STARY

do starego pijaka, gdyż jak mniemano, orłom na starość dziób zakrzywiał się tak bardzo, że ptak, nie mogąc jeść, pił tylko krew swoich ofiar. Starozakonny odnoszący się do Starego Zakonu, Starego Testamentu; wyznający judaizm, mozaizm, religię mojżeszową.

WYBRANE ZABURZENIA PSYCHICZNE W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA I ICH UWARUNKOWANIA - Czynniki ryzyka i zaburzenia psychiczne w okresie senioralnym u ludzi starych

Udział w tworzeniu ludziom starym środowiska dostosowanego do ich zadań rozwojowych - bo­gatego w specyficzne dla nich zasoby -jest także powinnością psychologów zaangażowanych w pomoc seniorom lub pełniących rolę konsultantów grup samopomocy, jakie tworzą ludzie starzy w społecznościach lokalnych.

Każdy człowiek i życie - Stary człowiek i morze

Tak więc opowiadanie Stary człowiek i morze ma bardzo prostą fabułę. Jest nią historia starego rybaka mieszkającego na wschodnim brzegu Kuby i łowiącego ryby w Golfstromie.

Małpy wąskonose - Małpy Starego Świata

Stare liście mogą być niestrawne lub nawet trujące, gdyż zawierają duże ilości celulozy i innych, często szko­dliwych, substancji.

Zygmunt I Stary - Działalność publiczna

W tej sytuacji Zygmunt I Stary postanowił zmienić linię polityki. Mimo nacisków ze strony Habsburgów i części magnatów polskich, Zygmunt I Stary zawarł z sułtanem traktat pokoju i przyjaźni (rok 1533), który ustalił pokojowe stosunki między Polską a Turcją na długi czas.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

Do pierwszej grupy należą jedne z najsłynniejszych dzieł sztuki starożytnego Egiptu: drewniany posąg,(wys.

Łódź - stare miasto

Stare miasto zachowało typowe cechy układu średniowiecznego: sieć wąskich i skośne wychodzących z rynku uliczek ujmujących zabudowę w nieregularne bloki. Nowy trakt fabryczny zmusił do przebudowy rejonu starego miasta.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Do końca zresztą starożytnego rzeźbiarstwa egipskiego, aż do pierwszych wieków naszej ery, gdy upowszechniły się już narzędzia żelazne, Egipcjanie używali jedynie kamiennych narzędzi do modelowania posągów z kamienia.

Rozbicie dzielnicowe - Rządy regencyjne w Krakowie i próby powrotu na tron krakowski Mieszka Starego

Na polach Mozgawy starli się nie tylko rywale do rządów królewskich, ale także dwie ideologie, dwie koncepcje władzy monarchów: rządów autokratycznych, których zwolennikiem był Mieszko Stary, a także oligarchii możnych, której kolebką był nie zamieniony jeszcze w dzielnicę Kraków.

Zygmunt I Stary - Władca prywatnie

Zygmunt Stary był szczęśliwy z powodu narodzin dziedzica, niewielki miał jednak wpływ na jego wychowanie. Gdy syn dorastał, był już zresztą starym człowiekiem. Zygmunt I Stary zmarł w wieku 81 lat w 1548 roku.

Rehabilitacja starego człowieka

rehabilitacja starego człowieka; pla­nowe i zorganizowane postępowanie medyczne i społeczne wobec człowieka starego w celu zmniejszenia lub zli­kwidowania niekorzystnych następstw biologicznych, psychicznych i społecz­nych uniemożliwiających samodzielną i aktywną egzystencję.

Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

Mieszko III Stary po długich latach zmagań i walk o tron krakowski zmarł w Kaliszu 13 marca 1202 roku. Rządy swoje wypełnił nieustępliwą walką o prestiż własny i władzy zwierzchniej, starając się o utrzymanie jedności i władzy państwa polskiego.

TREŚCI, ICH UKŁAD, CECHY TYPOWE STAREGO TESTAMENTU

Wszystkie księgi dzielą się na dwie części: Stary i Nowy Testament. Księgi Starego Testamentu powstawały przez ponad 100 lat (XIII w. Księgi Starego Testamentu napisane były w języku hebrajskim, aramejskim i greckim.

PSYCHOLOGIA PRZEMOCY - Przemoc wobec starych rodziców lub krewnych

Najczęściej jednak przemoc dzieci wobec rodziców dotyczy sytuacji, gdy poszkodowanym jest stary, niepełnosprawny rodzic, dziadek lub babcia.

Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej

11)             Umiejętność przekształcania zastanych form teoretycznych, zwłaszcza umiejętności potęgowania i zmniejszania zakresu ich uniwersalności oraz umiejętności wytwarzania ze starych teorii epistemologicznych względnie nowych teorii ontologicznych ( i vice versa), ze starych teorii ontologicznych względnie nowych teorii idiograficznych ( i vice versa), ze starych teorii idiograficznych ...

MŁODA I STARA PRASA

Polemika młodych ze starymi rozpoczęła się od artykułu A. , postawy pozytywistów zróżnicowały się, a określenie „młodzi" i „starzy" przestało być aktualne.

ZE STAREGO MIASTA. Seria I. Typy z zaułków, tomik poezji A. Oppmana

Franciszka, Roch Denar, skrybent mieszczański, Trzy boginie, staruszki staromiejskie, Dzwonnik Kasper Dławiduda, Konsyliarz Barnaba Walenty, Stary aktor i wreszcie Ostatni klasyk, bakałarz Baltazar Podbipięta.

Stary Testament

Sobór Watykański II podkreślił nieustanną wartość ksiąg Starego Testamentu (DV 11, 14-15), które przechowują i wyjaśniają dzieje przygotowania na przyjście Chrystusa i na powstanie Jego Kościoła (DV 16, LG 2, 6; SC 5).

Aktywność zawodowa starych ludzi

Wskaźnik aktywności zawodowej ludzi starych na wsi kształtuje się od lat na poziomie średnio 85%, w mieście natomiast podlega silnym wahaniom w zależności od sytuacji na rynku pracy.

Readaptacja psychiczna starego czło­wieka

w kategoriach psychicznych i społecznych to działanie na rzecz osiągnięcia takich stosunków między człowiekiem starym a otoczeniem, któ­re będą harmonijne i zadowalające. człowieka starego wynika ze zmian w środowisku, w którym żyje i ze zmian w ocenie swoich potrzeb i swego miejsca w tym śro­dowisku.