek

Dzięki niej klasztor w Starym Sączu zasłynął jako ważny ośrodek kulturalny, gdzie kwitło życie muzyczne, studiowano księgi, a być może dokonano nawet pierwszego przekładu psalmów na język polski.

Rynek Starego Miasta w Lublinie

Teatr Stary (1822, wg projektu Łukasza Roda-kiewicza).

Stara Bożnica

Przy ul. Szerokiej, z końca XV w., najstarsza zachowana w Polsce synagoga. Zniszczona w czasie II wojny światowej odrestaurowana w 1958 (przywrócono renesansowy kształt nadany przez Mateusza Gucciego w 1557­70), dziś siedziba muzeum judaistycznego. Zbiory pt. „Tradycje i Sztuka Żydów Pol­skich" obejmują...

Stary sącz

Miasto w Beskidzie Sądeckim w widłach Dunajca i Popradu, przy drodze Nowy Sącz - Nowy Targ. 9 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1186. W 1257 Bolesław Wstydliwy przekazał Ziemię  Sądecką swojej żonie św. Kindze. Prawa miejskie przed 1273. Do dziś zachował się średniowieczny układ...

Stare Iganie

Wieś w gm. Siedlce na Wysoczyźnie Siedleckiej, nad Muchawką, 4 km na zach. od Siedlec. Wzmiankowane w XVI w. (pod nazwą Igany). W czasie powstania listopadowego zwycięska bitwa wojska polskiego z korpu­sem rosyjskim. Wiosną 1831, po sukcesach pod Wawrem i Dębem Wielkim gen. Ignacy Prądzyński dążył...

Rynek Starego Miasta w Warszawie

Mieści się tu Staromiejski Dom Kultury.

Stary Licheń

Wieś w powiecie konińskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jez. Licheńskim (154 ha), 12 km na pn. wsch. od Konina, przy lokalnej szosie do Ślesina. Znana od 1 232, XV-XVII w. miasto. Sanktuarium Maryjnym opiekują się księża Marianie. Licheń (tak się popularnie skraca nazwę sanktuarium) to po...

Glinna k. Starego Czarnowa

skraju Puszczy Buko­wej, przy drodze Stare Czarnowo - Gryfino.

Stare Drawsko

Utworzono tu siedzibę starostwa drahim-skiego.

Jak tworzy się nowe i rozumie stare wyrazy?

Na podobnej zasadzie buduje się terminy naukowe, tworzy artystyczne nowotwory i urzędowe nazwy Proces kreacji z reguły jest tu w znacznej mierze świadomy starannie dobiera się słowotwórczy materiał, który ma dać końcowy produkt, tzw.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Do końca zresztą starożytnego rzeźbiarstwa egipskiego, aż do pierwszych wieków naszej ery, gdy upowszechniły się już narzędzia żelazne, Egipcjanie używali jedynie kamiennych narzędzi do modelowania posągów z kamienia.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

Do pierwszej grupy należą jedne z najsłynniejszych dzieł sztuki starożytnego Egiptu: drewniany posąg,(wys.

Zygmunt Stary i synody

Nie mógł też w sprawach kościelnych nieposłuchać Łaskiego, Tomickiego czy innych biskupów, z którymi starał się wprowadzić ład w wewnętrznesprawy państwa, zwłaszcza w dziedzinie skarbowości i wojskowości. Małąskuteczność zarządzenia starano się zwiększyć (1540) karą śmierci za jego nieprzestrzeganie.

STARE PAŃSTWA EUROPY

W Europie Zachodniej, poza Hiszpanią i Portugalią, obie wojny światowe w podobny sposób kształtowałypolityczne i ekonomiczne warunki życia kościelnego. We wszystkich krajach także w podobny sposób,lecz z różną intensywnością działały liczne stowarzyszenia katolickie i stosowano metody...

Stary Testament

Również katolicki kanon Starego Testamentu i kanon przyjęty przez Kościoły, którym początek dała" reformacja, wykazują pewne różnice. Poza kilkoma ustępami w języku aramejskim, Stary Testament pisany jest po hebrajsku.

Każdy człowiek i życie - Stary człowiek i morze

Tak więc opowiadanie Stary człowiek i morze ma bardzo prostą fabułę. Jest nią historia starego rybaka mieszkającego na wschodnim brzegu Kuby i łowiącego ryby w Golfstromie.