STARY

nawyki młodości trwają i na stare lata. Starym obyczajem, po staremu, łac. W starym piecu diabeł pali przysł. Wszyscy pragną żyć długo, ale nikt nie chce być starym wg Charakterów.

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie senioralnym u ludzi starych

Wynika więc z tego, że warunki życia ludzi starych są podstawą dla ich poczucia jakości życia i dobrostanu.

Każdy człowiek i życie - Stary człowiek i morze

Pokazał, że można godniej i szlachetniej odeprzeć tę inwazję detaliczną, że jeszcze i w tym naszym świecie, opanowanym przez nadprodukcję trafiającą na śmietniki, istnieje możliwość takiego właśnie czystego obcowania z naturą, jak to obserwujemy w wypadku starego rybaka.

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Stare liście mogą być niestrawne lub nawet trujące, gdyż zawierają duże ilości celulozy i innych, często szko­dliwych, substancji.

Zygmunt I Stary - Działalność publiczna

Jednocześnie, zgodnie z testamentem brata, objął władzę na Litwie jako wielki książę litewski Dla polityki wewnętrznej Zygmunta Starego charakterystyczne jest oparcie rządów na magnaterii i senacie. Wielki jest wkład Zygmunta Starego do kultury polskiej.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

Podsumowanie artystycznych osiągnięć okresu Starego Państwa jest bardzo trudne, głównie z uwagi na wielką różnorodność powstałych wówczas dzieł sztuki.

Łódź - stare miasto

Nowy trakt fabryczny zmusił do przebudowy rejonu starego miasta. Dzisiaj na Starym Rynku znajdują się cieniowane kamienice dwu piętrowe (z poddaszem).

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Jedyną właściwią kultową świątynią  okresu Starego Państwa, o której można wlącoj powiedzieć, jost solarna świątynia Niuserre w Abu Gurab w pobliżu Abusir.

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Około 1098 roku Helena weszła w porozumienie z Mieszkiem Starym i pomogła mu w opanowaniu Krakowa za cenę uznania swoim następcą jej syna, Leszka Białego.

Zygmunt I Stary - Władca prywatnie

Gdy syn dorastał, był już zresztą starym człowiekiem.

Rehabilitacja starego człowieka

rehabilitacja starego człowieka; pla­nowe i zorganizowane postępowanie medyczne i społeczne wobec człowieka starego w celu zmniejszenia lub zli­kwidowania niekorzystnych następstw biologicznych, psychicznych i społecz­nych uniemożliwiających samodzielną i aktywną egzystencję.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

Romańska patena kaliska Mieszka III Starego, wykonana przed 1200, fundowana przez księcia dla klasztoru cystersów w Lądzie. Mikołaja, Mieszka III Starego, Opata Szymona z Lądu i popiersia złotnika Konrada z Lądu.

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych

Stres i napięcie oraz przemęczenie związane z opieką nad ludźmi starymi jest największym i najczęstszym czynnikiem ryzyka przemocy. Ponadto przemoc wobec osób starych w rodzinie może być wynikiem międzypokoleniowej transmisji wzorów.

Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej

11)             Umiejętność przekształcania zastanych form teoretycznych, zwłaszcza umiejętności potęgowania i zmniejszania zakresu ich uniwersalności oraz umiejętności wytwarzania ze starych teorii epistemologicznych względnie nowych teorii ontologicznych ( i vice versa), ze starych teorii ontologicznych względnie nowych teorii idiograficznych ( i vice versa), ze starych teorii idiograficznych ...

MŁODA I STARA PRASA

Przeciwnicy kierunku, o orientacji konserwatywnej, przez młodych nazywani starymi, skupiali się gł. Polemika młodych ze starymi rozpoczęła się od artykułu A.

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

ZE STAREGO MIASTA. 1902 tomik Stare Miasto.

Stary Testament

Sobór Watykański II podkreślił nieustanną wartość ksiąg Starego Testamentu (DV 11, 14-15), które przechowują i wyjaśniają dzieje przygotowania na przyjście Chrystusa i na powstanie Jego Kościoła (DV 16, LG 2, 6; SC 5).

Aktywność zawodowa starych ludzi

Wskaźnik aktywności zawodowej ludzi starych na wsi kształtuje się od lat na poziomie średnio 85%, w mieście natomiast podlega silnym wahaniom w zależności od sytuacji na rynku pracy.

Readaptacja psychiczna starego czło­wieka

w kategoriach psychicznych i społecznych to działanie na rzecz osiągnięcia takich stosunków między człowiekiem starym a otoczeniem, któ­re będą harmonijne i zadowalające. człowieka starego wynika ze zmian w środowisku, w którym żyje i ze zmian w ocenie swoich potrzeb i swego miejsca w tym śro­dowisku.