Stanów

Stanów

Czytaj Dalej

Ku Secesji Stanów Zjednoczonych ( Geneza wojny )

Badając przyczyny wybuchu wojny secesyjnej nie można ograniczyć się tylko do stwierdzenia że był to konflikt między czynnikiem zmierzającym do reform a czynnikiem zachowawczym lub, że była to walka abolicyjnej północy z niewolniczym południem. Rozpatrując owe problemy trzeba przyjrzeć się całemu złożonemu procesowi, który kształtował te dwie części kraju na przestrzeni lat oraz procesowi, który je dzielił. Trzeba także odpowiedzieć na kilka istotnych pytań. Czy ...

Początki Stanów Zjednoczonych

Już w kilka dziesięcioleci od momentu powstania, Stany Zjednoczone Ameryki zaczęły rozwijać się w imponująco szybkim tempie. Jednak różnice w podejściu do jednego problemu - niewolnictwa - zagroziły jedności młodej republiki.

W 1789 roku George Washington został pierwszym prezydentem Stanów...

Ekspansja Stanów Zjednoczonych

Nowe wynalazki komunikacyjne wydały natychmiastowe i najbardziej zdumiewające rezultaty w Ameryce Północnej. Pod względem politycznym Stany Zjednoczone wcielały, a ich konstytucja krystalizowała idee liberalne z połowy XVIII wieku. Nie było ani Kościoła państwowego, ani korony, ani jakichkolwiek...

Prezydenci Stanów Zjednoczonych

Szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych ich pierwsi prezydenci byli wybitnymi politykami, z których wielu zapisało się w historii świata.

Późniejszym prezydentom Stanów Zjednoczonych trudno było dorównać pierwszym przywódcom tego państwa, gdyż George Washington i Thomas Jefferson, zwani przez...

Konstytucja Stanów Zjednoczonych (z poprawkami) - opracowanie.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki została ukończona 12 września 1787 i później ratyfikowana przez specjalne konwencje w każdym z 13 stanów. Konstytucja jest najwyższym prawem w Stanach Zjednoczonych i jest najstarszą narodową konstytucją, która nadal obowiązuje. Była wzorem dla wielu innych konstytucji powstających na całym świecie. Siłą konstytucji jest jej prostota i elastyczność. Początkowo miała służyć jako podpora w rządzeniu 4 milionami ludzi w 13 ...

Koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy i ruch Paneuropejski

Idee zjednoczeniowe na kontynencie Europejskim mają długą i burzliwą historię. Już Karol Wielki czynił próby stworzenia jednolitego organizmu państwowego, który obejmowałby tereny dzisiejszych Włoch, Francji i Niemiec, niestety wraz z jego śmiercią idea ta upadła, a państwo Karola podzieliło się na trzy mniejsze, autonomiczne organizmy. Pierwsze, nieśmiałe koncepcje Stanów Zjednoczonych Europy pojawiły się jednak dopiero po rewolucji amerykańskiej z 1776r. Do ...

Jaką rolę pełni odczytywanie stanów umysłu w procesie komunikacji?

W ostatnich latach, w związku z próbami określenia charakteru podstawowych deficytów poznawczych występujących w autyzmie, wiele miejsca psychologowie poświęcają problematyce odczytywania stanów umysłu. Przeprowadzane eksperymenty, wyniki obserwacji etologicznych, a także analiza porozumiewania się...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Na przełomie XVII i XVIII wieku w Ameryce powstało z inicjatywy różnych kampanii handlowych, także emigrantów (religijnych i politycznych)13 kolonii angielskich. Koloniści od początku stanowili mozaikę stosunków narodowościowych, religijnych i społecznych, gospodarczych i politycznych. 2/5 ludności...

Scenariusze stanów otoczenia

Charakterystyka

Scenariusze stanów otoczenia maja charakter jakościowy(bierze się pod uwagę wiedze autorów scenariusza określając siłę wpływu procesów występujących w otoczeniu na organizację i oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tych zjawisk w przyszłości).

Metoda stanów otoczenia uwzględnia...

Kościół Stanów Zjednoczonych

W połowie XIX wieku nastąpił jego niesłychanie szybki wzrost liczebny. Z 4% katolików w porównaniuz całą ludnością w 1840 roku wzrósł do 7% w 1850 i 11% w 1870, czyli do 4 milionów 500 tysięcy katolików.Stali się oni najliczniejszą grupą w krajach angielskiego języka. Przyczyną wzrostu był wielki...

Psychologiczne aspekty ciąży i porodu - charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży

Dojrzałość do macierzyństwa kształtuje się na różnych etapach życia. Proces ten zaczyna się już u malej dziewczynki, później nastolatki i trwa nadal w okresie dojrzałości. Kształtowanie wyobrażenia o roli matki odbywa się dzięki informacjom przekazywanym przez kobiety (te będące i niebędące...

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

Lotnictwo lądowe (Army Air Corps) powstało w 1920 r. w ramach wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych (*US Army). W wyniku działań Roberta Lovetta, mianowanego w 1940 r. odpowiedzialnym za roz­wój produkcji lotniczej i reorganizację sił powietrznych, 20 czerwca 1941 r. powstały siły powietrzne wojsk lądowych...

US NAVY - marynarka wojenna Stanów Zjed­noczonych

Trzonem amerykańskiej marynarki wojennej w 1939 r. było 15 pancer­ników, 5 lotniskowców, 18 krążow­ników ciężkich, 19 krążowników lekkich; ogółem siły morskie dys­ponowały 372 okrętami bojowymi o łącznej wyporności 1 227 290 t, wśród których było wiele jednostek starych. Okręty wybudowane w...

Powstanie Stanów Zjednoczonych

Zwycięski bunt 13 brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej był istotnym wydarzeniem historycznym. Wprawdzie tylko na chwilę zachwiał on potęgą brytyjskiego imperium} to jednak w jego wyniku postało nowe państwo - Stany Zjednoczone Ameryki.

Po zwycięstwie w wojnie siedmioletniej (1756-63), Wielka...

Deklaracja niepodległości złożona 4 lipca 1776 roku przez przedstawicieli Stanów Zjednocznych ameryki na generalnym kongresie.

DEKLARACJA NIEPODLEGŁOŚCI ZŁOŻONA 4 LIPCA 1776 ROKU PRZEZ PRZEDSTAWICIELI STANÓW ZJEDNOCZNYCH AMERYKI NA GENERALNYM KONGRESIE. Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy respekt wymaga, aby naród ten podał powody, które zmusiły go do oderwania się.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Konstytucja i ukształtowanie się ustroju

W maju 1787 roku w Filadelfii 55 posłów wybranych przez stany do swej reprezentacji na Federalnej Konwencji Konstytucyjnej rozpoczęło prace nad stworzeniem podstaw prawnych dla państwa. Wśród jej twórców byli James Madison, Benjamin Franklin, George Washington, a także nieobecni przy podpisywaniu Tomasz...

Scenariusze stanów otoczenia

Mają one wymiar jakościowy, opierający się na nadanych poszczególnym czynnikom i procesom prawdopodobieństwach ich wy­stąpienia. Błędy mogą jednak wynikać z niedostatecznej wiedzy twórców scenariuszy, na której bazuje ocena przyszłych stanów otoczenia.

W tym przypadku wyróżniamy cztery...

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Rewolucja amerykańska

Mimo represji po licznych przejawach niesubordynacji, koloniści idą jeszcze dalej. We wrześniu 1774 r. zwołany zostaje pierwszy Kongres Kontynentalny. Nie biorą w nim jedynie udziału reprezentanci Georgii. Rok później odbywa się następny kongres. Podczas jego trwania 4 lipca 1776 roku zatwierdzona zostaje...

POWSTANIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH

1. Położenie kolonii i sytuacja kolonistów

2. Motywacje i cele niepodległości

3. Przebieg konfliktu miedzy koroną a zbuntowanymi koloniami

4. Rezultat

"Każda rewolucja winna się skończyć konstytucją"

1. Kolonie angielskie w Ameryce powstawały od początku XVII w. Pierwszą taką kolonią była...

Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

Stanu nadzwyczajny- to odejście od stałych konstytucyjnych form sprawowania władzy w wyniku zaistnienia szczególnej sytuacji w państwie lub stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie stanu ma 2 skutki:

-powoduje skupienie władzy w rękach egzekutywy

-prowadzi do zawieszenia praw i ograniczenia swobód...