Fascynacja, czy poczucie obcosci ? Czlowiek wspólczesny wobec dziel literatury staropolskiej

Na pytanie postawione w temacie pracy pragne odpowiedziec jednoznacznie, ze jako czytelnik literatury staropolskiej jestem nia zafascynowa-ny. Dlatego tez literature staropolska uwazam za szczególnie mi bliska i mam nadzieje, ze naucze sie czerpac z niej to, co najlepsze i najcenniejsze.

Rewolucja przemysłowa

Wielu historyków miesza razem to, co myśmy nazwali  rewolucją mechaniczną — rzecz zupełnie nową, zawdzięczającą swe powstanie rozwojowi zorganizowanej wiedzy, będącą takim samym postępem jak wynalezienie rolnictwa lub odkrycie metali — z czymś innym, całkowicie różnym w swoich początkach, z czymś...

Marketing przemysłowy

Nazywany również marketingiem dóbr inwestycyjnych wyróżnia fakt,iż dotyczy on przedsiębiorstw wytwarzających dobra materialne, które są przeznaczone do dalszej działalności produkcyjnej. Z tego też względu zachowania nabywcze oraz oczekiwane korzyści z zakupu mają swoją specyfikę. Korzyści zwią-zane...

„Bogurodzica" - najstarsza pieśń polska, świadectwo języka staropolskiego

 

- „Bogurodzica" jest polską pieśnią narodowo-religijną, pierwszą tego rodzaju w języku polskim; jest anonimowa; przez długi czas miała charakter hymnu narodowego, i takiż zachowała aż do XVI wieku; nieznany autor wykazał się swoim talentem i umiejętnością poetycką w najstarszej części utworu...

STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest zupełnie inna strategia...

KLASYFIKACJA DÓBR PRZEMYSŁOWYCH

 

Firmy nabywają szeroki wachlarz dóbr i usług. Klasyfikacja dóbr przemysłowych pozwala wybrać odpowiednie strategie marketingowe na rynku przemysłowym. Dobra te można podzielić w oparciu o to, w jaki sposób uczestniczą w procesie produkcyjnym i jaki jest ich względny koszt. Możemy wyróżnić trzy...

MARKETING DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Osoby zajmujące się marketingiem dóbr i usług przemysłowych obsługują największy rynek – wartość transakcji na nim znacznie przewyższa wartość rynku końcowego konsumenta. Na rynku towarów przemysłowych nawet pojedynczy klient może generować niezwykle wysoko poziom zakupów. Wszelkie...

POPYT NA RYNKU TOWARÓW I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH

 

Charakter popytu na towary przemysłowe stawia niepowtarzalne wyzwania – a także możliwości – przed menadżerem marketingu.

>

Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

 

Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych...

Techniczne przygotowanie produkcji w przemysłowych aparaturach

 

Celem technicznego przygotowania jest:

ustalenie receptury

opracowanie procesu technologicznego

zaprojektowanie aparatury i urządzeń

 

Typowe etapy przygotowania produkcji:

Badania laboratoryjne

Badania wyrobów w użytkowaniu

Projektowanie aparatury i urządzeń...

Rewolucja przemysłowa

XV/XVI w początek zaawansowanej żeglugi, nowe odkrycia geograficzne, zmiana mentalności, nowe rośliny, nowe kultury, nowe światy -> generalnym efektem rewolucja przemysłowa w XVII wieku- cechy główne i charakterystyczne: brak wiedzy typowo technicznej, liczyły się doświadczenie i praktyka, postęp...

Wpływ rewolucji przemysłowej i narodzin społeczeństwa kapitalistycznego na powstanie socjologii

W społ. wczesnego kapitalizmu pojawiła się konieczność regulowania i kontrolowania życia społ., która dała początek socjologii. Reformatorzy społ. podejmowali wysiłki aby łagodzić konflikty społ. wynikające głównie z niesprawiedliwości społ. Pojawiła się ankieta, czyli narzędzie socjologów...

Społeczeństwo przemysłowe i poprzemysłowe

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

- stosunkowo małe

- byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

- technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

- podział ról społecznych ze względu na...

Społeczeństwo przedprzemysłowe, przemysłowe i poprzemysłowe

Społeczeństwo pierwotne (plemienne):

stosunkowo małe

byt materialny oparty na rolnictwie, zbieractwie, myślistwie, rybołówstwie itp.

technika wytwarzania oparta na manualnej pracy ludzkiej

podział ról społecznych ze względu na płeć

wysoka pozycja ludzi starych

kultura...

GARNIER I MIASTO PRZEMYSŁOWE

Potrzebom ery industrialnej bardziej odpowiadała francuska koncepcja miasta - Tony'ego Garniera 1904 r, w której powiązał on funkcje ; pracy, mieszkania, wypoczynku i transportu, przyznając każdej z nich odpowiednie miejsce i izolując szkodliwy przemysł pasem zieleni.

Szczególną rolę odgrywały tu...

Środki toksyczne - TOKSYCZNE ŚRODKI PRZEMYSŁOWE

W warunkach pokoju najbardziej śmiercionośnymi gazami są: tlenek węgla (CO) CO ( tlenek węgla(II), tlenek węgla, czad ) jest to bezbarwny, bezwonny, palny, bardzo toksyczny gaz, słabo rozpuszczalny w wodzie. Z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Z chlorem tworzy fosgen, z metalami — karbonylki. Tworzy...

Toksyczne Środki Przemysłowe - Zatrucia spowodowane toksycznymi środkami przemysłowymi

W przemyśle i gospodarce wykorzystuje się ponad 60 tysięcy różnych związków chemicznych, przy czym każdego roku przybywa średnio około 600 nowych. Wiele z nich wykazuje wysoką toksyczność lub silne działanie utleniające czy też wybuchowe i łatwopalne. Zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt ze...

Toksyczne Środki Przemysłowe - Pierwsza pomoc przy zatruciach TSP

W przypadkach skażenia ludzi różnymi środkami trującymi istotne znaczenie w ratowaniu ich życia ma sposób udzielania porażonym pierwszej pomocy. Zakres i sposób jej niesienia zależy od rodzaju środka toksycznego, drogi przenikania trucizny do organizmu i aktualnego stanu zdrowia porażonego. Elementem...

Toksyczne Środki Przemysłowe - Dioksyny

Dioksyna jest uosobieniem zagrożenia naszego zdrowia przez wiele toksycznych związków znajdujących się w otoczeniu. Badania przeprowadzone na zwierzętach jawnie wskazują na jej toksyczność. Nie ulega wątpliwości, że ludzie byli i są narażeni na kontakt z dioksynami. Występowanie dioksyn w zatrutej...