Cele rehabilitacji przemysłowej

cele rehabilitacji przemysłowej; 1) przywrócenie możliwości pełnej zdol­ności do pracy produkcyjnej pra­cownikowi upośledzonemu fizycznie i psychicznie w wyniku doznanego urazu czy przebytej choroby; 2) nie­dopuszczenie do powstania zjawisk patologicznych, związanych z występu­jącymi mechanizmami...

Charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej

charakterystyka stanowiska rehabili­tacyjno-produkcyjnego w warsztatach rehabilitacji przemysłowej; powinna za­wierać dane dotyczące: nazwy stano­wiska; zastosowania do celów terapii pracą, przeznaczenia do celów produkcyjno-usługowych; niezbędnej po­wierzchni, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy...

Organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); w ośrodku rehabilita­cji zawodowej (przemysłowej) lub w zakładzie pracy można podzielić ją na trzy etapy. Etap pierwszy obejmuje: a) badanie lekarskie, na podstawie którego można stwierdzić, czy i w jakim stopniu pracownik kwalifikuje się do...

Orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

orzekanie o potrzebie rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); należy do wojewódzkich przychodni przemysło­wych oraz z ich upoważnienia do zakładów służby zdrowia o charak­terze specjalistycznym (w tym również przychodni przyzakładowych przemy­słowej służby zdrowia). Orzekać tak­że mogą komisje...

Ośrodek rehabilitacji przemysłowej

ośrodek rehabilitacji przemysłowej; komórka przygotowana organizacyj­nie do prowadzenia procesu rehabi­litacji nie w pełni sprawnych pracow­ników w miejscu ich pracy. Rozróż­niamy przyzakładowy lub między­zakładowy ośrodek rehabilitacji przemysłowej. Przyzakładowe ośrodki powinny być...

Potrzeba rehabilitacji przemysłowej

potrzeba rehabilitacji przemysłowej; zachodzi u pracowników, którzy: a) po wypadku lub długotrwałej choro­bie przed podjęciem dalszego zatrud­nienia wymagają usprawniania i stop­niowej adaptacji do normalnej pracy produkcyjnej pod nadzorem facho­wego personelu lekarskiego i technicz­nego; b) z uwagi na...

Przemysłowa służba zdrowia

przemysłowa służba zdrowia; wy­odrębniony dział społecznej służby zdrowia dla pracowników zatrudnio­nych w przemyśle, których zdrowie narażone jest na większe ryzyko wy­nikające z rodzaju czy warunków pracy. Dotyczy to głównie ryzyka wystąpienia chorób zawodowych. W zasadzie lekarze przemysłowej...

Psychologia przemysłowa

psychologia przemysłowa; dział -» psychologii pracy zajmujący się za­gadnieniami psychologii pracy z uwz­ględnieniem specyfiki pracy w prze­myśle. P. p. może oddać duże usługi w rozwiązywaniu zagadnień związa­nych z zatrudnianiem -» inwalidów w zakładach przemysłowych oraz -» rehabilitacją...

Terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej

terapia pracą w rehabilitacji przemysłowej; należy ją rozpatrywać w aspekr tach: leczniczym, psychologicznym i zawodowym. Wartość terapii pracą dla procesu leczniczego usprawniania polega na tym, że dany ruch roboczy, traktowany jako ćwiczenie w czasie pracy, pracownik może wykonywać przez dłuższy...

Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

warsztaty rehabilitacji przemysłowej; celowo zorganizowane środowisko pracy produkcyjnej lub usługowej dla rehabilitowanych pracowników przemysłu, w którym ogólne warunki, środki i metody pracy służą przywracaniu zdrowia, a przede wszystkim sprawności fizycznej oraz przygotowaniu psychicznemu do...

Wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej

wynik końcowy rehabilitacji przemysłowej; sprowadza się do pełnowartościowego i możliwie pełnogodzinnego zatrudnienia pracownika przede wszystkim w macierzystym zakładzie pracy na: a) uprzednio zajmowanym stanowisku roboczym, w przypadku całkowitego usunięcia lub ograniczenia w wysokim stopniu skutków...

Zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

zespół do spraw rehabilitacji zawodowej (przemysłowej); powołany jest przez zakład pracy w składzie: 1) przedstawiciel kierownictwa technicznego zakładu pracy, 2) przedstawiciel rady zakładowej, 3) lekarz zakładu służby zdrowia sprawującego opiekę leczniczo-zapobiegawczą nad zakładem pracy. Do...

Kryteria złoża przemysłowego

Wymagania stawiane złożu lub jego części, w tym graniczne wartości parametrów → złoża, przy których jego eksploatacja jest technicznie możliwa i ekonomicznie uzasadniona w warunkach konkretnego → projektu zagospodarowania złoża, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy;...

Przemysłowy wskaźnik nadkładu

Stosunek objętości nadkładu w m3 zalegającego nad przemysłowym konturem złoża lub jego części powiększonej o masy zawarte w skarpach bocznych oraz o eksploatacyjne straty kopaliny do ilości t lub m3 kopaliny.

Woda przemysłowa

Każda woda używana w procesach przemysłowych lub nadająca się do wykorzystania przemysłowego; pojęcie wykorzystywane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych.

Zasoby przemysłowe

Część z. (→ bilansowych lub → pozabilansowych), która może być przedmiotem ekonomicznie uzasadnionej eksploatacji w warunkach określonych przez → projekt zagospodarowania złoża, optymalny z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

Chów przemysłowy

Ch. charakteryzujący siędużą koncentracją zwierząt oparty przeważniena paszach z zakupu (koncentraty paszowe,preparaty hormonalne, konserwanty, antybiotyki),nastawiony na maksymalną wydajnośćzwierząt.

Dzięki skomasowanej produkcjich.p. umożliwia daleko idącą mechanizację iautomatyzację procesów...

Ferma przemysłowa

Jednostka produkcyjna umożliwiająca wytwarzanie mleka, żywcaoraz jaj, w oparciu o metody chowu przemysłowego.Do podstawowych elementów przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej zalicza się:

1) równomierne rozłożenie produkcjiw czasie;

2) ściśle oznaczony wymaganiami rynku standard produkcji...

Psychologia przemysłowa

Uzyskanie wyższych wydajności w przedsiębiorstwach starano się osiągnąć drogą stosowania psychologii przemysłowej.

Hugo Munsterberg (1863-1916). Jego głównym osiągnięciem było zastosowanie narzędzi psychologii do uzyskiwania tych samych celów wydajnościowych, do których dążą inne teorie...

Okręg zapowietrzony

Obszar obejmujący jedno lub kilka gospodarstw, a nawet całąmiejscowość, w którym stwierdza się chorobęzakaźną, np. pryszczycę. Teren zapowietrzonypodlega ścisłej kwarantannie. Jednocześnie wo.z. zamyka się ruch zwierząt i produktówpochodzenia zwierzęcego oraz ogranicza sięruch ludności.