Stanowisko pracy

Czytaj Dalej

Wykorzystanie techniki list kontrolnych do analizy dwóch stanowisk pracy

· stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami – za pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi; · nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu ...

Opis stanowiska pracy

źródła opisu  wybrać odpowiednią metodę opisu i przystąpić do analizy pracy  po wykonaniu opisu przeprowadzić dyskusję o jego poprawności z osobami kompetentnymi Metody jakie można wykorzystywać:  obserwacja czynności i zachowań pracownika (opis kierownika lub kogoś z zewnątrz)  obserwacja czynności własnych pracownika (opis pracownika)  ankieta dla wielu stanowisk podobnych (opis pracownika + analiza kierownika)(ankieter z zewnątrz)  ...

Specjalizacja stanowisk pracy

Alternatywne podejścia: rotacja stanowisk pracy Zakłada systematyczne przechodzenie pracowników z jednego stanowiska do drugiego.

Cechy stanowiska pracy

Podstawowymi cechami stanowiska pracy są: wyposażenie stanowiska metoda pracy warunki pracy układ zasilania wykonawca wyroby i usługi Wyposażenie stanowiska Istotnym elementem dostosowania stanowiska do wykonywanej pracy jest projektowanie przestrzenne pod kątem wygody użytkownika i funkcjonalności elementów.

Projektowanie stanowisk pracy

Wyróżnia się następujące metody: rotacja czynności, zadań lub stanowisk pracy - zakłada systematyczne przechodzenie pracowników z jednego stanowiska pracy (zadania, czynności) do innego, rozszerzenie - zakresu pracy polega na przydzieleniu pracownikowi większej liczby zadań do wykonania; po zastosowaniu tej metody wszyscy robotnicy wykonują różnorodne zadania, co ma spowodować zmniejszenie ich niezadowolenia, pracy - polega na zwiększeniu liczby ...

Opis stanowiska pracy

: karty zadań stanowisk pracy, karty zadań stanowisk kierowniczych.

Stanowisko pracy

Elementy stanowiska pracy Stanowisko pracy składa się z następujących elementów: zadania jakie ma do wykonania pracownik urządzenia służące do wykonywania pracy narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy przedmioty pracy czyli pracownik oraz materiały lub półwyroby przestrzeń, w której odbywa się praca Właściwości stanowiska pracy Normy: PN-75/N-08000, PN-80/N-08001, PN-81/N-08002 oraz wymogi dotyczące organizacji stanowisk ...

PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

    Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie. W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy.

Rotacja na stanowiskach pracy

Program rotacji pracowników Bardzo ważne jest dokładne określenie stanowisk pracy, na których będzie przeprowadzana rotacja, oraz sprecyzowanie czasu pozostawania pracowników na nowych stanowiskach (zazwyczaj czas pozostawania pracowników na nowych stanowiskach waha się od tygodnia do roku).

Opis stanowiska pracy

Poszukujemy kobiet i mężczyzn na stanowisko: DYREKTORA HANDLOWEGO Oczekujemy: kwalifikacje - wiek do 40 lat, wykształcenie wyższe-specjalistyczne, najlepiej ekonomiczne lub prawnicze, pożądane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, dyspozycyjność, znajomość minimum dwóch języków obcych.

opis stanowiska pracy

Podległość służbowa: Stanowisko podległe jest lekarzowi zakładowemu 3.  Przeprowadzanie wizytacji stanowisk pracy i sporządzanie protokołów powizytacyjnych oraz przesyłanie kopii lekarzowi sprawującemu opiekę profilaktyczną.

Analiza stanowiska pracy (zawodu)

do typowania stanowisk pracy dla inwali­dów.

Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

208): zabezpieczenie ekonomiczne skutecznego przebiegu produkcji; jest to podstawowa zasada racjonalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, takie rozmieszczenie stanowisk, aby odległość między nimi była optymalna, a nakłady na transport przedmiotów pracy były minimalne, utrzymywanie określonych wymiarów przejść i odległość maszyn od ścian, jak również wzajemnych odległości między maszynami w przypadku stanowisk, które są rozmieszczone w kierunku ...

Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. Na tej podstawie określany jest stopień ryzyka związanego z oddziaływaniem danego czynnika na stanowisku pracy.

KWESTIONARIUSZ LUBELSKI ANALIZY STANOWISKA PRACY (KLASP)

KLASP składa się z następujących części: Część wstępna złożona jest z pytań otwartych, dotyczących stanowiska (nazwa stanowiska, przeciętny miesięczny zarobek i in.

Typowanie stanowisk pracy dla inwalidów

typowanie stanowisk pracy dla inwalidów; czynność polegająca na analizie stanowisk pracy z punktu widzenia sprawności fizycznych i psychicznych oraz ocena tych stanowisk z uwzględnieniem możliwości pracy na nich różnych kategorii inwalidów.

Stanowisko pracy chronionej

stanowisko pracy chronionej; indywidualnie dobrane dla inwalidy stanowisko pracy, spełniające warunki pracy chronionej, w zakresie rodzaju pracy, przystosowania i warunków pracy (odpowiednie oświetlenie i temperatura oraz ograniczony stopień zapylenia, hałasu itp.

Padaczka — zawody i stanowiska pracy

padaczka — zawody i stanowiska pracy; napady padaczkowe nie stano­wią przeciwwskazań do pracy we właściwie dobranym zawodzie. Niekiedy konieczne jest przekwalifikowanie się, zdobycie no­wego zawodu lub indywidualny dobór miejsca i stanowiska pracy.

Techniczne bezpieczeństwo pracy - "Organizacja stanowiska pracy odlewnika metali i jego ergonomia."

Stanowisko Pracy: a) Do przygotowywania mas rdzeniowych dopuszcza się ubijaki ręczne lecz należy to wyeliminować do niezbędnego minimum. Ergonomia: Stanowiska pracy nie mogą się przecinać.

Przystosowanie stanowiska pracy

przystosowanie stanowiska pracy; zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami -» ergonomii i po­trzebami inwalidy wynikającymi z ob­niżonej zdolności do pracy oraz wy­posażenia go w odpowiednie urządze­nia techniczne, oprzyrządowanie, ma­szyny i urządzenia umożliwiające efektywne i skuteczne wykonywanie pracy.