Stanowiska

Czytaj Dalej

Wykorzystanie techniki list kontrolnych do analizy dwóch stanowisk pracy

· stałe stanowiska pracy na otwartej przestrzeni, a w szczególności stanowiska operatorów maszyn i sprzętu, należy zabezpieczyć przed wpływami atmosferycznymi i przedmiotami – za pomocą daszków, a w okresie zimowym osłonić, zapewniając dobrą widoczność operatorowi; · nie wolno sytuować stanowisk pracy pod czynnymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi bliżej niż w odległościach 3, 5, 10, 15 m dla linii o napięciu ...

KWESTIONARIUSZ ANALIZY STANOWISKA (KAS) JAKO PRZYKŁAD METODY ANALIZOWANIA LUDZKIEJ PRACY

W wyniku zastosowania wybranego przez nas fragmentu techniki KAS można uzyskać charakterystykę warunków społecznych danego stanowiska, które mogą być następnie porównywane z charakterystykami innych stanowisk pracy, dzięki czemu możliwe będzie uchwycenie dominujących właściwości tych stanowisk.

Opis stanowiska pracy

źródła opisu  wybrać odpowiednią metodę opisu i przystąpić do analizy pracy  po wykonaniu opisu przeprowadzić dyskusję o jego poprawności z osobami kompetentnymi Metody jakie można wykorzystywać:  obserwacja czynności i zachowań pracownika (opis kierownika lub kogoś z zewnątrz)  obserwacja czynności własnych pracownika (opis pracownika)  ankieta dla wielu stanowisk podobnych (opis pracownika + analiza kierownika)(ankieter z zewnątrz)  ...

Opis stanowiska pracy

: karty zadań stanowisk pracy, karty zadań stanowisk kierowniczych.

Projektowanie stanowisk pracy

Wyróżnia się następujące metody: rotacja czynności, zadań lub stanowisk pracy - zakłada systematyczne przechodzenie pracowników z jednego stanowiska pracy (zadania, czynności) do innego, rozszerzenie - zakresu pracy polega na przydzieleniu pracownikowi większej liczby zadań do wykonania; po zastosowaniu tej metody wszyscy robotnicy wykonują różnorodne zadania, co ma spowodować zmniejszenie ich niezadowolenia, pracy - polega na zwiększeniu liczby ...

Stanowiska i związane z nimi kompetencje w przedsiębiorstwie

Wraz ze zmianami strukturalnymi dokonującymi się w gospodarce pojawiają się nowe rodzaje stanowisk lub też poprzednio znanym stanowiskom nadaje się nowe, a czasami rozszerzone znaczenie, co jest widoczne w ogłoszeniach prasowych.

Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

208): zabezpieczenie ekonomiczne skutecznego przebiegu produkcji; jest to podstawowa zasada racjonalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych, takie rozmieszczenie stanowisk, aby odległość między nimi była optymalna, a nakłady na transport przedmiotów pracy były minimalne, utrzymywanie określonych wymiarów przejść i odległość maszyn od ścian, jak również wzajemnych odległości między maszynami w przypadku stanowisk, które są rozmieszczone w kierunku ...

Specjalizacja stanowisk pracy

Alternatywne podejścia: rotacja stanowisk pracy Zakłada systematyczne przechodzenie pracowników z jednego stanowiska do drugiego.

Pomieszczenia i stanowiska zabiegowe do fizykoterapii

Powierzchnia i rozplanowanie gabinetu powinny zapewniać miejsca dla stanowisk zabiegowych i bezkolizyjną komunikację, z dostępem do każdego stanowiska także dla osób niepełnosprawnych, z możliwością obserwacji zabiegu i szybkiego dojścia terapeuty do pacjenta.

Cechy stanowiska pracy

Podstawowymi cechami stanowiska pracy są: wyposażenie stanowiska metoda pracy warunki pracy układ zasilania wykonawca wyroby i usługi Wyposażenie stanowiska Istotnym elementem dostosowania stanowiska do wykonywanej pracy jest projektowanie przestrzenne pod kątem wygody użytkownika i funkcjonalności elementów.

Rotacja na stanowiskach pracy

Program rotacji pracowników Bardzo ważne jest dokładne określenie stanowisk pracy, na których będzie przeprowadzana rotacja, oraz sprecyzowanie czasu pozostawania pracowników na nowych stanowiskach (zazwyczaj czas pozostawania pracowników na nowych stanowiskach waha się od tygodnia do roku).

Stanowisko pracy

Elementy stanowiska pracy Stanowisko pracy składa się z następujących elementów: zadania jakie ma do wykonania pracownik urządzenia służące do wykonywania pracy narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy przedmioty pracy czyli pracownik oraz materiały lub półwyroby przestrzeń, w której odbywa się praca Właściwości stanowiska pracy Normy: PN-75/N-08000, PN-80/N-08001, PN-81/N-08002 oraz wymogi dotyczące organizacji stanowisk ...

Opis stanowiska pracy

Poszukujemy kobiet i mężczyzn na stanowisko: DYREKTORA HANDLOWEGO Oczekujemy: kwalifikacje - wiek do 40 lat, wykształcenie wyższe-specjalistyczne, najlepiej ekonomiczne lub prawnicze, pożądane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, dyspozycyjność, znajomość minimum dwóch języków obcych.

Zdobywanie czy otrzymywanie stanowiska ?

Zresztą zazwyczaj zajmowanie wysokich stanowisk i zamożność współwystępują.

DOBÓR KANDYDATÓW NA NAJWYŻSZE STANOWISKA KIEROWNICZE

Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursach na najwyższe stanowiska w firmach i nasze obserwacje wskazują, że jeżeli proces wyboru na te stanowiska nie jest nieprawidłowy, to przynajmniej niedoskonały.

Stanowiska polityczne i urzędnicze w administracji publicznej. Różnice i relacje

Stanowiska polityczne gwarantują nadzór polityczny nad procesem wdrażania. Stanowiska polityczne obsadza się coraz częściej osobami z doświadczeniem urzędniczym żeby mogły profesjonalnym okiem spojrzeć na jakość projektów aktów normatywnych.

PROJEKTOWANIE STANOWISK PRACY

    Projektowanie stanowisk pracy polega na określeniu zakresu obowiązków dla poszczególnych pracowników w przedsiębiorstwie. W ramach projektowania stanowiska pracy mamy do czynienia bezpośrednio ze specjalizacją stanowisk pracy.

Profil kwalifikacyjny stanowiska

107 W tworzeniu profilu kwalifikacyjnego stanowisk bierze udział kilka podmiotów zarządzania kadrami.

Ewolucja stanowiska państwa wobec problemu bezrobocia

Najważniejszą konsekwencją każdej z wymienionych tendencji jest likwidacja stanowisk pracy i obniżenie średniej płacy pracowników zatrudnionych na stanowiskach niekierowniczych.

Stanowiska robocze

Udział pracy pracowników w tej ostatniej grupie stanowisk maleje wraz ze wzrostem stopnia zautomatyzowania urządzeń, gdyż powstają warunki do obsługiwania więcej niż jednej maszyny lub urządzenia.